In deze vervolgrapportage zijn factoren die eraan bijdragen of jongeren al dan niet succesvol zijn in scholing, stage en werk nader uitgewerkt op basis van secundaire analyses van de gegevens van panelstudies uit 2008-2010. De verdiepende analyse richt zich vooral op een onderscheid tussen verschillende vormen van gedragsmoeilijkheden, zoals aandachtsproblemen, sociaal beperkt gedrag of storend dan wel anti-sociaal gedrag.

Dit subsidierapport heeft betrekking op het derde deel van een driedelige studie. Het is een vervolg op het in januari 2020 verschenen subsidierapport Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden, deel 1 en het in maart 2011 verschenen subsidierapport Routekaart naar werk voor jongeren met gedragsmoeilijkheden. Deel 2.

Dit onderzoek (looptijd: 2010-2011) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door TNO Arbeid, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.