Werkloos

Uw WW-uitkering stopt. Dit kan verschillende redenen hebben.
Bewaar de documenten rond uw uitkering minimaal 2 jaar.

Ik heb werk gevonden

U heeft met succes gesolliciteerd en bent weer aan het werk. Zodra u hierdoor voor minder dan 5 uur werkloos bent, stopt uw WW-uitkering. Dit geldt niet als u gaat werken als zelfstandige. U houdt dan recht op uitkering voor alle uren die u nog werkloos bent. Ook als u voor minder dan 5 uur werkloos bent. 

Heeft u werk gevonden? Geef deze wijziging dan meteen aan ons door.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Ik was langer dan 1 jaar werkloos

Was u langer dan 52 weken onafgebroken werkloos en werkt u weer? En was u volledig werkloos in de 13 weken voordat u weer ging werken? Dan stopt uw uitkering misschien niet. Wij trekken dan 70% van uw inkomsten af van uw WW-uitkering. Als deze inkomstenaftrek voor u geldt, krijgt u bericht van ons.

Mijn WW-uitkering bereikt de maximale duur

U krijgt WW voor een bepaalde periode. In de beslissing over uw WW-aanvraag staat hoelang die periode voor u is. Na deze periode is de maximale duur van uw WW-uitkering bereikt. Dan stopt uw uitkering.

Bijstandsuitkering aanvragen

De WWB, de Wet werk en bijstand, regelt het recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV. Dit doet u via werk.nl. Daar staat ook informatie over werk zoeken. De sociale dienst in uw gemeente beoordeelt of u bijstand kunt krijgen en betaalt de uitkering aan u.

Aanvragen bijstandsuitkering

Meer informatie over deze uitkering kunt u krijgen bij de sociale dienst van uw gemeente of bij de Rijksoverheid.

Ik ben 60 jaar of ouder (IOW)

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, maar bent u wel 60 jaar of ouder? Dan kunt u na uw WW-uitkering mogelijk een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) krijgen.

U kunt ook IOW krijgen als uw loongerelateerde WGA-uitkering stopt. Deze tijdelijke WIA-uitkering kreeg u mogelijk na 2 jaar ziekte. De loongerelateerde WGA-uitkering is gekoppeld aan het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Voorwaarden IOW na WW

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
 • Uw WW-uitkering begon na 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020.
 • U heeft de maximale duur van de WW-uitkering bereikt.
 • U kreeg langer dan 3 maanden WW, omdat u (opnieuw) aan de jareneis voldeed. Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de overgebleven duur van een eerdere WW-uitkering? Dan voldoet u misschien ook aan deze voorwaarde.

Let op: tot nu toe was het alleen mogelijk om een IOW-uitkering te krijgen als de WW-uitkering uiterlijk voor 1 juli 2011 was begonnen. Nu heeft het kabinet besloten deze datum te wijzigen in 1 januari 2020. Hierboven ziet u de nieuwe voorwaarden zoals die door het kabinet zijn voorgesteld. Deze wijziging van de IOW moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar u kunt wel al IOW-uitkering aanvragen als u aan deze nieuwe voorwaarden voldoet. Als UWV vindt dat u misschien een IOW-uitkering kunt krijgen, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier.

Voorwaarden IOW na een loongerelateerde WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U was 60 jaar of ouder toen de WGA-uitkering begon. 
 • Uw WGA-uitkering begon na 31 december 2007 en vóór 1 januari 2020.
 • U heeft de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt.

Let op: tot nu toe was het alleen mogelijk om een IOW-uitkering te krijgen als de WGA-uitkering uiterlijk voor 1 juli 2011 was begonnen. Nu heeft het kabinet besloten deze datum te wijzigen in 1 januari 2020. Hierboven ziet u de nieuwe voorwaarden zoals die door het kabinet zijn voorgesteld. Deze wijziging van de IOW moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar u kunt wel al IOW-uitkering aanvragen als u aan deze nieuwe voorwaarden voldoet. Als UWV vindt dat u misschien een IOW-uitkering kunt krijgen, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier.

Soms (nog) geen IOW-uitkering

Bent u in het buitenland, maar niet voor een vakantie? En stopt uw uitkering omdat de maximale duur is bereikt? Dan krijgt u nog geen IOW-uitkering. Dat kan pas als u weer in Nederland bent.

IOW aanvragen

Stopt uw WW-uitkering? Of uw loongerelateerde WGA-uitkering? Dan bekijken wij of u voldoet aan de voorwaarden voor een IOW-uitkering. Als dat zo is, sturen wij u een informatiepakket. Daarin zit ook het formulier Aanvraag IOW-uitkering. Hiermee vraagt u de uitkering aan.

Hoelang duurt mijn IOW-uitkering?

De IOW-uitkering begint als uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering stopt. De IOW-uitkering duurt uiterlijk tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Daarna krijgt u meestal AOW (Algemene Ouderdomswet). Dit is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd bereiken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW.

Hoe hoog is mijn IOW-uitkering?

