UWV ondersteunt mensen die vallen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling is bedoeld voor mensen die in (in de toekomst) weer (meer) kunnen werken. De persoonlijke dienstverlening die UWV hen biedt is erop gericht om stappen te zetten op weg naar werk.

In 2017 is UWV gestart met een nieuw dienstverleningsmodel voor WGA-gerechtigden. Marijke Morsink, domeinhouder arbeidsbemiddeling en re-integratie bij UWV, licht toe: 'Vijf jaar geleden stond de dienstverlening voor WGA-gerechtigden nog in de kinderschoenen. UWV kreeg van het ministerie van SZW toestemming en de middelen voor uitbreiding en verbetering. We wilden toe naar een meer persoonlijke en betere dienstverlening; daarvoor moesten we beter grip krijgen op de dienstverlening en daarom hebben we samen een groeipad uitgestippeld. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet. Inmiddels hebben we meer capaciteit en kunnen we alle nieuw instromende WGA-uitkeringsgerechtigden vijf jaar lang activerende dienstverlening bieden. De komende jaren richten we ons op de doorontwikkeling.'

Belangrijk bij deze activerende dienstverlening is de persoonlijke ondersteuning. Morsink: 'Voorheen was er weinig ruimte voor persoonlijke gesprekken, maar inmiddels voeren we met alle nieuw instromende WGA-gerechtigden gemiddeld 2 à 3 gesprekken per jaar. We kijken daarbij naar meer dan alleen arbeidsvermogen. Hoe is het met deze persoon, waar precies op de participatieladder staat hij en welke middelen kunnen we inzetten om hem op weg naar werk te helpen? Soms zijn mensen nog niet klaar om aan een re-integratietraject te beginnen, omdat er eerst belemmeringen weggenomen moeten worden. Denk aan verslavingsproblematiek of schulden. Daar gaan we dan eerst mee aan de slag. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties of door activerende gesprekken te voeren.'

'Ook maken we maximaal gebruik van re-integratietrajecten en -diensten', vervolgt Morsink. De verschillende re-integratietrajecten zijn bedoeld om mensen (weer) werkfit te maken en om te kijken naar wat passend werk voor ze is. 'Er zijn ook nieuwe trajecten, zoals Individuele Plaatsing met Steun (IPS), waarbij werk als medicijn wordt ingezet bij psychische kwetsbaarheid. Wat we inzetten is zeer persoonsafhankelijk. Eenmaal werkfit krijgen mensen ondersteuning naar betaald werk, bijvoorbeeld met sollicitatietraining en hulp bij onderhandelingen.'

Een van de voorwaarden van het ministerie van SZW voor de uitbreiding van de dienstverlening was het goed in kaart brengen van de resultaten. Inmiddels is een tussenrapportage (midterm review) met resultaten gedeeld met de Tweede Kamer. Meer re-integratietrajecten, een groter aandeel WGA-gerechtigden met betaald werk en een beter beeld van elke cliënt afzonderlijk zijn een paar van die behaalde resultaten. 'Ik ben ontzettend trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt, zegt Morsink. 'En we gaan door. Intern bij UWV willen we de krachten bundelen door de expertise van de verschillende divisies op het juiste moment in te zetten voor de cliënt en zo interne hobbels weg te nemen. Kennis delen en leren van elkaar is een ander belangrijk speerpunt, zodat onze professionals kunnen groeien in hun vakmanschap. Samen met de de collega’s van UWV-werkgeversdienstverlening zetten we ons in om de talenten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk in beeld te krijgen bij werkgevers. Ook gaan we stappen zetten om uitval te voorkomen door mensen de juiste ondersteuning te bieden en waar nodig voorzieningen in te zetten. Kortom, genoeg te doen!'