De krapte op de arbeidsmarkt is niet tijdelijk, maar in veel beroepsgroepen structureel. Daarom zal de arbeidsmarkt de economie gaan bepalen en niet, zoals we gewend zijn, andersom. Dit is een fundamentele verandering waar we als samenleving rekening mee moeten houden. Juist daarom organiseert UWV op 13 oktober de talkshow KRAP. Daar brengen we tal van partijen en experts samen om te praten over de uitdagingen op de arbeidsmarkt en hoe we dit kunnen aanpakken, gezamenlijk, met gemeenten, vakbonden, werkgeversorganisaties en opleiders.

Bij de energietransitie zie ik dat de krapte een belangrijke belemmering vormt. In de energiesector is nu een tekort van 48.000 mensen. Ook in deze sector zullen werkgevers breder moeten zoeken naar kandidaten. Naar kandidaten die misschien niet in eerste instantie geschikt lijken voor een functie, maar die door middel van om- en bijscholing wel geschikt gemaakt kunnen worden. Werkgevers moeten het werk ook anders gaan organiseren, anders aankijken tegen functies en taken door bijvoorbeeld jobcarving. Ook kunnen werkgevers het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking stimuleren.

En bovenstaande aanpak geldt logischerwijs voor veel meer sectoren, denk aan de zorg en welzijn, ICT en transport en logistiek. Onze overtuiging is dan ook: de structurele krapte vraagt om een andere aanpak op de arbeidsmarkt. Meer omscholing van mensen in minder kansrijke beroepen naar beroepen met veel tekorten die cruciaal zijn voor het goed functioneren van de samenleving, voor de zorg voor ouderen en het onderwijs van onze kinderen, voor de overgang naar duurzame energie en de bevoorrading van onze supermarkten. Meer inzet van werkgevers om een bredere groep mensen aan het werk te krijgen. Meer bewustzijn van werkenden en werkzoekenden dat zij zich continu moeten blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor een overstap naar een andere sector waarin structurele krapte heerst en een beroep waarin zij langer inzetbaar kunnen blijven.

UWV wil daarom samen met partners – gemeenten, vakbonden werkgevers en onderwijs – er voor iedereen zijn en een actievere rol spelen op de arbeidsmarkt. Dit willen wij doen in de nieuwe vorm van Regionale Werkcentra (RWC’s) waar iedereen binnen kan lopen die (nieuw) werk zoekt. Dit hebben wij al in gang gezet met de regionale mobiliteitsteams en willen hier nu mee verder. We willen alle werkzoekenden, met of zonder uitkering, door om- en bijscholing toeleiden naar beroepen met structurele tekorten. Daarmee zorgen we ook voor mobiliteit op de arbeidsmarkt, waardoor weer banen vrijkomen voor mensen die maar moeizaam een plek op de arbeidsmarkt weten te verwerven. In de Regionale Werkcentra zijn we mensen bovendien weer meer persoonlijk van dienst. Wij geloven dat persoonlijke aandacht en begeleiding werkt voor iedereen, voor alle werkzoekenden en natuurlijk ook voor werkgevers.

Maarten Camps
Voorzitter van de Raad van Bestuur UWV