UWV bestaat uit 7 divisies en 8 ondersteunende stafdirecties, zoals de Accountantsdienst, het Facilitair Bedrijf en Communicatie. De divisies zijn de volgende:

Het Werkbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Samen met gemeenten bouwt UWV in de 35 arbeidsmarktregio’s aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers: het Werkgeversservicepunt. We werken toe naar een situatie waarin zowel alle werkzoekenden als alle werkgevers bij één publiek loket, het regionale werkcentrum, terechtkunnen voor vragen over werken en een leven lang ontwikkelen. Onder het Werkbedrijf valt ook onze arbeidsjuridische dienstverlening voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Arbeidsjuristen toetsen ontslagaanvragen van werkgevers en behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Daarnaast onderzoekt deze divisie de trend en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en publiceert geregeld informatie daarover.

Als werken niet of niet meteen mogelijk is, verzorgt UWV een uitkering. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders zijn voor hun inkomen afhankelijk van ons. De divisie Uitkeren zorgt dat zij hun uitkering snel en correct ontvangen. Uitkeren is ook verantwoordelijk voor de invordering van boetes, rentevorderingen, onterecht betaalde uitkeringen, beslag op derden en verhaal bij faillissementen.

Soms kunnen mensen door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer werken. De professionals van onze divisie Sociaal-medische Zaken beoordelen tot welke werkzaamheden iemand nog wél in staat is en welk type werk passend zou zijn. Ze doen dat aan de hand van arbeidsdeskundige richtlijnen, verzekeringsgeneeskundige protocollen en het professioneel statuut voor verzekeringsartsen. Ze leveren zo de bouwstenen voor het opstellen van een re-integratieadvies. Als werken (tijdelijk) niet mogelijk is, dan vormen deze beoordeling en de mate van inkomensverlies de basis voor het recht op een uitkering.

UWV adviseert daarnaast gemeenten over de participatiemogelijkheden van hun cliënten. We leveren ook onafhankelijk deskundigenoordeel over de arbeidsgeschiktheid van een werknemer, de re-integratie-inspanningen of over passend werk. Dat doen we op verzoek van een werknemer of werkgever wanneer zij met elkaar van mening verschillen. UWV is de grootste opleider van verzekeringsartsen in Nederland.

Klant en Service is verantwoordelijk voor alle communicatie met onze cliënten, via internet, telefoon, brieven, brochures en formulieren. We zorgen snel voor een antwoord of oplossing. Online waar het kan, persoonlijk waar het nodig is. Ons Klantcontactcentrum verwerkt ieder jaar miljoenen vragen van cliënten, werkgevers en zakelijke relaties.

Gegevensdiensten verzamelt en beheert de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland in de Polisadministratie. Wij gebruiken deze gegevens om de hoogte van uitkeringen te berekenen en formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. We stellen de gegevens ook beschikbaar aan andere organisaties, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo zorgen we ervoor dat werkgevers en werknemers maar één keer gegevens over werk en inkomen aan de overheid hoeven aan te leveren.

Klanten verwachten van ons een goede dienstverlening en wij verwachten van hen dat zij zich aan de regels houden. De meeste mensen willen dat ook graag. Daarom zorgen we voor goede voorlichting, maken heldere afspraken en houden cliënten daaraan. Houden zij zich toch niet aan de regels, dan proberen we dat tijdig te signaleren. Zo voorkomen we dat zij onnodig worden geconfronteerd met de vervelende gevolgen van een overtreding. Mensen die bewust de regels overtreden, kunnen rekenen op een sanctie en moeten hun onterecht ontvangen uitkering terugbetalen. Bij het tegengaan van fraude werkt onze divisie Handhaving nauw samen met partijen zoals de Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie.

Cliënten die bezwaar maken tegen een beslissing van UWV, willen we goed en snel helpen. Bezwaar en Beroep hanteert daarbij een persoonlijke aanpak. Binnen 4 weken na ontvangst van een bezwaarschrift neemt een medewerker telefonisch contact op. Soms lossen we het probleem tijdens dit gesprek al op. In andere gevallen kan een bemiddelaar tot een oplossing komen. Deze persoonlijke benadering is succesvol: cliënten zijn meer tevreden en UWV handelt bezwaren sneller af. Cliënten die het niet eens zijn met de beslissing op hun bezwaarschrift, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan zijn oordeel over de beslissing van UWV.

UWV heeft een verticale besturingsstructuur. Dat willen zeggen dat de Raad van Bestuur de algehele verantwoordelijkheid draagt. Divisies en stafdirecties staan onder leiding van een algemeen directeur en hebben een deeltaak. De Raad van Bestuur en de algemeen directeuren (de Groepsraad) zijn transparant en aanspreekbaar op hun handelen vanuit de kernwaarden van UWV: respect, openheid, eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. De Groepsraad staat als één team gezamenlijk voor één UWV.

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe we besturen, aansturen, samenwerken en tot besluiten komen. We hanteren daarbij een heldere rolverdeling. De Raad van Bestuur bepaalt samen met de algemeen directeuren de strategie en de kaders. De directeuren richten de processen in binnen die afgesproken kaders. Deze afspraken helpen ons om ons werk beter te doen, om naar de buitenwereld transparant te zijn en om verantwoording af te leggen als professioneel publiekrechtelijk overheidsorgaan.

In aanvulling op dit verticale model sturen we op integrale, drempelloze klantreizen. We willen dat onze klanten UWV als één geheel ervaren en geen hindernissen tegenkomen tijdens hun reis door onze organisatie. Ook wanneer ze dienstverlening nodig hebben van verschillende bedrijfsonderdelen. Dat betekent voor de organisatie dat er koppelingen moeten worden gemaakt tussen al onze (primaire) processen.

Als het gaat om kaders en beleid die UWV-breed zijn, werken directeuren en Raad van Bestuur themagericht samen. Dit is een praktische werkvorm die ervoor is bedoeld om een uitdaging als één geheel te benaderen en er samen verantwoordelijkheid voor te voelen en te nemen.