Вашите най-важни права и задължения

  • Подавате вярна информация за себе си и за ситуацията във Вашия случай. Евентуалните промени се заявяват от Вас незабавно с формуляра "Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft" (Заявявате промени, ако получавате обезщетение по болест или надбавка от UWV).
  • Осигурявате възможност за връзка с Вас.
  • Когато състоянието Ви се подобри, съобщавате за това най-късно на втория ден чрез "Mijn UWV".
  • Идвате на уговорените консултации в UWV.
  • Оказвате съдействие в случай на лекарска или трудова експертиза.
  • Правите всичко възможно да се върнете на работа в най-кратък срок.
  • Когато отново сте в състояние (частично) да работите си търсите подходяща работа.
  • Можете да доведете със себе си някого на консултацията в UWV.
  • Можете да отидете на почивка, ако това не пречи на възстановяването Ви. Ако отидете на почивка в чужбина, трябва да ни уведомите за това с формуляра "Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft" (Заявявате промени, ако получавате обезщетение за болест или надбавка от UWV) най-късно 2 седмици преди заминаване.
  • Можете да останете временно в чужбина, ако това не пречи на възстановяването Ви. Това е разрешено само при определени условия и с разрешение на UWV. Повече информация за това ще намерите на сайта uwv.nl в рубриката bij Internationaal (международни).

Внимание: Ако не изпълнявате задълженията си обезщетението Ви ще бъде временно намалено или спряно и/или ще Ви бъде наложена глоба.

Почти 6 седмици отпуск по болест

Ако след 6 седмици здравословното Ви състояние не се подобри, следва разговор с лекар на осигурителната компания или със социален работник по здравните въпроси към UWV, на който се обсъжда какво можете и какво не можете да правите предвид Вашата ситуацията. След това изготвяте заедно със служителя на UWV план за действие, в който се отбелязва какво ще предприемете, за да започнете възможно най-бързо работа.

Ако боледувате повече от 1 година

Ако боледувате в продължение на 1 година или по-дълго и нямате работодател, може да бъдете освидетелстван/-а по реда на Закона за обезщетенията за болест. Освидетелстването се състои от разговор с лекар от социалноосигурителния институт и евентуално разговор с експерт по труда. Въз основа на това ще преценим дали все пак сте в състояние да работите и какви доходи бихте получавали. Въз основа на данните, които са налични за Вас до момента, ще преценим дали е необходимо освидетелстване съгласно Закона за обезщетенията за болест.

След освидетелстването ще получите писмо с нашето решение. В него се посочва дали обезщетението за болест ще бъде спряно или продължено.

Почти 2 години в отпуск по болест

Обезщетение по болест се прекратява след максимум от 2 години (104 седмици). Ако все още сте болен/-на, можете да подадете заявление за "WIA-uitkering" (Закона за работа и възнаграждение съобразно трудовата дееспособност). Заявлението трябва да бъде подадено най-късно през 93-тата седмица на Вашето заболяване, а това е след около 1 година и 9 месеца.

Повече информация

Подробна информация относно Закона за здравното осигуряване ще намерите на сайта uwv.nl в рубриката "Ik ben ziek" (Аз съм болен/-на). Ако имате въпроси, можете да се свържете по телефона с UWV Telefoon Werknemers (телефон за работници). Телефонният номер ще намерите на Service & contact (Услуги и връзка).

Неприкосновеността на Вашия личен живот е важна за нас. Вашите лични данни се третират поверително от нас. Данни за здравословното Ви състояние не се предоставят без Ваше разрешение на трети лица.