Bij ziekte of verlof van werknemers moeten werkgevers het loon doorbetalen. Maar in bijzondere gevallen compenseert UWV de werkgever voor de verplichte loondoorbetaling. Dit is het geval wanneer een zieke werknemer een no riskpolis heeft of als een werknemer zwangerschaps- en bevallingsverlof opneemt. Een werkgever die voor die werknemer loonkostensubsidie (LKS) ontvangt van de gemeente, krijgt van UWV alleen compensatie voor het loondeel dat hij zelf betaalt. Dit is de zogenaamde loonwaarde.

Sinds 1 januari 2022 is voor werkgevers en gemeenten de samenloop van een WAZO- of ZW-uitkering van UWV en een loonkostensubsidie van de gemeente vereenvoudigd. Hiervoor verlaagt UWV sinds 1 januari 2022 de Ziektewet- of WAZO-uitkering met de Loonkostensubsidie. Dat gebeurt door het uitkeringsbedrag te vermenigvuldigen met het loonwaardepercentage dat door de gemeente is vastgelegd. Nu hebben er met de nieuwe regeling verschillende problemen plaatsgevonden. In nauwe samenwerking tussen UWV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Inlichtingenbureau zijn de volgende 3 problemen onderkend en verholpen.

  • Door een fout in een softwarepakket dat gemeenten gebruiken, zijn onjuiste loonwaardepercentages geregistreerd. Zonder de juiste percentages is het voor UWV onmogelijk om de juiste Loonkostensubsidie bij samenloop van een WAZO- of ZW-uitkering te verrekenen. Deze softwarefout is hersteld.
  • Daarnaast bleek dat de extra gegevens over andere aspecten van de begeleiding door gemeenten, op foutieve wijze door UWV zijn verwerkt.
  • En tot slot werd duidelijk dat de zogeheten uitvraagkoppeling niet altijd goed werkte, waardoor in een aantal gevallen de LKS-gegevens niet bij UWV bekend waren. In situaties waarin deze laatste twee oorzaken speelden, verrekende UWV de geldende loonkostensubsidie niet en werd de uitkering te hoog vastgesteld. Die wordt nu niet alsnog teruggevorderd.

UWV ontving het signaal dat in verschillende gevallen uitkeringen verkeerd zijn vastgesteld en is overgegaan tot een herstelactie richting werkgevers. UWV zal de te hoge uitkeringen, veroorzaakt door een verkeerde berekening niet terugvorderen. Wel corrigeert UWV nog lopende uitkeringen naar het juiste bedrag. Waar de uitkering te laag is uitgevallen, gaat UWV de te lage uitkeringen herstellen en de betrokken werkgevers compenseren. De herstelactie, die enkele maanden zal duren, is afgelopen maandag gestart en alle betrokken werkgevers worden hierover vooraf individueel geïnformeerd.