De milde recessie heeft nog geen nadelige gevolgen gehad door de krapte op de arbeidsmarkt. Naar verwachting zal het aantal WW-uitkeringen aan het eind van 2023 1% hoger zijn dan een jaar eerder. Bij de WIA zien we in 2023 een stijging van de instroom, na de daling van een jaar eerder. De instroom neemt weer toe door verschillende factoren. De belangrijkste is de invoering van de vereenvoudigde WIA‑claimbeoordeling van 60‑plussers. Deze zogeheten 60‑plusmaatregel heeft onder andere tot gevolg dat er meer aanvragen worden toegekend. Andere oorzaken voor de toename van de WIA‑instroom zijn de groeiende werkgelegenheid en de stijging van de pensioenleeftijd, waardoor meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt en er dus ook meer mensen verzekerd zijn voor de WIA. Er is een duidelijke daling te zien in het aantal ziekmeldingen in 2023, in de eerste plaats doordat er minder mensen ziek worden door corona dan in 2022. Daarnaast zorgt een combinatie van veranderingen in de uitzendsector voor een sterke daling van het aantal ziekmeldingen door uitzendkrachten bij UWV.

De belangrijkste volumeontwikkelingen op een rij:

  • Eind september 2023 waren er 155.100 lopende WW-uitkeringen. Dat is 2% meer dan in september 2022.
  • Het aantal WW-uitkeringen is in 2023 vrij stabiel en we verwachten dat dit door de krappe arbeidsmarkt zo blijft tot het einde van het jaar. Eind december gaan we uit van 151.100 uitkeringen. We verwachten dat de WW in 2024 weer gaat stijgen.
  • In de eerste negen maanden van 2023 steeg de instroom in de WIA met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De toename wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de 60‑plusmaatregel. Daardoor worden meer aanvragen toegekend. Het aantal voorschotten daalt weliswaar, maar per saldo is sprake van een verhogend effect.
  • We verwachten dat de WIA-instroom over geheel 2023 op 59.170 uitkeringen uitkomt, een stijging van bijna 8%.
  • Het verwachte aantal ziekmeldingen voor 2023 is verder naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door de wijzigingen in de uitzendsector. De daling in het aantal ziekmeldingen vanuit de vangnetgroep flexwerkers is dan ook sterker dan vooraf gedacht. Op basis van de ziekmeldingen tot nog toe verwachten we in 2023 77% minder ziekmeldingen onder uitzendkrachten dan in 2022. 
  • Per saldo zorgen de veranderingen ervoor dat het totaal aantal ziekmeldingen naar verwachting met ruim 170.000 zakt van 554.400 in 2022 naar 378.900 in 2023. Dit is een sterkere afname dan voorheen gedacht.