De premiedifferentiatiesystematiek is op een aantal punten gewijzigd per 2020. Zo zijn alle uitzendwerkgevers (her)ingedeeld in sector 52 ‘Uitzendwerkgevers’. Deze wijziging heeft de grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet. Per 2020 wordt ook een aantal technische wijzigingen doorgevoerd om de premie-systematiek te verbeteren. De twee belangrijkste zijn een aanpassing van de berekening van de sectorale premies en het afschaffen van het rekenpercentage. Tot slot leidt de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 tot een wijziging in de financiering van de staartlasten voor de Ziektewet. Deze lasten worden tot 1 januari 2020 gefinancierd uit de sectorfondsen. Door het verdwijnen van de sectorfondsen zullen de staartlasten voor de Ziektewet vanaf 2020 worden gefinancierd uit de Werkhervattingskas. Deze wijziging heeft in het algemeen een licht verhogend effect op de Ziektewet-premies.

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt licht ten opzichte van 2019 van 0,75% naar 0,76% in 2020. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, maar onder andere doordat de publiek verzekerde loonsom ook sterk groeit, is het effect op het gemiddelde percentage gering. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 56% te maken met een stijging van de WGA-premie, 41% met een daling en voor 3% blijft de premie gelijk. Het gemiddelde percentage voor de Ziektewet stijgt van 0,43% in 2019 naar 0,52% in 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewet-lasten en de financiering van staartlasten voor de Ziektewet per 1 januari 2020. Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een stijging en 18% met een daling van de premie voor de Ziektewet te maken krijgen. Voor 8% blijft de premie voor de Ziektewet gelijk.

In 2018 was het marktaandeel eigenrisicodragers voor de WGA 38% van de totale loonsom. In 2019 blijft het aandeel eigenrisicodragers stabiel. Ook voor 2020 verwachten we een stabiel beeld. Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet stijgt in 2019 van 43% naar 45% van de totale loonsom. In 2020 verwachten we een stabilisering van het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de Ziektewet op 45% van de totale loonsom.