Er is behoefte aan objectieve informatie over het aandeel mensen met functionele arbeidsbeperkingen dat – al dan niet na een traject of met een voorziening – (duurzaam) betaald werk verricht. Deze pilot-rapportage voorziet in dergelijke informatie. Centraal staan mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van UWV in het kader van WIA, WAO, WAZ of Wajong en mensen die bij een eerste WIA-claimbeoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden (de zogeheten WIA 35-minners). Daarnaast gaat het om mensen van wie de WAO‑uitkering bij de herbeoordelingsoperatie in het kader van het aangepaste Schattingsbesluit (aSB) is verlaagd of beëindigd.