Werkloos

U wordt binnenkort werkloos. Uw werk stopt of uw werkgever wil u ontslaan. Probeer direct een nieuwe baan te vinden zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

Vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt en een WW-uitkering aanvraagt, heeft u een aantal plichten.

Kan ik een WW-uitkering krijgen?

U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Verzekerd voor werkloosheid
  U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.
 • Verlies van minimaal 5 uren per week
  U verliest 5 uur of meer van uw uren per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
 • Direct beschikbaar voor betaald werk
  U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen.
 • In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt
  U heeft in de laatste 36 weken (9 maanden) voordat u werkloos werd minstens 26 weken (6 maanden) gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).
 • Geen schuld aan werkloosheid
  U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u misschien geen WW-uitkering.

Hoe eindigt uw dienstverband?

Of u een WW-uitkering kunt krijgen, hangt ook af van hoe uw dienstverband stopt.

Mijn tijdelijke contract stopt

Bij een tijdelijk contract is er geen opzegtermijn. Ga daarom direct op zoek naar werk zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd.
Vraag zelf voor afloop van het contract om een verlenging van uw contract. U kunt ook vragen om ander werk bij uw werkgever.

Biedt uw werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Een vast contract na tijdelijke contracten

Soms zien wij 2 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als 1 vast contract. U en uw werkgever moeten zich dan aan andere regels houden. Heeft u een aantal tijdelijke contracten gehad bij dezelfde werkgever, met onderbrekingen van 3 maanden of minder? Dan geldt het volgende:

 • Heeft u 2 of meer contracten voor bepaalde tijd gekregen? En zijn deze samen meer dan 36 maanden? Dan geldt uw arbeidscontract als een vast contract.
 • Heeft u meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd gehad? Dan telt uw vierde arbeidscontract als een vast contract. Ook als die contracten samen korter zijn dan 36 maanden.
 • Heeft u steeds bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract.

Mijn uitzendbaan stopt

Als uw uitzendbaan stopt, is er meestal geen opzegtermijn. Ga daarom direct op zoek naar werk zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd. Biedt het uitzendbureau u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Heeft u meer contracten bij een uitzendbureau? In de eerste 26 weken waarin u voor een uitzendbureau werkt, gelden de regels voor opeenvolgende contracten niet. Er kan in die periode sprake zijn van een zogenoemd uitzendbeding. Dat betekent dat het dienstverband direct stopt als het werk eindigt bij het bedrijf waar de werknemer via het uitzendbureau aan de slag is gegaan.

Afwijkende cao

Soms geldt een cao met afwijkende regels. De belangrijkste is de cao ABU. In deze cao wordt het werk via een uitzendbureau verdeeld in 3 fasen: A, B en C.

Mijn werkgever wil mij ontslaan

Wil uw werkgever u ontslaan? Dan is het altijd verstandig om juridisch advies te vragen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering, aan de ondernemingsraad, bij uw vakbond of het Juridisch Loket. Zij kunnen u helpen om na te gaan of uw ontslag volgens de regels gaat. Die regels verschillen per ontslagsituatie. Als uw werkgever u wilt ontslaan, moet hij altijd rekening houden met de opzegtermijn.

Ga na hoe uw baan stopt en bekijk met welke regels u rekening moet houden.

Ontslag tijdens proeftijd

Ontslag tijdens uw proeftijd is altijd mogelijk. Ook als u ziek bent. De werkgever hoeft geen reden voor het ontslag op te geven en hij hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.
Een proeftijd duurt maximaal 2 maanden. Of 1 maand bij een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar. En geldt alleen als deze geregeld is in uw cao, of als hij is vastgelegd in uw arbeidscontract.

Mijn werkgever vraagt een ontslagvergunning aan

Uw werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij UWV. U krijgt van ons een kopie van de ontslagaanvraag. Hierin staat ook waarom uw werkgever u wil ontslaan.

Reactie op ontslagaanvraag

In de ontslagaanvraag wordt u gevraagd om een reactie. Reageer in ieder geval als u het niet eens bent met het ontslag. Reageren doet u schriftelijk en binnen 2 weken. U kunt juridische hulp inschakelen bij het schrijven van uw reactie.
Daarna stuurt UWV een kopie van uw reactie naar uw werkgever.
Als het nodig is, vragen wij uw werkgever hierop te reageren. Eventueel kunt u daar ook weer op reageren.

Beslissing UWV

UWV beslist meestal binnen 6 weken of uw werkgever u mag ontslaan. U en uw werkgever krijgen de beslissing toegestuurd.

Als uw werkgever u mag ontslaan

Geeft UWV uw werkgever toestemming om u te ontslaan? Dan stuurt uw werkgever u een brief waarin staat dat hij het arbeidscontract opzegt. De opzegtermijn begint op de dag nadat de werkgever deze brief heeft verstuurd. Tijdens deze opzegtermijn moet u blijven werken als de werkgever dat vraagt. Ook moet de werkgever u loon betalen. Uw ontslag gaat in na de opzegtermijn.

Als uw werkgever u niet mag ontslaan

Krijgt uw werkgever geen toestemming van UWV om u te ontslaan? Dan blijft u in dienst en u krijgt nog steeds loon uitbetaald. Het is de bedoeling dat u naar uw werk blijft gaan.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt het arbeidscontract direct beëindigd, zonder toestemming van UWV of de kantonrechter. De werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.
U kunt alleen op staande voet ontslagen worden als daar dringende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld diefstal, fraude of dronkenschap tijdens het werk.

Bent u het niet eens met uw ontslag? Stuur uw werkgever dan een brief dat u protesteert tegen het ontslag. Schrijf daarin ook dat u wilt dat uw werkgever uw loon blijft doorbetalen en dat u uw werk wil blijven doen. Het is verstandig om dan juridische hulp te vragen, zodat u weet wat u verder nog kunt doen.

Krijg ik WW als ik op staande voet ben ontslagen?

Vraagt u een WW-uitkering aan? Dan onderzoekt UWV of het uw eigen schuld is dat u werkloos bent geworden. Als dat zo is, bent u ‘verwijtbaar werkloos’. U krijgt dan misschien geen WW.

