In pilots die mogelijk werden gemaakt door de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) zijn 8 verschillende inclusieve technologieën getest in de praktijk: een cobot voor mensen met fysieke klachten (aan arm/hand), een app met artificial intelligence voor mensen met stemproblemen, een slimme projector voor mensen met concentratieproblemen, een smartwatch met app voor stressmonitoring, een VR‑bril voor loopbaanoriëntatie bij mensen met autisme of angst, een VR‑bril voor mentale weerbaarheid, een spraakherkenningssysteem (met machine learning) voor doven/slechthorenden, en een voorleesbril voor mensen met leesproblemen (zoals visueel beperkten, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en laaggeletterden). In totaal hebben 223 gebruikers deelgenomen aan de pilots, hiervan werkte 22% bij een reguliere werkgever, 44% werkte bij een sociaal werkbedrijf, 17% was werkzoekend en 16% student.

Onderzoeksbureaus ZINZIZ en Ecorys hebben de 8 pilots geëvalueerd. Uit hun onderzoek blijkt dat er positieve effecten optreden wat betreft arbeidsparticipatie (taakuitbreiding, efficiënter werken) en werkplezier (bijvoorbeeld minder vermoeidheid, betere werkrelaties, meer zelfvertrouwen). Bij sommige pilots rapporteren mensen ook verbeteringen in de ervaren gezondheid of wat betreft de fysieke belasting van het werk. Bij de VR‑bril voor loopbaanoriëntatie geven eindgebruikers aan dat ze dankzij deze techniek beter geïnformeerd een beroeps- en stagekeuze kunnen maken. In hoeverre de technologieën kosteneffectief zijn is nog onderwerp voor vervolgonderzoek. De goedkopere technologieën die minder inleertijd of aanpassingen van werkprocessen vragen, bieden wel goede perspectieven voor een kosteneffectieve inzet. De pilots hebben ook uitgewezen dat de implementatie van inclusieve technologie op de werkvloer gebaat is bij een sterke projectleider die samenwerking met diverse partijen in het veld borgt. De financiering van de technologie is complex en vaak niet duidelijk voor betrokken partijen, hetgeen groei of opschaling bemoeilijkt.

Van dit eindrapport is ook een managementsamenvatting.

Tegelijk met dit eindrapport verschenen 8 pilotbeschrijvingen die meer in detail weergeven hoe de pilots in de praktijk zijn verlopen. Op de volgende pagina’s is ook een kort filmpje over de desbetreffende pilot opgenomen.