Met deze monitor brengt UWV de ontwikkelingen in kaart in de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35 minners en Participatiewetters die in het doelgroepregister banenafspraak staan. Normaal gesproken zou de monitor 2021 zich richten op de ontwikkelingen tot en met 2020, maar vanwege de coronacrisis is er ook aandacht voor de ontwikkelingen in de eerste helft van 2021. De monitor laat zien dat de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in 2020 voor alle groepen is gedaald, maar dat er in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel te zien is.

Vergeleken met de ontwikkeling op de totale arbeidsmarkt is de arbeidsparticipatie van de groepen arbeidsbeperkten in 2020 relatief sterk gedaald. Voor de totale Nederlandse bevolking lag de participatie in december 2020 0,5% lager dan eind december 2019. Bij de vier groepen arbeidsbeperkten waarop deze monitor zich richt, was de daling met tussen -1,9 en -4,0% duidelijk groter. In de eerste helft van 2021 zien we een gedifferentieerd beeld. Bij de totale Nederlands bevolking steeg de arbeidsparticipatie met 0,8% en lag het niveau van participatie alweer iets hoger dan vóór de coronacrisis. Bij de vier groepen arbeidsbeperkten was het herstel gemiddeld sterker dan op de totale arbeidsmarkt: tussen 0,8 en 4,6%. Het herstel is het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis. Uitzondering op het herstel vormt de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA. Hun arbeidsparticipatie bleef dalen in de eerste helft van 2021 (-3,7%).

De groepen die we in de monitor volgen, werken naar verhouding vaak in tijdelijke dienstverbanden en als uitzendkracht. De rode draad in de ontwikkeling van hun arbeidsparticipatie tijdens de coronacrisis lijkt te zitten in de mate waarin de verschillende groepen werken in tijdelijke dienstverbanden. Hoe groter het aandeel mensen met een tijdelijk dienstverband hoe sterker de terugval in 2020 en hoe sterker het herstel in de eerste helft van 2021.