Mijn Ziektewet-uitkering

Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

Berekening van uw dagloon

Wij berekenen uw dagloon op basis van het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin u ziek werd. Daarbij kijken we naar een periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag (referteperiode). Sv betekent sociale verzekeringen. Dit is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Al het loon dat u krijgt telt mee. Zoals: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag.

Voor het sv-loon tellen niet mee:

  • onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
  • pensioenpremie

U vindt uw sv-loon terug op uw loonstrookje.

Dagloon

Om uw dagloon te berekenen, kijken wij naar uw sv-loon tijdens het dienstverband waarin u ziek werd. Dit bedrag delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is 70% daarvan.

Uw uitkering is soms 100% van uw dagloon. Dit is het geval als u ziek werd door orgaandonatie. Of als u voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek werd door de zwangerschap of bevalling.

Er is een aantal uitzonderingen bij de berekening van uw dagloon:

  • U heeft korter dan 1 jaar gewerkt
    Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, delen wij uw sv-loon niet door 261. Dan is het mogelijk dat wij uw sv-loon delen door het aantal uitkeringsdagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.
  • U ontvangt een WW-uitkering
    Als u een WW-uitkering heeft en ziek wordt, dan wordt (na 13 weken ziekte) de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-dagloon. De Ziektewet-uitkering in inclusief 8% vakantiegeld. Bij een WW-uitkering wordt het vakantiegeld apart betaald. Daarom is uw Ziektewet-uitkering hoger dan uw WW-uitkering.
Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat er voor uw uitkering een maximumdagloon van € 219,28 geldt. De Ziektewet-uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Bent u jonger dan 21 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het geldende minimumloon dat hoort bij uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Wel wordt uw dagloon verhoogd als het minimumloon stijgt (indexering). Dit gebeurt in januari en juli van een jaar.