Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld

Publicatiedatum: 02 okt 2020

Panteia en UWV onderzochten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat werkgevers aan re-integratie doen na een verlenging van de loondoorbetaling (‘loonsanctie’), wat dit oplevert en hoe werknemers het derde ziektejaar beleven. De resultaten van een verlenging zijn grosso modo positief: deze leidt tot (hogere) werkhervatting, tot minder WIA-instroom en tot aanscherping van het verzuim- en re-integratiebeleid in de betreffende bedrijven.

Daar waar de re-integratie uiteindelijk niet lukt en/of de gezondheid verslechtert, kan de verlenging belastend zijn voor de werknemer. Een nadelig gevolg van de (kans op een) verlenging is dat werkgevers soms ook maatregelen nemen die vooral zijn gericht op het indekken tegen een verlenging en weinig bijdragen aan het optimaal re-integreren van hun langdurig zieke werknemers.

Aanleiding

In 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) ingevoerd. Deze wet schrijft voor welke processtappen werkgever en werknemer moeten volgen als een werknemer langdurig ziek dreigt te worden. Doel is het behoud van participatie en het verminderen van WIA-instroom. Het volgen van de processtappen is dan ook niet vrijblijvend: als het tegen het einde van het tweede ziektejaar tot een WIA-aanvraag komt, toetst UWV eerst de re-integratie-inspanningen. Als blijkt dat in de eerste twee ziektejaren re-integratiekansen zijn gemist en dit nog te repareren is, wordt de claimbeoordeling met een jaar uitgesteld en de loondoorbetalings¬verplichting verlengd (VLV). Over wat er na het opleggen van deze verlenging gebeurt, is weinig bekend: Hoe vaak wordt een verlenging bekort? Komen de werknemers in het derde jaar alsnog naar vermogen aan het werk en leidt het tot minder WIA-instroom? Welke re-integratie-inspanningen worden gedaan in het derde ziektejaar? Leren werkgevers ervan voor een volgende keer? En hoe ervaren werknemers een verlenging? Om hierop meer zicht te krijgen heeft het ministerie van SZW in het najaar van 2019 opdracht gegeven tot twee deelonderzoeken naar het (leer)effect van de verlenging: een kwantitatief onderzoek door UWV en een meer kwalitatief onderzoek door Panteia. Deze onderzoeken zijn samen in het eindrapport opgenomen.

Download: Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten