In het tweede kwartaal van 2022 zijn 132.622 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Het aantal personen dat in het tweede kwartaal werk vindt (7.147) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.533). Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt in de doelgroep banenafspraak (2.031) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (555). Dit veroorzaakt de positieve toename (3.090) van het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak.

Er zijn 3.893 personen óf ingestroomd in de doelgroep banenafspraak óf waarvan het dienstverband binnen de WSW beschutte werkplek is beëindigd: hiervan behoren 2.701 personen tot de groep Participatiewet en 273 personen zijn WSW-geïndiceerden die sinds het tweede kwartaal niet meer beschut aan het werk zijn in de WSW. Daarnaast zijn er 2.218 personen óf uitgestroomd uit de doelgroep banenafspraak óf waarvan het dienstverband niet meer meetelt, waaronder 1.256 Wajongers waarvan vastgesteld is dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen meer hebben (ten onrechte stond een groot aantal Wajongers geregistreerd met arbeidsvermogen, dit is in het tweede kwartaal van 2022 gecorrigeerd), 222 personen met een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet en 55 personen die vrijwillig zijn uitgeschreven. Dit betekent dat er een toename is van 1.675 personen binnen de doelgroep banenafspraak, waarvan ten opzichte van het voorgaande kwartaal het dienstverband meetelt. Het totaal aantal personen in de doelgroep banenafspraak komt daarmee uit op 250.405.

Naast de cijfers banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 juni 2022 hadden 11.469 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen waren 7.421 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 320 meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard Banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF rapportage 'Transparantie van klantprofielen'.

Cijfers voor 3e kwartaal 2022: eind januari 2023