Deze monitor geeft objectieve informatie over het aandeel mensen met functionele arbeidsbeperkingen dat – al dan niet na een traject of met een voorziening – (duurzaam) betaald werk verrichte. Centraal staan mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van UWV in het kader van WIA, WAO, WAZ of Wajong en mensen die bij een eerste WIA-claimbeoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden (de zogeheten 35-minners). Daarnaast ook mensen van wie de WAO-uitkering in het kader van de aSB-herbeoordelingsoperatie is verlaagd of beëindigd.

In 2009 heeft UWV in opdracht van SZW de Pilot-Monitor Arbeidsbeperkten en Werk 2007–2008 ingericht. Er verscheen ook een bijlage bij de pilot-monitor, met detailinformatie over de ingekochte re-integratiedienstverlening en het werken van de doelgroep. Op basis van de evaluatie van deze pilot is besloten de monitor voort te zetten. Deze rapportage is de eerste ‘echte’ monitorrapportage. Ten opzichte van de pilotrapportage bevat deze rapportage voor een extra jaar informatie over werken in dienstverband. Hierdoor zijn ontwikkelingen in en de duurzaamheid van het werk beter zichtbaar. De belangrijkste cijfers over 2007 en 2008 zijn opnieuw berekend en weergegeven.

Deze rapportage is de eerste ‘echte’ monitorrapportage. Ten opzichte van de pilotrapportage bevat deze rapportage voor een extra jaar informatie over werken in dienstverband. Hierdoor zijn ontwikkelingen in en de duurzaamheid van het werk beter zichtbaar. De belangrijkste cijfers over 2007 en 2008 zijn opnieuw berekend en weergegeven. Bij deze monitor verscheen ook een bijlage.