De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW voor de achtste aanvraagperiode is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.

Verder geldt:

 • Als u op of na 2 oktober 2021 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Bent u onderdeel van een concern? Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor Nederlandse concerns met buitenlandse dochters geldt: Omzetverlies van buitenlandse rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee.
 • Vraagt u de definitieve berekening aan op werkmaatschappijniveau? Dan moet de periode waarin u omzetverlies heeft overeenkomen met die van de andere werkmaatschappijen binnen het concern. Het percentage omzetverlies mag wel verschillen tussen de werkmaatschappijen.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt. Deze gegevens worden openbaar gemaakt in het Register NOW.

Plichten

Hieronder ziet u wat uw plichten zijn voor de achtste aanvraagperiode.

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag

 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Door het laten gaan van uw werknemer kan het zijn dat uw loonsom daalt. Houd er rekening mee dat dit leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de achtste periode kunt indienen. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een accountantsverklaring of derdenverklaring mee als dat nodig is.
  • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 125.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer over heel 2022 geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 125.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.