Ontslag via de kantonrechter

Wil uw werkgever uw ontslag via de kantonrechter regelen? Zorg dan altijd voor juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld via rechtsbijstand, het Juridisch Loket, een advocaat of uw vakbond.

Ontslagvergoeding

Verder is het verstandig om de rechter te laten weten dat u een ontslagvergoeding wilt. Dat kunt u doen op het moment dat de rechter u vraagt om schriftelijk of mondeling te reageren.

Als een werkgever een dienstverband wil beëindigen, moet hij normaal gesproken rekening houden met een opzegtermijn. Het ontslag via de kantonrechter gaat meestal meteen in zonder rekening te houden met een opzegtermijn. Na uw ontslag krijgt u niet altijd direct een WW-uitkering. Afhankelijk van de schadevergoeding die u krijgt, stelt UWV een fictieve opzegtermijn vast. Uw WW-uitkering gaat pas in na deze fictieve opzegtermijn.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaat u akkoord met uw ontslag. Uw werkgever hoeft dan geen toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen om u te ontslaan. De belangrijkste kenmerken van dit ontslag zijn:

 • Uw werkgever stelt voor om het dienstverband te beëindigen.
 • U en uw werkgever zijn het met elkaar eens over uw ontslag. U wilt dus allebei dat uw dienstverband eindigt.
 • U bent het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.
 • U bent niet ziek.

De afspraken hierover legt u samen met uw werkgever vast in een beëindigingsovereenkomst.

Na uw ontslag kunt u een WW-uitkering aanvragen. Stelt u aan uw werkgever voor om uw dienstverband te beëindigen? Dan neemt u zelf ontslag.

Krijg ik WW na mijn ontslag met wederzijds goedvinden?

Zijn u en uw werkgever het eens over uw ontslag? En hebben u en uw werkgever de beëindigingsovereenkomst ondertekend? Ga dan direct op zoek naar ander werk. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

Als u WW aanvraagt, bekijkt UWV:

 • of het ontslag uw eigen schuld is. Bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen.
 • of in de beëindigingsovereenkomst rekening is gehouden met een opzegtermijn of een ontslagvergoeding.

Is het niet uw eigen schuld dat u werkloos bent? En heeft uw werkgever u gevraagd om akkoord te gaan met uw ontslag? En is er genoeg rekening gehouden met een opzegtermijn of een ontslagvergoeding? Dan heeft dat geen nadelige gevolgen voor uw eventuele WW-uitkering. U hoeft dus ook niet te protesteren tegen uw ontslag om een WW-uitkering te krijgen.
Twijfelt u over het voorstel van uw werkgever? Overleg dan eerst met uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, de vakbond of een advocaat.

Geen ontslag als u ziek bent

Bent u ziek? Dan mag uw werkgever u niet zo maar ontslaan in de eerste 2 jaar dat u ziek bent. Hij mag u wel voorstellen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Let op: in dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. Kunt u door ziekte niet op zoek naar een nieuwe baan? Dan kunt u ook geen WW-uitkering krijgen. Ga daarom niet zomaar akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, mag uw werkgever u wel ontslaan.

Ik heb zelf ontslag genomen

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u in de meeste gevallen geen WW-uitkering. Dat geldt ook als u ontslag neemt in uw proeftijd.
Maar in een aantal gevallen kunt u misschien wel een WW-uitkering krijgen als u zelf ontslag neemt.

Mijn partner verhuist

Als u ontslag neemt omdat uw partner verhuist, kunt in de volgende situaties een WW-uitkering krijgen:

 • Uw partner krijgt te maken met een reorganisatie of promotie.
 • Het bedrijf waar uw partner werkt, verhuist naar een andere plaats. Het reizen (heen en terug) kost te veel tijd.
 • Uw partner was werkloos en verhuist vanwege een nieuwe baan.

Daarnaast moet u wel:

 • een eigen reistijd (heen en terug) hebben van meer dan 3 uur;
 • doorwerken in uw oude baan tot de verhuizing of tot de datum zo kort mogelijk voor de verhuizing. Doet u dat niet? Dan krijgt u geen uitkering over de periode dat u nog had kunnen werken. Neemt u eerder dan 3 maanden voor de verhuizing ontslag? Dan krijgt u geen uitkering.

Zelf ontslag om gezondheidsredenen

Bent u ziek geworden door problemen op uw werk? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Lees hierover op Ik ben ziek. Het is belangrijk dat u er dan alles aan doet om de problemen met uw werkgever op te lossen, zodat u bij uw werkgever in dienst kunt blijven.

Lukt het niet de problemen op te lossen en neemt u daarom zelf ontslag? Dan beoordeelt een arts van UWV of u een goede reden had om ontslag te nemen.

U kunt misschien WW krijgen als de bedrijfsarts of een behandelend arts (huisarts of specialist) u heeft geadviseerd om ontslag te nemen. Of als onze arts het volgende vindt:

 • Vanwege uw psychische toestand is het u niet aan te rekenen dat u ontslag nam.
 • Het zou schadelijk zijn voor uw gezondheid als u weer was gaan werken of bij de werkgever in dienst was gebleven.

Eerder een WW-uitkering en weer werkloos

Heeft u een WW-uitkering gehad en wordt u daarna binnen 26 weken weer werkloos? Vraag dan opnieuw online een WW-uitkering aan. Dan bekijken wij of wij uw oude WW-uitkering kunnen voortzetten.

Aanvragen WW-uitkering

Ik ben zelfstandige en word werkloos

Ik ben zelfstandige en word werkloos

Het kan zijn dat u naast uw werkzaamheden in loondienst al als zelfstandige werkte. Het gemiddelde aantal uren dat u per week als zelfstandige werkte in de 26 weken voordat u werkloos werd, zijn uw ‘vrijgestelde uren’. Dat betekent dat wij deze vrijgestelde uren niet van uw WW-uitkering aftrekken.

Meer uren werken als zelfstandige?

Gaat u meer uren als zelfstandige werken? Dan bent u voor die extra uren geen werknemer meer maar zelfstandige. Daarom trekken wij in dit geval deze extra uren wel af van uw WW-uitkering. U wordt dan dus gekort op uw uitkering. Werkt u een periode van 6 maanden elke week extra uren als zelfstandige? Dan krijgt u voor de uren die u meer werkt definitief geen WW-uitkering meer.

Andere regels vanaf 1 januari 2015

Het kabinet is van plan om de WW-regels voor zelfstandigen te veranderen. Gaan de plannen van het kabinet door? Dan betekent dat het volgende: wij bekijken vanaf 1 januari 2015 uw gewerkte uren als zelfstandige niet meer per week. Wij kijken dan naar het gemiddelde aantal gewerkte uren over een periode van 4 weken. Deze 4 weken zijn gelijk aan de periode waarover u uw WW-uitkering krijgt. Voor het gemiddelde aantal uren dat u meer dan uw vrijgestelde uren werkt, krijgt u blijvend geen WW-uitkering meer. U wordt dus voor deze uren gekort op uw uitkering. Werkt u in de periode daarna minder uur als zelfstandige? Dan gaat uw uitkering niet omhoog.

Voorbeeld

Kees werkte voor 30 uur per week in loondienst. Daarnaast werkt hij al zeker 26 weken als zelfstandige, 10 uur per week. Vanaf de eerste dag dat hij werkloos wordt, ontvangt Kees een WW-uitkering van 30 uur per week. De 10 uur die hij als zelfstandige werkt, zijn ‘vrijgestelde uren’.

Tijdens zijn WW-uitkering besluit Kees om meer uren als zelfstandige te gaan werken. In de eerste periode van 4 weken werkt hij gemiddeld 15 uur per week. Dat is 5 uur meer dan de 10 vrijgestelde uren. Kees wordt daarom voor 5 uur gekort op zijn uitkering en krijgt dus voortaan voor 25 uur WW. Als hij in de volgende periode van 4 weken gemiddeld 12 uur per week werkt, gaat zijn WW-uitkering niet meer omhoog.

Als u minder gaat werken of stopt als zelfstandige

Stopt u volledig als zelfstandige of gaat u definitief minder uren werken? En hebben wij eerder uw uitkering verlaagd omdat u juist meer uren als zelfstandige ging werken? Dan kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen voor de uren die u niet meer als zelfstandige gaat werken. De periode waarbinnen u mogelijk opnieuw WW krijgt, hangt af van hoelang u recht had op WW:

 • Had u 18 maanden of korter recht op WW? Dan geldt voor u een periode van 18 maanden. Deze periode gaat in op het moment dat u meer uren als zelfstandige gaat werken.
 • Had u langer dan 18 maanden recht op WW? Dan geldt voor u dezelfde periode als de periode waarin u recht had op WW. Deze periode gaat in op het moment dat u meer uren als zelfstandige gaat werken.

Voorbeeld 1: 18 maanden of korter recht op WW

Jan heeft vanaf 1 november 2014 een WW-uitkering. Daarnaast werkt hij als zelfstandige. Jan geeft door dat hij op 1 januari 2015 meer uren als zelfstandige gaat werken. Voor deze uren krijgt hij geen WW meer. Jan heeft 6 maanden recht op een WW-uitkering. Als Jan besluit om te stoppen als zelfstandige kan hij dus, binnen 18 maanden nadat zijn WW-uitkering is verlaagd, vragen of hij voor de gekorte uren weer WW krijgt.

Voorbeeld 2: langer dan 18 maanden recht op WW

Ook Piet heeft vanaf 1 november 2014 een WW-uitkering. Daarnaast werkt hij als zelfstandige. Piet geeft door dat hij op 1 januari 2015 meer uren als zelfstandige gaat werken. Voor deze extra uren krijgt hij geen WW meer. Piet heeft 24 maanden recht op een WW-uitkering. Besluit Piet evenveel uren als zelfstandige te werken als in het begin van zijn WW? Dan kan hij, binnen 24 maanden nadat zijn WW-uitkering is verlaagd, vragen of hij voor de gekorte uren opnieuw WW krijgt.

Wanneer zien wij u als zelfstandige?

Om te bepalen of u zelfstandige bent of dat u andere werkzaamheden verricht waarover u geen sociale verzekeringspremies betaalt, proberen wij antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Waarom wilt u als zelfstandige werken? Heeft u als ondernemer een bedrijf? Wilt u volledig als zelfstandige uw beroep uitoefenen en daarmee uw inkomen verdienen? Dan zien wij u als zelfstandige.
Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als u als zelfstandige gaat werken, bent u verplicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Maakt u elk jaar een jaarrekening op? Als u als zelfstandige werkt, bent u verplicht om elk jaar een jaarrekening op te (laten) maken voor de Belastingdienst.
Maakt u gebruik van zelfstandigenaftrek? Om van de Belastingdienst zelfstandigenaftrek te krijgen, moet u over een heel jaar minstens 1.225 uur als zelfstandig ondernemer hebben gewerkt. Dat is meer dan 20 uur per week.
Probeert u actief klanten binnen te halen? Als u actief klanten werft, zien wij u als zelfstandige. U heeft bijvoorbeeld een eigen website of bezoekt netwerkbijeenkomsten. Maakt u af en toe reclame voor uw werk, bijvoorbeeld via sociale media? Dan zien we u niet direct als zelfstandige.

Voorbeeld 1

Piet werkt af en toe als dj bij de plaatselijke voetbalvereniging. Per maand is dat 2 tot 4 uur. Piet wil hiermee niet volledig in zijn levensonderhoud voorzien. Hij is ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Piet is dus geen zelfstandige. Hij verricht dus andere werkzaamheden waarover hij geen sociale verzekeringspremies hoeft te betalen.

Voorbeeld 2

Jan werkt als dj. Dat doet hij 4 tot 5 avonden in de week bij verschillende opdrachtgevers. Bij elkaar is dat zo’n 30 uur per week. Jan heeft geen ander werk. Hij wil het liefst fulltime als dj aan de slag. Jan krijgt zelfstandigenaftrek van de Belastingdienst. Hij heeft een eigen website waarmee hij nieuwe klanten probeert te werven. Wij zien Jan dus als zelfstandige.

Wanneer moet ik een WW-uitkering aanvragen?

Wordt u binnenkort werkloos? Vraag dan binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aan. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag van een DigiD 5 dagen kan duren.

Wat gebeurt er als ik te laat een WW-uitkering aanvraag?

Als u later dan 1 week na de eerste dag dat u werkloos bent, een WW-uitkering aanvraagt, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan dan tijdelijk minder uitkering.