Een IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Deze uitkering kan wel lager zijn dan 70% van het minimumloon als:

 • uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering lager was dan 70% van het minimumloon in de laatste volledige maand voor de einddatum van deze uitkering;
 • u tijdens de IOW-uitkering andere inkomsten heeft, zoals loon of een andere uitkering.

Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten uit werk? Dan trekken wij 70% van die inkomsten af van uw uitkering. Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een andere uitkering of een pensioen? Dan trekken wij die inkomsten volledig af van uw IOW-uitkering.

Misschien ook een toeslag

Is uw (gezins)inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan krijgt u mogelijk een toeslag op uw IOW-uitkering. Denken wij dat dit voor u geldt? Dan ontvangt u bij uw IOW-aanvraag een aanvraagformulier voor een toeslag. U vraagt de toeslag dan gelijk aan met de IOW-uitkering. Ontvangt u geen formulier en denkt u dat u wel een toeslag kunt krijgen? Kijk dan op Toeslagen. Hier vindt u ook het formulier waarmee u de toeslag kunt aanvragen.

Mijn inkomsten zijn te hoog

Als uw inkomsten te hoog zijn, krijgt u geen uitkering. Worden uw inkomsten lager? Geef dit dan direct aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een IOW-uitkering heeft. Misschien krijgt u dan wel een uitkering. Deze hoeft u niet opnieuw aan te vragen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:
U krijgt een WW-uitkering tot 15 januari. Vanaf 16 januari krijgt u een IOW-uitkering. Naast deze uitkering heeft u geen andere inkomsten of uitkeringen. In december ontving u bruto € 1.200 aan WW-uitkering. Als 70% van het minimumloon dan bruto € 950 is, krijgt u een IOW-uitkering van bruto € 950.

Voorbeeld 2:
U krijgt vanaf 1 maart een IOW-uitkering van bruto € 800. Vanaf 1 april gaat u weer werken. Hiermee verdient u € 1.200 per maand. Wij trekken dan 70% van uw loon af van uw IOW-uitkering. Dit is bruto (0,7 x € 1.200) € 840. Vanaf 1 april krijgt u daarom geen IOW-uitkering meer.

Mijn plichten met een IOW-uitkering

Voor een IOW-uitkering gelden dezelfde regels als voor een WW-uitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering. Denk eraan dat u tot aan het einde van uw IOW-uitkering dezelfde plichten heeft als bij een WW-uitkering.

Blijf solliciteren

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer werk vindt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U moet als werkzoekende ingeschreven blijven staan bij UWV. Als u een passende baan wordt aangeboden, dan bent u verplicht om die te accepteren. Houd u aan de afspraken die u maakt met uw adviseur werk. Hij blijft u begeleiden bij het zoeken naar werk. Wilt u aan de slag als vrijwilliger of in de mantelzorg? Dan kunt u misschien ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Als u plannen heeft, moet u dit altijd overleggen met uw adviseur werk. De adviseur werk geeft aan wat de gevolgen zijn voor uw uitkering.

Geef wijzigingen op tijd door

Verandert er iets in uw situatie? Geef wijzigingen meteen aan ons door. Een verandering kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Hoe geef ik een wijziging door?

Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven als u een IOW-uitkering heeft. Dit formulier krijgt u als uw uitkering begint. Krijgt u naast uw IOW-uitkering nog een WW- of WGA-uitkering? Gebruik dan het Wijzigingsformulier WW, of het formulier Wijzigingen doorgeven.

Als ik een wijziging niet doorgeef

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen de geldige termijn gemeld bij UWV?
  Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel IOW-uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Ziek met een IOW-uitkering

Bel UWV op uw eerste ziektedag. Als u ziek bent, blijft u de IOW-uitkering ontvangen. Als u weer beter bent, moet u dit binnen één dag aan ons doorgeven.

Meld u beter met de Betermelder

Bent u weer beter? Geef dit dan binnen 48 uur aan ons door via de online Betermelder:

Beter melden bij UWV

U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u zich niet beter meldt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Te laat of niet ziek melden

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Bent u ziek en geeft u dat niet of te laat aan ons door? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.

Op vakantie met een IOW-uitkering

Met een IOW-uitkering mag u maximaal 20 dagen per jaar op vakantie in Nederland of buiten Nederland. Begon uw uitkering na 1 januari? Dan heeft u minder vakantiedagen. Gaat u langer op vakantie? Dan krijgt u over de dagen die u langer op vakantie bent, geen IOW-uitkering. Gaat u naar het buitenland, maar niet voor vakantie? Dan stopt uw uitkering direct. Wilt u precies weten hoeveel vakantiedagen u heeft? Belt u ons dan.

Wanneer recht op IOAW?

Heeft u geen recht op een IOW-uitkering? Dan kunt u misschien een IOAW- of bijstandsuitkering krijgen.

IOAW-uitkering

De Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) vult uw inkomsten aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U krijgt deze uitkering niet van UWV, maar van de gemeente. U kunt de uitkering aanvragen op werk.nl.

Ik ben ziek en krijg een Ziektewet-uitkering

Als u WW krijgt en u wordt ziek, dan betalen wij de eerste 13 weken uw WW-uitkering door. