Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Ik ben zelfstandige en word werkloos

Het kan zijn dat u naast uw werkzaamheden in loondienst al als zelfstandige werkte. Het gemiddelde aantal uren dat u per week als zelfstandige werkte in de 26 weken voordat u werkloos werd, zijn uw ‘vrijgestelde uren’. Dat betekent dat wij deze vrijgestelde uren niet van uw WW-uitkering aftrekken.

Omdat wij uw WW-uitkering per maand betalen, rekenen wij uw vrijgestelde uren om naar een gemiddeld aantal uur per maand. Wij gaan hierbij uit van een gemiddelde van 21,75 werkdagen per maand.

Voorbeeld vrijgestelde uren

Kees werkte voor 30 uur per week in loondienst. Daarnaast werkt hij al zeker 26 weken als zelfstandige, gemiddeld 10 uur per week. Vanaf de eerste dag dat hij werkloos wordt, ontvangt Kees een WW-uitkering van 30 uur per week. De 10 uur die hij als zelfstandige werkt, zijn vrijgestelde uren. Deze 10 uur delen we door 5 (werkdagen). Dat is 2 uur. We vermenigvuldigen deze 2 uur met 21,75 (het gemiddeld aantal werkdagen per maand). Kees heeft dus 43,5 vrijgestelde uren per maand die hij als zelfstandige mag werken en die wij niet van zijn WW-uitkering aftrekken.

Meer uren werken als zelfstandige?

Gaat u tijdens uw WW-uitkering meer uren als zelfstandige werken? Dan bent u voor die extra uren geen werknemer meer, maar zelfstandige. Daarom verrekenen wij in dit geval deze extra uren wel met uw WW-uitkering. U wordt dan dus gekort op uw uitkering. U geeft al uw gewerkte uren door met het formulier Inkomstenopgave.

Invullen Inkomstenopgave

Gewerkte uren als zelfstandige verrekenen met WW-uitkering

Op basis van uw gewerkte uren als zelfstandige berekenen wij per maand een zogenoemd ‘fictief inkomen’. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar een berekening. Wij verrekenen het fictief inkomen met uw WW-uitkering.

Hoe berekent UWV het ‘fictieve inkomen’?

Het fictieve inkomen berekenen wij als volgt:

  • Wij rekenen het dagloon, waarop uw uitkering is gebaseerd, om naar een bedrag per uur. Het dagloon vindt u in de brief met de beslissing over uw WW-aanvraag.
  • De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met het aantal extra uren dat u als zelfstandige per maand werkt en waarvoor u dus niet verzekerd bent voor de WW. Het gaat hierbij om de uren die u naast uw vrijgestelde uren werkt als zelfstandige.

Dit fictieve inkomen verrekenen wij blijvend met uw WW-uitkering. Als u (tijdelijk) minder uren werkt als zelfstandige, gaat uw WW-uitkering dus niet omhoog.

Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Voorbeeld: fictief inkomen

Kees werkte 30 uur per week in loondienst en is volledig ontslagen. Zijn dagloon hieruit is € 180. Daarnaast werkte hij voordat hij werkloos werd 10 uur per week als zelfstandige. Nu Kees werkloos is en WW krijgt, is hij voor 80 uur per maand als zelfstandige gaan werken.

Kees werkte 30 uur per week in loondienst; dat is gemiddeld 6 uur per dag. Als € 180 zijn dagloon is, dan is 180 gedeeld door 6 zijn uurloon. € 180 : 6 = € 30.

Kees heeft op basis van zijn 10 uur als zelfstandige 43,5 vrijgestelde uren per maand, zoals u kunt lezen in het voorbeeld hierboven. We berekenen het fictieve inkomen door 43,5 uren af te trekken van 80. Dan blijft er 36,5 uur over. Zijn fictieve bruto-inkomen is dus: 36,5 X € 30. Dat is € 1.095. Wij verrekenen 70% van dit bedrag met de WW-uitkering van Kees.