Let op: als u een WW-uitkering aanvraagt en krijgt, heeft u ook een aantal plichten.

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Daarnaast heeft u nog een aantal gegevens nodig als u een WW-uitkering aanvraagt. Veel van uw gegevens zijn bij ons al bekend. De rest vult u zelf in.

Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:

 • uw laatste loonstrook;
 • uw laatste arbeidscontract;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen WW-uitkering

Werkte u in het onderwijs? Dan hebben wij naast uw aanvraag nog een aantal gegevens nodig.

Inschrijven als werkzoekende

Als u een WW-uitkering aanvraagt, schrijft u zich ook in als werkzoekende bij UWV. Doe dit uiterlijk op de tweede dag dat u werkloos bent. U kunt zich ook al van tevoren inschrijven als werkzoekende

Als u zich als werkzoekende heeft ingeschreven bij UWV ontvangt u een e-mail van ons. In die e-mail staat wat u daarna moet doen. U leest ook hoe u aan de slag kunt met uw persoonlijke Werkmap. En u kunt in uw Werkmap meteen een WW-uitkering aanvragen.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

Heeft u recht op een WW-uitkering? Dan krijgt u altijd een basisuitkering van 3 maanden. De eerste 2 maanden krijgt u 75% van uw dagloon, de derde maand 70%. Als u langer dan 3 maanden WW krijgt, blijft de hoogte van uw uitkering na de derde maand 70% van uw dagloon.

Wilt u weten hoeveel uitkering u ongeveer krijgt als u werkloos wordt? Vul dan de Rekenhulp WW in. Vul daar de gevraagde gegevens in. U krijgt dan een indicatie van de hoogte van uw mogelijke WW-uitkering.

Garantiedagloon

Wordt u opnieuw werkloos en verdiende u met uw laatste baan minder dan met de baan van waaruit u eerder werkloos werd? Dan heeft u misschien recht op het garantiedagloon. Uw uitkering wordt dan berekend met het oude, hogere dagloon dat wij gebruikten voor uw vorige WW-uitkering. De garantieregeling geldt voor u als u voldoet aan 3 voorwaarden:

 • u bent binnen 2 jaar na uw eerste ontslag weer gaan werken in een baan met een lager loon;
 • u wordt binnen 3 jaar na uw eerste ontslag opnieuw werkloos;
 • u kreeg na uw eerste ontslag een WW-uitkering.

Was u 55 jaar of ouder bij uw eerste ontslag? En bent u binnen 2 jaar in uw nieuwe baan gaan werken? Dan geldt de dagloongarantie tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoelang krijg ik een WW-uitkering?

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). Hoelang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Op Mijn UWV ziet u hoeveel arbeidsverleden u heeft opgebouwd. U ziet dan ook hoelang uw eventuele uitkering ongeveer duurt. Houd er rekening mee dat uw uitkering kan aflopen voordat u een nieuwe baan vindt.

Mijn plichten als ik werkloos word en WW aanvraag

U wordt binnenkort werkloos en wilt een WW-uitkering aanvragen. Deze uitkering is een tijdelijk inkomen. Vanaf het moment dat u weet dat u werkloos wordt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. UWV bepaalt zo of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Wat zijn mijn plichten voordat ik WW kan aanvragen?

Voordat u een WW-aanvraag doet, heeft u al plichten. U moet voorkomen dat u werkloos wordt, u moet zich inschrijven als werkzoekende en u moet WW aanvragen binnen 1 week nadat u werkloos wordt.

Let op: als u een WW-uitkering aanvraagt en krijgt, heeft u ook een aantal plichten.

Voorkom dat u werkloos wordt

Raakt u binnenkort uw baan kwijt? Weet u dat uw contract niet wordt verlengd? Als u werkloos wordt, is het belangrijk dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer werk te vinden. Ga meteen op zoek naar geschikte vacatures en begin met solliciteren. Besluit u om zelfstandig ondernemer te worden? Lees dan eerst de informatie op Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering.

Gebruik uw eigen netwerk

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Maak daarom gebruik van uw eigen netwerk zoals vrienden, buren en oud-collega’s. Denk ook aan een tijdelijke baan, bijvoorbeeld via een uitzendbureau. Vindt u in uw woonplaats geen geschikte vacatures? Kijk ook naar vacatures buiten uw woonplaats.

Onvoldoende op zoek naar werk

Als u weet dat u werkloos wordt en u doet niet voldoende om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Schrijf u in als werkzoekende

Voordat u een WW-uitkering aanvraagt, moet u zich inschrijven als werkzoekende bij UWV via werk.nl. Doe dit uiterlijk op de tweede dag dat u werkloos bent. Om u in te schrijven heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag van een DigiD 5 dagen kan duren. Als u WW aanvraagt, schrijft u zich ook meteen in als werkzoekende. U moet daarna nog wel een taak doen in uw Werkmap. U krijgt daar dan apart bericht over.

Bent u ingeschreven? Dan kunt u zoeken naar en reageren op vacatures op werk.nl. U krijgt ook toegang tot de Werkmap. In de Werkmap bewaart u uw sollicitaties en andere belangrijke documenten. In de Werkmap staan ook alle afspraken die u met uw adviseur werk maakt.

Als ik me niet als werkzoekende inschrijf

Als u zich niet als werkzoekende bij UWV inschrijft, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Een baan weigeren door persoonlijke omstandigheden

Het kan voorkomen dat u ernstige persoonlijke bezwaren heeft tegen het werk dat u krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld als door de lange reistijd de zorg voor uw gezin in het gedrang komt. Of als er andere medische, psychische of gewetensbezwaren een rol spelen.

Of u de baan dan moet aannemen, hangt af van de situatie. Meld uw bezwaren bij uw adviseur werk. Samen zoekt u naar een passende oplossing.

Vraag WW binnen 1 week aan

Wordt u binnenkort werkloos? Vraag dan binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aan. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag van een DigiD 5 dagen kan duren.

Te laat een WW-uitkering aanvragen

Als u later dan 1 week na de eerste dag dat u werkloos bent, een WW-uitkering aanvraagt, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Achtergrondinformatie over de WW

Hier vindt u meer achtergrondinformatie over de WW-uitkering. Bijvoorbeeld hoe de hoogte van de WW-uitkering precies berekend wordt. Of wat de opzegtermijn inhoudt als u ontslagen wordt.

