Hoe blik je terug op de samenwerking in de vorige kabinetsperiode?

‘Met Wouter Koolmees hebben we een minister gehad die echt gezien heeft hoe belangrijk het is dat wij de ruimte krijgen om de dienstverlening te bieden die de burger nodig heeft. En hoe belangrijk wij zijn om het beleid uit te voeren dat hij en de Tweede Kamer maakt. We moeten ons daarbij ook realiseren dat de dynamiek nu ook echt anders is in de samenleving en de politiek dan enkele jaren geleden. Veel van wat we nu doen – denk aan de maatwerkaanpak – gaat mee op een golf in de samenleving die nu aan de gang is, waarbij er behoefte is aan meer ruimte voor de menselijke maat in de dienstverlening van de overheid.’

Daar ligt ook een directe link met het regeerakkoord?

‘Inderdaad, het akkoord begint met een passage over versterking van de democratische rechtsorde, over de relatie burger-overheid en het belang van de uitvoering daarbij. Meer ruimte voor de uitvoering, meer ruimte voor de menselijke maat, goed luisteren naar de uitvoering en oog hebben voor de professionals die er werken. In het verleden zag je dat de uitvoeringsorganisaties ergens achterin het regeerakkoord stonden en als je pech had stonden ze bij de bezuinigingsmaatregelen. Nu staan we vooraan. Er is dus echt een verandering gaande, het is aan ons om die ruimte goed te benutten.’

UWV heeft direct een reactie gestuurd op het coalitieakkoord. Wat staat daarin?

‘We benoemen drie kernpunten. Punt één gaat over de uitvoerbaarheid van wetgeving, dat moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de beleidsontwikkeling. Zo houden we de menselijke maat in het oog en kunnen we bouwen aan een betere overheid. Dit was ook het belangrijkste punt in de gezamenlijke reactie van alle publieke dienstverleners, die we direct na het verschijnen van het coalitieakkoord hebben gestuurd. Punt twee is de wenselijkheid om één gezamenlijke infrastructuur voor de arbeidsmarkt te bouwen, samen met de gemeenten. Dat kun je zien als de opvolger van Regionale Mobiliteitsteams. En drie is de grote zorg die we hebben bij het oplopen van de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen. We proberen daar iets aan te doen met onder meer de introductie van sociaal-medische teams, waarin de verzekeringsarts een andere rol speelt. Het is daarnaast noodzakelijk dat vanuit de wetgevingskant een stap wordt gezet om hier een oplossing voor te vinden, bijvoorbeeld door het duurzaamheidscriterium in de WIA af te schaffen.’

Waarom direct een reactie gestuurd?

‘Ik vind dat het kabinet recht heeft om te weten wat wij van de plannen vinden, wat wij ermee kunnen, of wij het kunnen uitvoeren. Als wij immers vragen: luister naar ons, dan moeten wij wel praten en niet wachten totdat iets van ons wordt gevraagd. Daarom hebben we die reactie gemaakt.’

Waar maak je je zorgen over in de plannen?

‘We hebben vlaggetjes geplaatst bij de invoering van de deeltijd-WW, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers en bij wijzigingen bij loondoorbetaling in de Ziektewet. Voor alle drie de thema’s geldt wij dat ons zorgen maken over de uitvoerbaarheid en dat we dat voorlopig eigenlijk niet aankunnen. Twee van die nieuwe regelingen vergroten ook de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen. Het goede nieuws: het is een akkoord op hoofdlijnen. Het zal allemaal samen met de uitvoeringsorganisaties worden uitgewerkt. Dat markeert ook goed de nieuwe verhoudingen, dat we daarover in gesprek kunnen.’