Max WW heet het in vakkringen. De WW loopt ten einde, de bijstand dreigt. Het is een cruciale fase die gepaard gaat met veel veranderingen en (financiële) onzekerheid. Vandaar dat op tal van plaatsen UWV en gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de werkzoekenden zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang van de WW, die valt onder de verantwoordelijkheid van UWV, naar de bijstand waar de gemeente verantwoordelijk voor is. ‘Corona heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen gemeenten en UWV,’ zegt Alex Hallema, Landelijk Adviseur Samenwerking Gemeenten bij UWV, met onder meer max WW in de portefeuille. ‘Zo hebben we onder meer gezamenlijk een online webinar ontwikkeld toen fysieke voorlichting aan onze klanten door corona onmogelijk werd. Niet toevallig heet het webinar Max WW – Wat kunnen UWV en gemeenten voor jou doen.’

Hoe belangrijk een intensieve samenwerking is blijkt uit onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat hoe beter UWV en gemeenten samenwerken, des te lager de doorstroom is van de WW naar de bijstand. Maar, vervolgt Hallema, ‘de overgang van UWV naar gemeenten zou nog veel beter kunnen verlopen als de privacyregeling op verschillende thema’s iets zou worden versoepeld.’ Zo is het, op grond van de privacywetgeving, niet toegestaan om aan een gemeente door te geven dat het vermoeden bestaat van (potentiële) schulden bij de klant. Dat raakt immers de persoonlijke levenssfeer. ‘Wij mogen en kunnen niks doen aan schuldhulpverlening behalve herkennen, signaleren en doorverwijzen. We mogen zelfs niet de gemeenten erop attenderen, terwijl het probleem bij een behoorlijk deel van onze klanten speelt en vaak een belemmering vormt om weer aan de slag te gaan. Het zou mij heel wat waard zijn als de wetgeving een zogeheten warme overdracht mogelijk zou maken en we zo een stevigere rol zouden spelen in de vroegsignalering. Bij de AG-klanten (WIA en Wajong) is dat vanaf januari 2022 wel toegestaan, bij de WW, de grootste doelgroep niet.’

In een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, Breda en Alphen aan de Rijn, is de belemmering deels ondervangen door gezamenlijk voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Hallema: ‘Dan zit je als UWV en gemeente ook letterlijk dicht bij elkaar en kun je een cliënt bij wijze van spreken aan de hand meenemen naar iemand van de gemeente die kan helpen met de oplossing van de schuldenproblematiek. In Rotterdam gaan ze nog een stap verder met het initiatief WW@Work. Het mooie van dit initiatief is dat niet alleen wordt gekeken naar de doorstroom naar de bijstand, maar dat er ook aandacht is voor thema’s als scholing en werk. Samen met het LeerWerkLoket, het Rotterdamse Scholingsfonds, het Werkgeversservicepunt en de Regionale mobiliteitsteams wordt gekeken naar wat onze klanten nodig hebben. Daarbij hoort ook schuldhulpverlening. En dit alles bij voorkeur voor afloop van de WW en in gezamenlijkheid, zodat we eerder en effectiever de mensen om wie het gaat kunnen helpen. Mijn oproep aan iedereen die bij dit thema is betrokken is dan ook: zoek elkaar tijdig op, van samenwerking wordt iedereen beter.’