Uitleg over de duur van een WW-uitkering

U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.

Heeft u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag)? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.

Uw totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld 7 jaar arbeidsverleden betekent dat u 7 maanden WW krijgt. De uitkering duurt maximaal 38 maanden.
Uw arbeidsverleden voor de WW berekenen wij met 2 periodes: uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden.

Feitelijk arbeidsverleden

Tot 1 januari 2013 telt een jaar mee als arbeidsverleden als u in dat jaar over ten minste 52 dagen SV-loon heeft ontvangen. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte en of u het hele jaar gewerkt heeft. Het jaar waarin de WW-uitkering begint, telt niet mee.

Vanaf 1 januari 2013 gebruiken we niet langer het aantal dagen waarover u SV-loon ontvangen heeft. In plaats daarvan gebruiken we uren waarover u SV-loon heeft ontvangen. Dit worden ook wel verloonde uren genoemd. Een jaar telt mee als u over 208 of meer uren in dat jaar SV-loon ontvangen heeft.

Heeft u in een kalenderjaar niet gewerkt, of minder dan 52 dagen SV-loon gekregen? Of na 1 januari over minder dan 208 uren SV-loon ontvangen? Dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen. Bijvoorbeeld als u onbetaald verlof had, of een kind verzorgde.

Fictief arbeidsverleden

Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.

Totale arbeidsverleden

De optelsom van uw feitelijk en fictief arbeidsverleden is uw totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden.

Wat telt soms mee voor het arbeidsverleden?

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee waarin u:

 • zorgde voor een kind jonger dan 5 jaar (verzorgingsforfait), of voor een zieke of gehandicapte (mantelzorgforfait);
 • onbetaald verlof opnam;
 • een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg;
 • in andere landen werkte.

Aanvullende informatie bij de berekening van een WW-uitkering

De hoogte van uw uitkering wordt berekend met het dagloon. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit u werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon.
Niet alleen uw brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is.

De berekening van het dagloon

We berekenen uw dagloon op basis van het loon dat u in een periode van 1 jaar verdiende. Die periode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige vierwekenperiode voordat u werkloos werd. Er is dus altijd 1 volledige maand of vierwekenperiode die niet meetelt.

We delen uw totale SV-loon door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt? Dan is het mogelijk dat wij uw SV-loon delen door het aantal dagen geteld vanaf de datum dat uw dienstverband begon. We tellen dagen van maandag tot en met vrijdag.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon.

Bent u jonger dan 23 jaar en is uw dagloon lager dan het minimumloon van uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.
We houden geen rekening met loonsverhogingen na de periode waarover we uw dagloon hebben berekend. En ook niet met loonsverhogingen die wel in deze periode plaatsvinden, maar die uw werkgever betaalt na afloop van de periode waarover we uw dagloon berekend hebben.

Wel wordt uw dagloon in januari en juli aangepast aan de stijging van de gemiddelde lonen (indexering).

De hoogte van WW na een Ziektewet-uitkering

Kreeg u hiervoor een Ziektewet-uitkering? Dan ontving u misschien een hogere netto-uitkering. Op de Ziektewet-uitkering wordt namelijk arbeidskorting toegepast. De korting wordt niet toegepast bij een WW-uitkering. Arbeidskorting is een loonheffingskorting.

Hoe de opzegtermijn bij ontslag werkt

Als u ontslagen wordt, moet uw werkgever rekening houden met een opzegtermijn. Hij moet u ruim van tevoren laten weten dat u wordt ontslagen. Tijdens de opzegtermijn kunt u blijven werken en betaalt uw werkgever uw loon door.

De werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn:

 • bij ontslag op staande voet;
 • bij ontslag tijdens de proeftijd;
 • als u wordt ontslagen via de kantonrechter.

Het ontslag via de kantonrechter gaat meestal meteen in zonder rekening te houden met een opzegtermijn. Na uw ontslag krijgt u niet altijd direct een WW-uitkering. Afhankelijk van de schadevergoeding die u krijgt, stellen wij een fictieve opzegtermijn vast. Deze is gelijk aan de opzegtermijn die voor u zou gelden als u bijvoorbeeld met een ontslagvergunning zou zijn ontslagen. Uw WW-uitkering gaat pas in na deze fictieve opzegtermijn.

Duur opzegtermijn

De opzegtermijn staat waarschijnlijk in uw arbeidscontract of cao. Is er niets geregeld? Dan moet uw werkgever zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Heeft u een vast contract? Dan geldt het volgende:

 • Bent u minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn.
 • Bent u 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn.
 • Bent u 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn.
 • Bent u 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Uw werkgever kan samen met u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao.

Opzegtermijn oudere werknemers

Voor oudere werknemers kan de opzegtermijn langer zijn. Was u op 1 januari 1999 al in dienst bij uw laatste werkgever? En was u toen 45 jaar of ouder? Dan wordt de opzegtermijn als volgt berekend:

 • 1 week voor elk vol dienstjaar tussen uw 45e verjaardag en 1 januari 1999, met een maximum van 13 weken, en daarbij opgeteld:
 • 1 week voor elk vol dienstjaar tussen uw 18e verjaardag en 1 januari 1999, met een maximum van 13 weken.

De opzegtermijn kan in dat geval dus maximaal 26 weken zijn.

Opzegtermijn in cao of arbeidscontract?

Is de opzegtermijn geregeld in uw cao? Dan kan deze korter of langer zijn dan de wettelijke opzegtermijn.
Staat er een opzegtermijn in uw arbeidscontract? Dan mag deze niet korter zijn dan de wettelijke opzegtermijn. Langer mag wel.

Wanneer begint mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn begint 1 dag nadat uw werkgever uw arbeidscontract opzegt. De termijn is vastgelegd in uw cao of in de wet. De opzegtermijn loopt door tot het einde van een kalendermaand. Het kan ook dat u schriftelijk een andere termijn heeft afgesproken met uw werkgever.

Voorbeeld
U krijgt van uw werkgever op 9 september te horen dat u wordt ontslagen. U heeft 6 jaar voor hem gewerkt. De opzegtermijn is dus 2 maanden en loopt door tot het einde van de kalendermaand. De opzegtermijn loopt van 10 september tot en met 30 november.

