Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

Uw Ziektewet-uitkering per dag is meestal 70% van uw dagloon. Voor de Ziektewet-uitkering per week vermenigvuldigen wij dit bedrag met 5. Uw dagloon berekenen wij met het sv-loon dat u verdiende in het jaar vóór u ziek werd. Dit bedrag delen we door 261, dat is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in 1 jaar. De uitkomst is uw dagloon. Uw uitkering is soms 100% van uw dagloon. Dit is het geval als u ziek werd door orgaandonatie of als u voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek werd door de zwangerschap of bevalling.

Ziek tijdens mijn WW-uitkering

Bent u ziek geworden tijdens uw WW-uitkering en krijgt u (na 13 weken ziekte) nu een Ziektewet-uitkering? Dan is de Ziektewet-uitkering 70% van uw WW-dagloon. Daar tellen we het vakantiegeld bij op, want de Ziektewet-uitkering is inclusief vakantiegeld. Bij een WW-uitkering wordt het vakantiegeld apart betaald. Daarom is uw Ziektewet-dagloon hoger dan uw WW-dagloon. 

Bent u gedeeltelijk werkloos, ontvangt u WW en bent u ziek? Uw werkgever betaalt dan het loon door dat is overeengekomen in het contract met uw werkgever. Voor de overige uren houdt u uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte. Daarna kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen en wordt de Ziektewet-uitkering berekend op basis van uw WW-uitkering.

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering per maand. Om uw uitkering per maand te bepalen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. Krijgt u de uitkering niet over de hele maand maar slechts over een deel van de maand? Dan vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met het aantal uitkeringsdagen van dat deel. Heeft u inkomsten naast uw WW-uitkering? Dan trekken wij misschien een deel van die inkomsten af van uw uitkering.

Let op: op uw betaalspecificatie staat het werkelijke aantal uitkeringsdagen in de betreffende maand. Dit wijkt af van het gemiddelde aantal dagen van 21,75.

Sv-loon

Sv betekent sociale verzekeringen. U vindt uw sv-loon terug op uw loonstrookje. Dit is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Alle vaste onderdelen van uw loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoeding tellen níét mee voor het sv-loon.

Uitzonderingen bij de berekening van uw dagloon

Als u korter dan 1 jaar heeft gewerkt, delen wij uw sv-loon niet door 261. Dan is het mogelijk dat wij uw sv-loon delen door het aantal uitkeringsdagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag. Bent u een werknemer met WIA-, WAO- WAZ- of Wajong-uitkering? Of heeft u een ziekte of handicap die u belemmert bij het werken of bij het vinden van een baan? Dan wordt het dagloon berekend over het sv-loon in het laatste aangiftetijdvak voordat u ziek werd. We delen het sv-loon dan door 20 als u per 4 weken uw loon ontvangt. Of door 21,75 als u per maand loon krijgt. Dit bedrag is uw dagloon.

Maximumdagloon

Houd er rekening mee dat de Ziektewet-uitkering aan een maximum is gebonden. Dit komt doordat er een maximumdagloon is, namelijk € 216,90. Bent u jonger dan 21 jaar en wordt er een dagloon berekend dat lager is dan het geldende minimumloon dat hoort bij uw leeftijd, dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Loonsverhoging en indexering

We houden geen rekening met loonsverhogingen die plaatsvinden nadat uw uitkering is ingegaan. Wel wordt uw dagloon regelmatig (vaak in januari en juli van een jaar) verhoogd als de gemiddelde lonen stijgen (indexering).