Vrijwaring en klachten

Artikel 8. Vrijwaring

  1. Afnemer vrijwaart UWV tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van het gebruik door de Afnemer van de door UWV geleverde gegevens.

Artikel 9. Klachten

  1. Als de Afnemer niet tevreden is met de wijze waarop de gegevenslevering heeft plaatsgevonden, maakt de Afnemer dit gemotiveerd schriftelijk aan UWV kenbaar.
  2. UWV handelt de klacht binnen een termijn van zes weken na ontvangst schriftelijk af.