Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

Uw Ziektewet-uitkering per dag is meestal 70% van uw dagloon. Voor de Ziektewet-uitkering per week vermenigvuldigen wij dit bedrag met 5. Uw dagloon berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin u ziek werd. U kunt uw dienstverbanden en inkomsten bekijken op Mijn UWV bij uw arbeidsverleden. Voor de berekening kijken we naar uw inkomsten van een periode van 1 jaar voor uw eerste ziektedag (referteperiode). Dit bedrag delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon.

Uw uitkering is soms 100% van uw dagloon. Dit is het geval als u ziek werd door orgaandonatie. Of als u voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek werd door de zwangerschap of bevalling.

Ik heb korter dan 1 jaar gewerkt

Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, dan delen wij uw sv-loon niet door 261. Dan delen wij uw sv-loon door het aantal uitkeringsdagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.

Ziek tijdens mijn WW-uitkering

Bent u ziek geworden tijdens uw WW-uitkering en krijgt u (na 13 weken ziekte) nu een Ziektewet-uitkering? Dan is de Ziektewet-uitkering 70% van uw WW-dagloon. Uw Ziektewet-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld. Maar bij de betaling van uw WW-uitkering wordt het vakantiegeld gereserveerd en in mei betaald. Daarom is uw Ziektewet-uitkering hoger dan uw WW-uitkering.

Bent u gedeeltelijk aan het werk, ontvangt u daarnaast een WW-uitkering en bent u ziek? Uw werkgever betaalt dan het loon door dat is overeengekomen in het contract met uw werkgever. Voor de overige uren houdt u uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte. Daarna kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen en wordt de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-uitkering.

Berekening van uw Ziektewet-uitkering na uw WW-uitkering

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering per maand. Om uw uitkering per maand te bepalen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. Krijgt u de uitkering niet over de hele maand maar slechts over een deel van de maand? Dan vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met het aantal uitkeringsdagen van dat deel. Heeft u inkomsten naast uw WW-uitkering? Dan trekken wij een deel van die inkomsten af van uw uitkering.

Let op: op uw betaalspecificatie staat het werkelijke aantal uitkeringsdagen in de maand. Dit kan afwijken van het gemiddelde aantal dagen van 21,75.

Sv-loon

Sv betekent sociale verzekeringen. Dit is het loon waarover belastingen en sociale zijn ingehouden. Al het loon wat u krijgt telt mee. Dus ook bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag.

Voor het sv-loon tellen niet mee:

  • onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
  • pensioenpremie

U vindt uw sv-loon meestal terug op uw loonstrookje.

Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat de Ziektewet-uitkering aan een maximum is gebonden. Dit komt doordat er een maximumdagloon is, namelijk € 222,78. Bent u jonger dan 21 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het geldende minimumloon dat hoort bij uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Gaat het minimumloon omhoog? Dan stijgen de uitkeringen ook. Dit heet indexering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beslist de hoogte van het minimumloon. Wordt het minimumloon verhoogd, dan gebeurt dat in januari en juli van een jaar.