Register derde aanvraagperiode NOW (NOW 3.1)

geplaatst op 09 april 2024

De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die een tegemoetkoming in het kader van de NOW hebben ontvangen.

Waarom dit register?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. Daarom is het van belang te weten hoe dat geld is besteed. De definitieve hoogte van de tegemoetkoming kan pas vastgesteld worden als zowel het daadwerkelijke omzetverlies als de daadwerkelijke loonsom van de betreffende subsidieperiode bekend is. Deze vaststelling wordt achteraf, na afloop van de subsidieperiode, gedaan. Werkgevers dienen zelf een aanvraag tot vaststelling van de definitieve berekening NOW in te dienen bij UWV.

Welke gegevens staan in het register NOW?

VDe volgende gegevens van bedrijven die een tegemoetkoming NOW hebben ontvangen staan in het register:

  • de bedrijfsnaam
  • de vestigingsplaats
  • het verstrekte voorschotbedrag

Van de bedrijven die van de derde aanvraagperiode NOW gebruik hebben gemaakt en waarvan de subsidie definitief is vastgesteld, is nu ook het vastgestelde subsidiebedrag toegevoegd.

Toelichting op de gepubliceerde gegevens

Verstrekte voorschotbedrag
Het verstrekte voorschotbedrag betreft het bedrag dat de werkgever heeft ontvangen als voorschot op de subsidie, gebaseerd op het door de werkgever opgegeven verwachte omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand. In een aantal gevallen wijkt het in het register opgenomen verstrekte voorschotbedrag af van het uiteindelijk in de praktijk door de werkgever ontvangen voorschot. Het betreft hier uitzonderingen waarbij de werkgever zelf, op eigen initiatief, een deel van het bedrag heeft terugbetaald of de subsidieaanvraag heeft ingetrokken, nadat het loket gesloten was. Tevens kan sprake zijn van een wijziging na bezwaar of (hoger) beroep. Indien een werkgever tijdig zijn aanvraag voor het voorschot heeft ingetrokken, is de naam van werkgever uit het register verwijderd.

Vastgesteld subsidiebedrag
Achteraf wordt berekend op welk bedrag de werkgever daadwerkelijk recht heeft. Dit wordt berekend op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom in de betreffende periode. Hiertoe dient de werkgever zelf de definitieve berekening aan te vragen. Voor de derde aanvraagperiode NOW is het aanvraagloket voor de definitieve berekening gesloten en is voor het overgrote deel van de werkgevers de subsidie definitief berekend. De huidige publicatie van het register NOW is dan ook uitgebreid met deze vastgestelde subsidiebedragen. Het vastgestelde subsidiebedrag is het bedrag waarop de werkgever uiteindelijk recht heeft. Als dit bedrag hoger is dan het voorschotbedrag, ontvangt de werkgever een nabetaling. Als het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het voorschot, wordt dat deel teruggevorderd. De terugvordering kan nooit hoger zijn dat het ontvangen voorschot.

Verschil tussen vastgesteld subsidiebedrag en voorschotbedrag
Aangezien het voorschot is gebaseerd op een inschatting van het te verwachten omzetverlies, zal de vastgestelde subsidie in de meeste gevallen afwijken van dit voorschot. De vastgestelde subsidie is gebaseerd op het daadwerkelijk gemaakte omzetverlies. Indien de werkgever uiteindelijk toch minder omzetverlies had in de betreffende periode dan van te voren verwacht, dan zal het definitieve subsidiebedrag lager uitvallen dan van te voren berekend. Heeft de werkgever meer omzetverlies gehad dan verwacht, dan kan het subsidiebedrag hoger uitvallen.

Daarnaast speelt ook de loonsom een belangrijke rol. Bij het voorschot is gerekend met een loonsom uit een referentieperiode. Bij de vaststelling wordt gekeken naar de loonsom uit de betreffende subsidieperiode. Als de loonsom is gedaald in de periode, kan het definitieve subsidiebedrag lager uitvallen.

Indien geen vastgesteld subsidiebedrag of € 0 wordt getoond
Voor een deel van de werkgevers geldt dat het definitieve subsidiebedrag nog niet is berekend. Dan wordt een streepje getoond in de kolom genaamd ‘vastgestelde subsidie’. Dat het definitieve subsidiebedrag nog niet is berekend kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de doorlooptijd van een aantal vaststellingen langer vanwege (extra) onderzoek, controle of andere bijzondere omstandigheden en lopen er nog bezwaar- en (hoger) beroepzaken waar nog geen uitsluitsel over is. Voor deze situaties geldt dat in de huidige publicatie alleen het voorschotbedrag wordt getoond. Als er bij het vastgestelde subsidiebedrag € 0 staat, betekent dit dat de subsidie wél is vastgesteld, maar op nul euro. Dat betekent dat het gehele voorschot moet worden terugbetaald. De redenen dat het subsidiebedrag op € 0 kan staan, zijn divers. Er kan sprake zijn van minder dan 20% omzetverlies, de ondergrens om in aanmerking te komen voor NOW. Ook kan de loonsom dusdanig gedaald zijn dat de werkgever geen recht meer heeft op NOW. Daarnaast hebben werkgevers om uiteenlopende redenen vrijwillig afgezien van de subsidie. Voor een aantal sectoren geldt dat er andere subsidies beschikbaar kwamen, die geen samenloop met NOW toestaan. Ook kan het zijn dat de subsidie op nihil is vastgesteld omdat, ondanks herhaaldelijke oproepen, geen aanvraag tot vaststelling is gedaan in de periode dat het loket daarvoor open was.

Updates

Het register is een momentopname. Wij streven ernaar een update van het register in het vierde kwartaal van 2024 te publiceren. Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk het register van de derde aanvraagperiode NOW (pdf, 21 MB)

Onderstaand vindt u het register als XLSX-bestand. Het gebruik, hergebruik en/of downloaden van de gegevens uit dit bestand komen voor eigen rekening en risico. UWV doet geen uitspraken over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de eventuele bewerkingen die door derden op het bestand worden gedaan en de conclusies die hieruit worden getrokken.

Bekijk hier het XLSX-bestand van het register van de derde aanvraagperiode (xlsx, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten