Gebruiksvoorwaarden werkgeversportaal

versie 4.2, 18 juli 2017

Artikel 1 Begrippen en afkortingen

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • beveiligingsincident:
  een gebeurtenis binnen of buiten het werkgeversportaal die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van het werkgeversportaal;
 • fiscaal nummer:
  het nummer waarmee een werkgever bekend is bij de Belastingdienst, die deze nummers verstrekt voor de loonadministratie (met name loonbelasting) van de organisatie;
 • gebruiker:
  een ieder die gebruikmaakt van het werkgeversportaal;
 • gebruiksvoorwaarden:
  de voorwaarden waaronder een gebruiker inlogt en gebruikmaakt van de functionaliteiten van het werkgeversportaal;
 • persoonsgegevens:
  elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • notificatie:
  het e-mailbericht dat aan de gebruiker wordt verstuurd;
 • UWV:
  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
 • verificatiecode:
  een unieke code die UWV per brief aan de werkgever stuurt. Met deze verificatiecode kan de werkgever de dienstverlening op zijn fiscaal nummer op het werkgeversportaal activeren;
 • webdienst:
  een beschikbare elektronische dienst van UWV binnen het werkgeversportaal;
 • website:
  https://werkgeversportaal.uwv.nl/iam/inloggen en/of www.uwv.nl/werkgever;
 • werkgeversportaal:
  persoonlijke internetpagina, ondergebracht op de website, die de gebruiker ondersteunt bij het gebruikmaken van een webdienst.

Artikel 2 Toegang en gebruik

 1. UWV stelt het werkgeversportaal voor onbeperkte duur aan de gebruiker ter beschikking, tenzij op grond van artikel 5 de toegang tot het werkgeversportaal beëindigd wordt.
 2. De gebruiker kan alleen met eHerkenning inloggen op werkgeversportaal UWV.
 3. De gebruiker neemt kennis van de gebruiksvoorwaarden en accepteert deze voordat hij van het werkgeversportaal gebruikmaakt. Met deze acceptatie maakt de gebruiker kenbaar dat hij langs deze elektronische weg voldoende bereikbaar is. De gebruiker ontvangt mogelijk geen papieren post meer.
 4. Bij gebruik van het werkgeversportaal dient de gebruiker te handelen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en door UWV gegeven aanwijzingen.
 5. Ten behoeve van de notificatie van e-mailberichten die door het werkgeversportaal aan de gebruiker worden gestuurd, verstrekt de gebruiker aan het werkgeversportaal zijn e-mailadres.
 6. De verstrekte verificatiecode die toegang verleent tot gebruik van het werkgeversportaal is strikt persoonlijk.
 7. Het is gebruiker alleen toegestaan het werkgeversportaal te gebruiken voor het doel waarvoor toegang is verleend.
 8. De gebruiker die gebruik maakt van het werkgeversportaal verplicht zich ertoe, regelmatig het werkgeversportaal te raadplegen. Om technische redenen kan geen garantie worden gegeven, dat verzonden notificaties ook daadwerkelijk worden afgeleverd. De notificatie wordt slechts als service verzonden.
 9. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het gedrag van namens deze werkgever optredende gebruikers (intermediairs).
 10. De werkgever is verplicht om gebruikersaccounts zorgvuldig te beheren (actief beheren van mutaties en tijdig verwijderen van gebruikersaccounts).

Artikel 3 Inspanningsverplichting

 1. UWV heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de gebruiker voor de instandhouding van een ononderbroken toegang tot het werkgeversportaal en daaraan gerelateerde diensten.

Artikel 4 Beveiliging

 1. UWV treft alle passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.
 2. UWV kan te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot het werkgeversportaal onderbreken als er sprake is van een beveiligingsincident of een dreiging daartoe.
 3. UWV zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het voorgaande lid genoemde onderbreking de gebruiker via een bericht binnen het werkgeversportaal of via de website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen systeem inclusief internetverbinding.
 5. Als de gebruiker kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van het werkgeversportaal, meldt de gebruiker dit onverwijld aan UWV via de UWV Werkgevers Telefoon. UWV kan als gevolg van deze melding de toegang tot het werkgeversportaal met onmiddellijke ingang beëindigen.
 6. Als UWV kennis heeft van een (vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het werkgeversportaal kan UWV het account van de gebruiker (tijdelijk) blokkeren. Dit betekent dat de gebruiker geen toegang heeft tot zijn account en dat de gebruiker geen berichten en of specificaties kan sturen of ontvangen.

Artikel 5 Beëindiging

 1. UWV kan de gebruiker de toegang tot het werkgeversportaal of delen daarvan beëindigen als:
 • sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik door de gebruiker als bedoeld in artikel 4;
 • de gebruiker te kennen geeft de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden niet te accepteren;
 • zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond waarvan UWV genoodzaakt is de toegang te beëindigen.

Artikel 6 Wijziging gebruiksvoorwaarden

 1. UWV heeft het recht de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding wordt de gebruiker hierover via de website geïnformeerd, en wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
 2. De gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn automatisch van toepassing, tenzij de gebruiker expliciet bij UWV aangeeft dat hij de voorwaarden niet accepteert. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, door middel van het opzeggen van het account bij UWV.
 3. UWV draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van de gebruiksvoorwaarden op de website.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten