De WWB kent een financiële prikkel die ervoor moet zorgen dat de participatie van uitkeringsgerechtigden toeneemt en het volume uitkeringsgerechtigden afneemt. UWV kent een dergelijke (succesvolle) prikkel niet. Dit kennismemo gaat in op de vraag of invoering van een vergelijkbare prikkel bij de WW een overeenkomstige daling van het uitkeringsvolume tot gevolg heeft.