Dit eindrapport van de effectmeting WW-dienstverlening UWV brengt de effecten van de persoonlijke WW-dienstverlening op werkhervatting en uitstroom uit de WW binnen 30 maanden na instroom in beeld. Eerder onderzoek toonde al aan dat WW-gerechtigden de dienstverlening van UWV meer waarderen wanneer zij een persoonlijk gesprek hebben gehad met de adviseur werk: zij voelen zich gehoord, gezien en geholpen. 

Sinds 2017 zet UWV weer meer in op persoonlijke dienstverlening voor WW gerechtigden. Om na te gaan of dit hun kansen op de arbeidsmarkt verbetert en uitstroom uit de WW bevordert, heeft SEO Economisch Onderzoek in opdracht van UWV een experimenteel onderzoek uitgevoerd.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de effectmeting: 

  • Zonder persoonlijke dienstverlening heeft 57,3% van de WW’ers werk binnen 24 maanden na instroom in de WW, mét persoonlijke dienstverlening is dat 59,1%; een verschil van 1,7 procentpunt. Ofwel: van de 100 werkzoekenden komen er binnen 24 maanden ongeveer 2 extra aan het werk als gevolg van persoonlijke dienstverlening.
  • Zonder persoonlijke dienstverlening ontvangt 26,7% van de WW’ers nog een uitkering 24 maanden na instroom in de WW, mét persoonlijke dienstverlening is dat 24,8%; een verschil van 1,9 procentpunt.
  • Vooral bij de wat kansrijkere WW-klanten neemt door het inzetten van persoonlijke dienstverlening de baankans toe, namelijk met 3,6 procentpunt.
  • Het effect neemt af als het wordt gemeten 30 maanden na instroom. Na 30 maanden kan er niet langer gesproken worden van een significant effect van de persoonlijke dienstverlening op zowel de baankans als het beroep op de WW. Voor het beroep op de WW is dit logischerwijs het gevolg van het feit dat na 30 maanden (vrijwel) niemand meer een WW-uitkering ontvangt, omdat het maximale WW-recht 24 maanden bedraagt. 
  • De eerste 30 maanden na WW-instroom is geen significant effect van handhaving op de baankans gevonden. Wel is er dankzij handhaving tijdelijk, tussen maand zes en maand elf, sprake van een significant hogere uitstroom uit de WW.
  • Het dienstverleningsconcept (persoonlijke dienstverlening + handhaving) is kosteneffectief: 30 maanden na instroom bedragen de maatschappelijke baten ongeveer 212 miljoen euro, tegenover kosten van ongeveer 97 miljoen euro. De maatschappelijke baten zijn berekend uit een vermindering van de uitkeringslasten en een verhoging van de belastingopbrengsten uit werk.

Naast dit rapport heeft de evaluatie van de persoonlijke dienstverlening WW nog twee rapporten opgeleverd. De eerste is een kwalitatieve evaluatie, van de effecten van en ervaringen met de persoonlijke dienstverlening WW. De tweede is een tussenrapportage over de effecten van persoonlijke WW-dienstverlening tot en met 12 maanden na instroom in de WW. Tot slot is een memo verschenen over doorstroom naar de Ziektewet als gevolg van persoonlijke dienstverlening in de WW.

De resultaten van al deze onderzoeksrapporten zijn samengevat in een UWV Kennisverslag: UKV 2022-5 De effectiviteit van WW-dienstverlening.