Вашите най-важни права и задължения когато получавате парично обезщетение за безработица

  • Полагате усилия да си намерите възможно най-скоро работа, като кандидатствате активно и приемате подходяща работа.
  • На всеки 4 седмици съобщавате за най-малко 4 кандидатствания за работа чрез работната папка ("Werkmap") на werk.nl.
  • Всеки месец попълвате справка за доход ("Inkomstenopgave").
  • Предоставяте вярна информация за себе си и за Вашата ситуация. Евентуални промени, които биха повлияли на Вашето парично обезщетение за безработица, се съобщават в рамките на една седмица.
  • Изпълнявате задачи в работната папка ("Werkmap").
  • Идвате на консултации в UWV.
  • Когато имате час за консултация в UWV, можете да доведете някого със себе си.
  • Имате право на максимално 20 дни годишен отпуск на календарна година. През тези дни продължаваме да изплащаме Вашето парично обезщетение за безработица, а Вие не сте задължени да кандидатствате за работа.

Внимание: Ако не спазвате задълженията си, размерът на Вашето парично обезщетение временно ще бъде намален или няма да получите такова и/или ще Ви бъде наложена глоба.

Относно справката за доход

В края на всеки месец в папката "Mijn UWV" ще намерите формуляр "Inkomstenopgave". С него Вие ни уведомявате дали сте имал/-а някакви доходи. Дори и да не сте имал/-а доходи, Вие трябва да ни уведомите за това. Паричното обезщетение ще Ви бъде изплатено в срок от 10 календарни дни от получаването на справката.

Търсене на работа

На сайта werk.nl можете да търсите обяви за работа и да публикувате Вашата автобиография (CV). Там ще намерите съвети, както и онлайн курсове, които могат да Ви помогнат при намирането на работа.

Струва си да започнете отново работа от позицията на получаващ/-а парично обезщетение за безработица. Ако трудовото възнаграждение на новото Ви работно място е 87,5% от Вашето парично обезщетение за безработица или в по-нисък от този размер, доходите Ви ще бъдат допълнени с частично обезщетение за безработица. В такъв случай финансовото Ви положение в повечето случаи се подобрява. С нашата помощ за изчислениe можете да изчислите размера на Вашето парично обезщетение за безработица.

Когато получавате парично обезщетение за безработица, Вие имате право да си търсите работа в друга държава от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария. Повече информация по този въпрос можете да намерите в папка Internationaal.

Повече информация

По-подробна информация за паричното обезщетение за безработица можете да намерите при Werkloos (WW-uitkering) на сайта uwv.nl. Ако имате въпроси можете да се свържете с UWV Telefoon Werknemers (телефон за работещи) на телефон 088-898 92 94. Добре е гражданският Ви регистрационен номер (BSN) да Ви е под ръка. Така ще можем да Ви помогнем по-бързо.