Met de monitor volgt UWV de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van Wajongers, mensen met een WGA-uitkering, WIA 35-minners en mensen die onder de Participatiewet vallen en in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. Ook volgen we met de monitor hoeveel werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben.

In 2020 daalde het percentage werkende Participatiewetters die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen van 46,4% in 2019 naar 45,3%. In 2021 en 2022 zien we een heel andere ontwikkeling. Het aandeel werkenden steeg sterk, waardoor het eind 2022 met 51,7% ruim 6 procentpunt boven het niveau van eind 2020 lag. Daarmee is de trendmatige stijging van het aandeel van deze groep, die door de pandemie onderbroken was, hersteld.

In 2019 nam voor het eerst sinds 2012 het aantal en aandeel werkende Wajongers met arbeidsvermogen af tot 50,4%. Tijdens de coronacrisis zagen we een extra daling optreden. Sindsdien is het aandeel werkende Wajongers met arbeidsvermogen weer gestegen: naar 48,4% in 2021 en 50,9% in 2022. In 2022 steeg ook het aantal Wajongers met arbeidsvermogen dat bij een reguliere werkgever werkt.

We volgen drie WIA-groepen in deze monitor: mensen met een volledige WGA-uitkering (80-100% arbeidsongeschikt), mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (35-80% arbeidsongeschikt) en mensen die geen WGA-uitkering kregen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt waren (WIA 35-minners). In het coronajaar 2020 daalde de arbeidsparticipatie bij alle drie de groepen, sindsdien zien we echter weer een stijging. Bij de mensen met een volledige WGA-uitkering steeg het aandeel werkenden van 8,2% in 2020 naar 9,8% in 2022, bij de groep WGA gedeeltelijk van 46,3% naar 49,2% en bij de 35-minners van 48,5% naar 52,2%.

Eind 2022 had 5,5% van de reguliere werkgevers minimaal een Wajonger in dienst, 6,2% een WGA-gerechtigde en 7,2% een Participatiewetter uit het doelgroepregister. In totaal had eind 2022 14,7% van de werkgevers ten minste één werknemer uit een van deze drie groepen in dienst. Dat is 2 procentpunt meer dan in het coronajaar2020.