De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode is dat u een periode van 4 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u in de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. 

Verder geldt:

 • Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Bent u onderdeel van een concern? Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor Nederlandse concerns met buitenlandse dochters geldt: Omzetverlies van buitenlandse rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee.
 • Vraagt u de definitieve berekening aan op werkmaatschappijniveau? Dan moet de periode waarin u omzetverlies heeft overeenkomen met die van de andere werkmaatschappijen binnen het concern. Het percentage omzetverlies mag wel verschillen tussen de werkmaatschappijen.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt. Deze gegevens worden openbaar gemaakt in het Register NOW.

Plichten

Hieronder ziet u wat uw plichten zijn voor de tweede aanvraagperiode.

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag en omscholing

 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan verlagen we uw tegemoetkoming.
 • Als u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indient bij UWV verlagen we de tegemoetkoming daarnaast met 5%. Deze verlaging geldt niet:
  • als u met de vakbond(en) of andere werknemersvertegenwoordiging een akkoord bereikt over de ontslagaanvraag;
  • als u geen akkoord heeft bereikt, maar u en uw werknemersvertegenwoordiging hebben een verzoek ingediend bij de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid. Dit is een verzoek om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Dit verzoek mag u niet hebben ingetrokken op het moment dat u de tweede tegemoetkoming aanvroeg. 

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming. 
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Stuur ons een accountantsverklaring of derdenverklaring als wij daar voor de definitieve berekening van uw tegemoetkoming om vragen.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming onderzoek doen. 

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer als aanvrager over heel 2020 geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen in. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Doet u een aanvraag op werkmaatschappij-niveau? Dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de hele groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern/ de groep moeten hiermee akkoord zijn.

Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.