‘Tilburg was een van de drie gemeentes waar in de coronacrisis bij wijze van pilot de regionale mobiliteitsteams werden opgetuigd en die werkwijze past uitstekend bij de manier waarop we in Tilburg de zaken aanpakken. In onze regio zetten we graag de schouders eronder, we staan altijd in de doe-stand en dat zien we ook in de samenwerking met UWV. Die samenwerking verloopt heel natuurlijk, dat was ook een van de thema’s tijdens het gesprek met de Raad van Bestuur. We constateerden dat we allemaal, UWV’ers en gemeentemedewerkers, een heel praktische mentaliteit hebben en dat er bijvoorbeeld nooit gedoe is over wie het mandaat heeft in een kwestie of wie het bestuurlijke voortouw moet nemen.

Het was een heel plezierig gesprek. We bespraken ook dat de coronacrisis prachtige initiatieven heeft opgeleverd, waarvan het regionale mobiliteitsteam er dus een is. Het is van essentieel belang dat alle arbeidsmarktinstanties hun expertise, werkwijze en middelen beter met elkaar verknopen en afstemmen, zodat het geheel meer wordt dan de som der delen. Onze werkgevers, werknemers, zzp’ers en onze inwoners met een uitkering hebben nu behoefte aan dienstverlening en een plek waar ze met hun vragen terecht kunnen. Dat ontwikkelen we samen al werkende en lerende weg. 

Dat we samen een loket hebben kunnen inrichten om mensen verder te helpen, sluit mooi aan bij de beleving van de inwoner. Ter illustratie: voor veel inwoners van onze gemeente was het onderscheid toch al moeilijk te zien, we zitten ook samen in één pand. Ik realiseerde me ook pas toen ik wethouder werd dat het om twee verschillende organisaties ging. Inhoudelijk hebben gemeente en UWV veel raakvlakken. Tilburg investeert in perspectief voor haar inwoners, wil maatwerk bieden en werkt vanuit vertrouwen. Dat sluit naadloos aan bij de visie van UWV. 

Je vraagt je soms af: waarom heb je eigenlijk een crisis nodig om met grote snelheid dingen van de grond te krijgen? Wat mij betreft houden we vast aan de werkwijze die in de afgelopen anderhalf jaar is ontstaan: je treft snel een regeling en je voert hem uit. In de uitvoering wordt snel duidelijk of er eventuele aanpassingen nodig zijn en zo ja: welke. 

Natuurlijk zijn er knelpunten in de samenwerking: de privacywetgeving beschermt – terecht – mensen tegen misbruik van data. Maar het feit dat wij niet zomaar over elkaars gegevens mogen beschikken, vermindert ook de slagkracht. Daarnaast is er het eeuwige probleem van de verschillende systemen waarin we werken. Helaas zijn dat geen zaken die we snel zelf kunnen oplossen in zo’n gespreksronde. Maar elkaar horen, zien en waarderen was een zinvolle ervaring. Een nieuwe ronde gesprekken na de gemeenteraadsverkiezingen juich ik van harte toe. Dan zitten er mogelijk andere bestuurders. En die personen bepalen – naast de inhoud – óók de samenwerkingsrelatie.’ 


Volgens Bestuursvoorzitter Maarten Camps waren de gesprekken voor zowel de Raad van Bestuur als de wethouders een waardevolle toevoeging. 

Maarten Camps: ‘UWV en gemeenten werken al aan het versterken van de samenwerking om de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. Zo bieden de Werkgeversservicepunten, waarin UWV en gemeenten samenwerken, sinds 1 januari 2021 in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten aan. De samenwerking tussen gemeenten en UWV is alleen maar belangrijker geworden door de coronacrisis en de invoering van de regionale mobiliteitsteams. Het was daarom goed om samen met mijn collega’s in de Raad van Bestuur kennis te maken met de centrumgemeenten en hun wethouders. 

Wat vooral opvalt is dat de samenwerking tussen UWV en de gemeenten vrijwel overal enorm is verbeterd sinds de coronacrisis. Dat gaat niet vanzelf en er is nog veel te doen: denk bijvoorbeeld aan drempels in de uitwisseling van gegevens tussen gemeente en UWV. Maar we zijn echt goed op weg naar een meer ontschotte dienstverlening, zoals in het werkcentrum. Daarmee vormen UWV en gemeenten één aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers. 

De gesprekken waren voor ons als Raad van Bestuur maar ook voor de wethouders zelf een waardevolle toevoeging. We zijn dan ook van plan om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een nieuwe gespreksronde te organiseren.'