Als u wilt melden dat wij te laat zijn met een beslissing, dan doet u dit na afloop van de beslisperiode die in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of van uw bezwaar staat. Te vroeg ontvangen meldingen nemen wij niet in behandeling.

U kunt op meerdere manieren melden dat wij te laat zijn:

  • met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’
  • met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV voor gemachtigde’ als u iemand machtigt om namens u de melding te doen, bijvoorbeeld uw werkgever
  • met een brief
Melden te late beslissing UWV Machtigen voor een melding te late beslissing UWV

Lukt het downloaden niet? Dan kunt u het formulier aanvragen via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

U kunt ook een brief sturen

Zet in uw brief:

  • de datum
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw burgerservicenummer
  • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat
  • de datum waarop u uw aanvraag heeft ingediend
  • uw rekeningnummer (omdat u misschien recht heeft op een vergoeding)

Uw melding stuurt u per post naar:
UWV
Postbus 58175
1040 HD Amsterdam

Een te late beslissing op een bezwaar

Als het gaat om een te late beslissing op een bezwaar dat u heeft gemaakt, dan stuurt u het formulier of uw brief naar een ander adres. Dit adres staat in de ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Vermeld bij het adres: afdeling Bezwaar en Beroep.