Controle opzegtermijn

Houdt uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn? Stuur hem dan een brief waarin u aangeeft dat de opzegtermijn niet klopt. Dit is belangrijk voor een eventuele WW-uitkering: de uitkering begint pas na de opzegtermijn. Bewaar een kopie van de brief.

Geen rekening gehouden met (juiste) opzegtermijn?

Is er geen rekening gehouden met de (juiste) opzegtermijn? En heeft u een schadevergoeding gekregen? Dan beschouwen wij de schadevergoeding als loon over de opzegtermijn. Uw WW-uitkering gaat dan pas in als de (fictieve) opzegtermijn is afgelopen. Is de schadevergoeding lager dan het loon over de opzegtermijn? Dan kan uw WW-uitkering eerder ingaan. Als het aan u te wijten is dat de vergoeding onvoldoende is, dan kan het zijn dat er geen WW wordt betaald over de rest van de opzegtermijn.

Niet rondkomen van een WW-uitkering

Komt u met uw WW-uitkering onder het sociaal minimum? Dan kunt u een toeslag op uw uitkering aanvragen. Vraag de toeslag altijd aan in de eerste 6 weken nadat:

 • u de uitkering krijgt;
 • uw gezinssituatie is veranderd, of;
 • uw inkomsten zijn veranderd.

Ontvangen wij uw aanvraag later? Dan krijgt u mogelijk een lagere toeslag.
Hieronder staat hoe u de toeslag aanvraagt bij een WW-uitkering:

 • Vraagt u via internet een WW-uitkering aan? Dan vraagt u op hetzelfde digitale formulier voor uw WW-uitkering ook een toeslag aan. Dan hoeft u dus geen ander formulier in te vullen.
 • Heeft u al een WW-uitkering, maar verandert er iets in uw situatie waardoor uw inkomsten onder het sociaal minimum komen? Dan kunt u zelf een toeslag aanvragen. U kunt dan digitaal een formulier invullen. Dit is snel en gemakkelijk.
Aanvragen toeslag

Regelingen van de Belastingdienst en uw gemeente

Er zijn nog andere manieren om uw inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld met regelingen van de Belastingdienst of uw gemeente.

WW en andere inkomsten

Als u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, bekijkt UWV wat dit voor u betekent en of u nog WW krijgt. Afhankelijk van hoelang u al WW krijgt, kan er sprake zijn van urenaftrek of inkomstenaftrek.

Wanneer urenaftrek?

 • Heeft u korter dan 1 jaar zonder onderbreking WW gekregen? En gaat u minder uren werken dan het aantal uren waarvoor u een WW-uitkering ontvangt? Dan krijgt u in de meeste gevallen nog WW over de uren die u nog werkloos bent.
 • Bent u 10 uur of meer per week werkloos? Vindt u werk waardoor u minder dan 5 uur werkloos blijft? Dan stopt uw WW-uitkering.
 • Bent u minder dan 10 uur per week werkloos? U krijgt geen WW-uitkering meer als u weer deels gaat werken en minder dan de helft van het aantal uren werkloos blijft. Meer hierover leest u op Urenaftrek.

Wanneer inkomstenaftrek?

Heeft u langer dan 1 jaar zonder onderbreking WW gehad? En bent u volledig werkloos in de 13 weken voordat u weer aan het werk gaat? Dan stopt uw uitkering pas als uw inkomsten hoger zijn dan 125% van uw WW-uitkering per week. Deze regeling heet inkomstenaftrek. Als dit voor u geldt, krijgt u daarover bericht van ons.

Eerder verwijtbaar werkloos geweest

Heeft u 2 of meer banen na elkaar gehad zonder dat u tussendoor een WW-uitkering kreeg? En duurde uw laatste baan korter dan 26 weken?

Wij kijken dan niet alleen naar uw laatste baan. Ook uw banen daarvóór onderzoeken wij. Had u al eerder door uw eigen schuld geen werk? Dan kunt u pas weer WW krijgen als u minimaal 26 weken gewerkt heeft.

Van een vaste baan naar een tijdelijk contract

Heeft u een vaste baan opgezegd voor een nieuwe baan met een tijdelijk contract? En duurt dat contract korter dan 6 maanden? Dan kan dat betekenen dat u aan het eind van dat tijdelijke contract geen WW krijgt.
Natuurlijk mag u altijd van baan veranderen. Maar als u weet dat dit (na korte tijd) tot werkloosheid leidt, krijgt u geen WW. Pas als u weer 26 weken heeft gewerkt, kunt u een WW-uitkering krijgen.

Bijzondere situaties

Er zijn enkele bijzondere situaties waarbij er, als u WW krijgt, andere regels voor u gelden. Dat is het geval in de onderstaande situaties.

Ik heb gewerkt bij de overheid of in het onderwijs

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en krijgt u een WW-uitkering? Dan is een aantal zaken voor u anders dan in de algemene informatie van UWV staat. Meld daarom tijdens ieder contact met UWV dat u bij de overheid of in het onderwijs heeft gewerkt. Dan kunnen wij hiermee in onze dienstverlening rekening houden. Hieronder leest u welke belangrijke zaken er anders voor u zijn.

Meewerken aan re-integratie

Uw ex-werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Werk daarom mee aan de ondersteuning bij uw re-integratie die uw ex-werkgever u aanbiedt. Als u onvoldoende meewerkt, kan uw ex-werkgever dat aan ons doorgeven. Wij kunnen dan beslissen dat u minder of geen uitkering meer krijgt.

Vindt u dat uw ex-werkgever zijn re-integratietaak niet op een juiste manier uitvoert? Dan kunt u daar (schriftelijk) bezwaar tegen maken bij uw ex-werkgever. Bent u het vervolgens ook niet eens met zijn reactie op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. UWV is hierin geen partij.

Solliciteren

Tijdens de re-integratieactiviteiten van uw ex-werkgever moet u gewoon blijven solliciteren. Dat betekent dat u elke 4 weken minimaal 4 keer moet solliciteren. UWV onderzoekt regelmatig of u voldoende solliciteert. Geef daarom uw sollicitaties op tijd door via de Werkmap. Bewaar ook kopieën van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken of tests. Solliciteert u te weinig of kunt u niet laten zien dat u heeft gesolliciteerd? Dan krijgt u mogelijk minder uitkering of geen uitkering meer.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Als u vrijwilligerswerk of mantelzorg doet of wilt doen, stuur dan een schriftelijk verzoek aan ons. Dit verzoek stuurt u naar het postadres onder aan deze pagina. Meer informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorg vindt u op Wanneer hoef ik niet te solliciteren.

Starten als zelfstandige

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van een onderzoeksperiode of een startperiode. Tijdens deze periode worden uw activiteiten voor uw eigen bedrijf gelijkgesteld met sollicitatieactiviteiten.

Proefplaatsing

Heeft u een werkgever gevonden die u een kans wil geven, maar die twijfelt of u geschikt bent voor het werk? Dan kunt u toestemming krijgen om 2 maanden op proef te gaan werken. U houdt dan uw uitkering en verdient geen loon. Dit heet een proefplaatsing. Hiervoor heeft u toestemming nodig van UWV.

Scholing

Wilt u een opleiding volgen terwijl u een WW-uitkering ontvangt en bent u daardoor niet beschikbaar voor werk? Overleg dan met uw ex-werkgever of uw re-integratiebedrijf voordat u aan de opleiding begint. Zij beoordelen of de opleiding of scholing noodzakelijk is om werk te kunnen vinden. Mogelijk betaalt uw ex-werkgever de opleiding. UWV vergoedt de kosten van een opleiding niet.

Geen sollicitatieplicht bij re-integratie?

Uw ex-werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie, maar kan niet beslissen over het tijdelijk stoppen van uw sollicitatieplicht. Dat kan alleen UWV. Uw werkgever kan een verzoek voor de ontheffing van de sollicitatieplicht naar UWV sturen. In bepaalde gevallen is zo’n verzoek van uw werkgever verplicht. Maar er zijn ook situaties waarin u zelf ontheffing kunt aanvragen. Geldt voor u een van de onderstaande situaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de sollicitatieplicht. Per situatie leest u of uw werkgever het verzoek moet indienen of dat u zelf een aanvraag kunt doen. Een positief advies van uw ex-werkgever is nodig als:

 • u een opleiding* gaat doen;
 • u vrijwilligerswerk* gaat doen;
 • u in aanmerking wilt komen voor een onderzoeks-/startperiode als zelfstandige.

*Als u zonder vrijstelling van de sollicitatieplicht vrijwilligerswerk gaat doen of een opleiding gaat volgen, dan is een positief advies van uw ex-werkgever niet nodig. U blijft dan gewoon 4 keer per 4 weken solliciteren.

Een positief advies van uw ex-werkgever is niet nodig als:

 • u gaat werken via een proefplaatsing;
 • u mantelzorg doet;
 • er een noodsituatie is.

Volgt u een re-integratietraject bij uw ex-werkgever? Dan is het verstandig om altijd vooraf met uw werkgever te overleggen over het aanvragen van de ontheffing. Uw ex-werkgever is namelijk samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie en moet dus op de hoogte zijn van uw activiteiten. U en uw ex-werkgever kunnen een verzoek voor ontheffing van de sollicitatieplicht of andere aanvraagformulieren voor re-integratiemiddelen sturen naar:

UWV
Servicedesk ERD WW
Postbus 11154
9700 CJ Groningen

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen

Heeft uw werkgever financiële problemen en kan hij uw loon niet meer betalen? Is het bedrijf failliet verklaard of is de situatie zo ernstig dat het bedrijf waarschijnlijk failliet gaat en u ontslagen wordt? In deze situatie kunt u van UWV soms een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen. En daarna eventueel een WW-uitkering.

Wanneer krijg ik een uitkering wegens betalingsonmacht?

Dat kan in de volgende situaties:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarnaast wijst hij iemand aan die het financieel beheer overneemt (een bewindvoerder).
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een curator).
 • Uw werkgever kan niet meer uit de problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Hierbij moet het volgende gelden:
  • Er is geen uitzicht op loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de financiële problemen van uw werkgever.

Wat als mijn werkgever mij niet meer betaalt?

Ga eerst op zoek naar ander werk, ook als u nog niet bent ontslagen. Schrijf u zo snel mogelijk bij ons in als werkzoekende via werk.nl. Wij kunnen u dan sneller helpen met het vinden van een nieuwe baan. Wat u daarna moet doen, hangt af van de situatie.

Nog geen uitspraak van de rechter

Heeft de rechter zich nog niet uitgesproken over de situatie in uw bedrijf? Dan kunt u (nog) geen uitkering aanvragen. Maar doe dan wel alvast het volgende:

 • Schrijf uw werkgever een brief (bij voorkeur aangetekend) waarin staat welke bedragen u nog van hem tegoed heeft.
 • Schakel zo snel mogelijk uw vakbond, het Juridisch Loket, een advocaat of een andere verlener van rechtsbijstand in.
 • Probeer met een andere schuldeiser (bijvoorbeeld een andere werknemer) het faillissement aan te vragen. Doe dit via uw vakbond, het Juridisch Loket, uw advocaat of een andere verlener van rechtsbijstand. Sommige kosten zoals de griffierechten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en de oproepkosten van de griffier betalen wij achteraf aan u terug. De kosten voor een advocaat moet u zelf betalen.
 • Bent u de enige schuldeiser of kent u geen andere schuldeisers? Dan moet uw vakbond, het Juridisch Loket,een advocaat of een andere verlener van rechtsbijstand een deurwaarder inschakelen.

Wel een uitspraak van de rechter

Heeft de rechter bepaald wat er moet gebeuren? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe vraag ik een uitkering wegens betalingsonmacht aan?

Heeft de rechter uitgesproken dat uw werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft? Dan nodigen wij u uit voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het aanvraagformulier voor een uitkering wegens betalingsonmacht van onze medewerker. Hij laat u dan weten waar, wanneer en bij wie het formulier ingeleverd moet worden. Heeft u het formulier ingeleverd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief waarin staat of u een uitkering krijgt.

Vraag de uitkering wel aan binnen 26 weken na de dag waarop uw werkgever u niet meer kan betalen. Als u dit later doet, kunt u meestal geen uitkering wegens betalingsonmacht meer krijgen.

Wat kan ik vergoed krijgen?

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan keren wij uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Wij betalen u dan het volgende:

 • het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, dertiende maand, atv/adv-dagen;
 • het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Was u op 1 januari 1999 minimaal 1 jaar in dienst bij uw werkgever en was u toen 45 jaar of ouder? Dan geldt voor u mogelijk een langere opzegtermijn;
 • over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: uw vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds.

Moet ik blijven werken bij faillissement van mijn werkgever?

Als de curator dat aan u vraagt, moet u blijven werken. Hij zoekt namelijk naar mogelijkheden om met het bedrijf door te starten. U blijft dan voor het bedrijf werken totdat uw dienstverband is afgelopen. Wij sturen u een brief waarin staat wanneer uw dienstverband eindigt.
Probeer intussen wel ander werk te vinden. Dan kunt u beginnen als uw dienstverband is afgelopen, of zelfs eerder als dat mogelijk is. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in als werkzoekende.

WW bij werktijdverkorting

Soms valt het werk stil bij het bedrijf waar u werkt. Het werk komt stil te liggen door overmacht.
U kunt bijvoorbeeld niet werken omdat het bedrijfspand is afgebrand. Of er is een andere ernstige gebeurtenis.

Als dit te lang duurt, dan is er een grotere kans op faillissement en ontslag. Om te voorkomen dat het zover komt, kan uw werkgever een vergunning krijgen. Met zo’n vergunning kan hij u tijdelijk minder laten werken of helemaal niet. In die periode kunt u mogelijk een WW-uitkering krijgen.

Wanneer krijg ik WW bij werktijdverkorting?

Is er sprake van overmacht of een bijzondere situatie? En heeft uw werkgever een vergunning aangevraagd voor werktijdverkorting?
Dan kunt u WW krijgen totdat u weer volledig aan de slag kunt of totdat u de einddatum van uw uitkering heeft bereikt. Hoelang u de uitkering krijgt, hangt af van uw leeftijd en arbeidsverleden.

Vergunning voor werktijdverkorting

Heeft uw werkgever een vergunning voor werktijdverkorting? Dan mag hij u minder uren laten werken of zelfs helemaal niet. Er moet dan wel sprake zijn van overmacht of bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als er niet geoogst kan worden, omdat de akkers zijn overstroomd.

De vergunning voor werktijdverkorting is maximaal 6 weken geldig. Hij kan wel verlengd worden als dat nodig is. Is de vergunning verlengd? Dan verwacht UWV dat u zelf op zoek gaat naar ander (tijdelijk) werk.
Meestal blijft u tijdens de werktijdverkorting het normale loon ontvangen. U kunt dit nalezen in uw arbeidscontract of cao. U kunt het ook bij uw werkgever navragen.

Wie vraagt de uitkering aan?

De aanvraag van de WW-uitkering bij werktijdverkorting gaat via uw werkgever. Hij ontvangt het aanvraagformulier en vult het voor u in. Controleer de gegevens vóórdat u uw handtekening zet. Wilt u meer weten over het aanvragen van een WW-uitkering in verband met werktijdverkorting? Lees de brochure Mijn werkgever heeft te weinig werk.

Waar moet ik op letten?

Tijdens de werktijdverkorting heeft u dezelfde plichten als tijdens een gewone WW-uitkering. U hoeft alleen niet te solliciteren of u in te schrijven als werkzoekende bij UWV.
Werkt u door de werktijdverkorting helemaal niet meer? Dan moet u na 6 weken werktijdverkorting wel solliciteren en u bij ons inschrijven als werkzoekende. Doe dit uiterlijk op de tweede dag nadat de vergunning van uw werkgever is verlengd.

Ontslag na werktijdverkorting

Uw werkgever heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot werktijdverkorting. Ziet het ernaar uit dat u toch uw baan verliest? Dan kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen.
Werkte u tijdens de werktijdverkorting helemaal niet (uw werkgever had een zogenaamde 0-urenvergunning) en kreeg uw werkgever voor u WW? Dan kan de periode van werktijdverkorting invloed hebben op uw uitkering. Uw WW kan hierdoor korter duren.

WW bij onwerkbaar weer

Heeft u een beroep waarin u last kunt hebben van het weer? En kunt u door het weer langere tijd uw werk niet doen? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering krijgen.

De eerste dagen moet uw werkgever uw loon meestal doorbetalen. Deze dagen worden wachtdagen genoemd. Hoeveel dagen dit zijn, hangt af van de bedrijfstak waarin u werkt, uw cao en soms uw functie. U kunt bij uw werkgever navragen wat voor u geldt.

Wanneer krijg ik WW bij onwerkbaar weer?

U krijgt alleen WW als uw werkgever er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk moet stoppen. Ook moet het weer direct invloed hebben op uw werk. Bijvoorbeeld aanhoudende vorst, waardoor bouwwerkzaamheden stilliggen.

Voorwaarden voor WW bij onwerkbaar weer

 • U bent werknemer.
 • U kunt door het slechte weer minstens 5 uur per week niet werken.
 • Werkte u minder dan 10 uur per week? Dan geldt dat u door het slechte weer minimaal de helft van uw uren niet heeft kunnen werken.
 • U bent beschikbaar om te werken.

Wie vraagt de uitkering aan?

Als u door het weer uw werk niet kunt doen, dan meldt uw werkgever dit bij UWV. De aanvraag van de WW-uitkering gaat ook via uw werkgever. Hij krijgt het aanvraagformulier en vult het voor u in. Controleer de gegevens voordat u uw handtekening zet. In de brochure Met dit weer kunnen we niet werken vindt u meer informatie.

Hoeveel WW-uitkering krijg ik en hoelang?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%. U houdt dan dezelfde inkomsten. Of dat voor u geldt, leest u in uw cao. De uitkering gaat in na de eventuele wachtdagen en stopt zodra u weer kunt werken.

Ik ben uitzendkracht

Ook werknemers in de uitzendbranche krijgen soms een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Ik werk voor meer dan 1 werkgever

Krijgt u via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? En werkt u in de periode dat u deze uitkering krijgt bij een andere werkgever? Dan moet u de uren die u heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan ons doorgeven. U doet dit met het formulier Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer.

Opgeven gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WW-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven