De uitkeringslasten voor de Wazo worden nu € 86 miljoen lager geraamd (-3,5%) dan in de Juninota. Dit hangt vooral samen met het gedaalde aantal geboortes, waardoor er naar verwachting vooral minder zal worden uitgekeerd aan zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een andere neerwaartse bijstelling doet zich voor bij de WW. Vooral omdat de werkloze beroepsbevolking minder zal toenemen dan het CBS eerder verwachtte, is ook de raming voor het aantal nieuwe WW-uitkeringen met € 68 miljoen naar beneden bijgesteld (-2,4%). Ook bij de arbeidsongeschiktheidswetten verwachten we per saldo € 56 miljoen (-0,3%) minder hoge uitkeringslasten. Dit komt vooral doordat de WIA/WGA- uitkeringslasten met € 41 miljoen naar beneden zijn bijgesteld. Dit is vooral een effect van de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers.

Bij de NOW en de rentebaten en –lasten vinden relatief grote opwaartse bijstellingen plaats. De totale subsidielasten voor de NOW worden nu € 200 miljoen hoger geraamd door meer afboekingen: UWV kan ten onrechte uitbetaalde voorschotten niet terugvorderen omdat de werkgever failliet is gegaan. Door de groei van de fondsvermogens en het stijgende renteniveau in de loop van 2023 nemen de rentebaten en -lasten snel toe. Dit leidt tot opwaartse bijstellingen van € 157 miljoen aan rentebaten en € 23 miljoen aan rentelasten ten opzichte van de Juninota.

De Bijstellingennota is de tweede financiële nota in een cyclus van 3 nota’s per jaar. In de Bijstellingennota 2023 actualiseert UWV voor 2023 inzichten in de verwachte financiële ontwikkeling van de wetten die UWV uitvoert en de fondsen die het beheert, ten opzichte van de voorgaande Juninota 2023. Met deze prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers.