U heeft altijd recht op minstens 16 weken verlof. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen langer met bevallingsverlof.

Als uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag uw bevallingsverlof  langer duren (maximaal 10 weken). Wij berekenen de extra dagen verlof in 4 stappen:

  1. Kijk hoeveel dagen uw kind in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat.
  2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af.
  3. Daarna telt u van het resterende aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen uw  bevallingsverlof ligt. Met dit aantal dagen rekent u verder.
  4. Duurde uw bevallingsverlof langer dan 10 weken? Bijvoorbeeld omdat u voor de uitgerekende datum bent bevallen? Of omdat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen? Het aantal dagen dat uw bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.
    Duurde uw bevallingsverlof 10 weken, dan geldt de uitkomst van stap 3.

Voorbeeld

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt u 4 weken verlof op. Vervolgens bevalt u 2 weken voor de uitgerekende datum. U heeft dan voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Het bevallingsverlof duurt dan 14 weken in plaats van 10 weken. Uw kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

  1. Het totaal aantal dagen dat uw kind in ziekenhuis ligt is 7 weken, dus 49 dagen.
  2. De eerste 7 dagen van de opname trekt u hiervan af: 49-7 = 42 dagen.
  3. Van deze 42 dagen neemt u alleen het aantal dagen dat binnen het bevallingsverlof  ligt. Hier is dat 14 weken. De 42 dagen ziekenhuisopname liggen in dit geval binnen deze periode van 14 weken. U rekent verder met deze 42 dagen.
  4. Het aantal dagen dat uw bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u af van de uitkomst bij stap 3, dat is 42 dagen. In dit geval duurde uw bevallingsverlof 14 weken. 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Het aantal dagen extra verlof is dan 42 dagen – 28 dagen = 14 dagen.

Mijn kind ligt in het ziekenhuis: hoe vraag ik langer bevallingsverlof aan? 

Moet uw kind na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Vertel dit tegen uw werkgever én vraag een verklaring aan het ziekenhuis. Hierin moet staan dat uw kind was opgenomen in het ziekenhuis, of dat uw kind nog in het ziekenhuis ligt. Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan vraagt u een verklaring aan elk ziekenhuis. 

De verklaring van het ziekenhuis is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. U kunt het formulier 'Begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer' gebruiken. Het ziekenhuis mag ook zelf een verklaring opstellen.

Uiterlijk in de laatste 2 weken van uw eigenlijke bevallingsverlof doet u de aanvraag voor uw langere verlof. De verklaring(en) van het ziekenhuis geeft u aan uw werkgever. Uw werkgever geeft deze documenten samen met de 'Aanvraag verlenging WAZO-uitkering' aan UWV. Wij berekenen of u langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. U krijgt hierover een brief. Deze ontvangt u via Mijn UWV op uwv.nl.

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van pasgeboren kind van uw werknemer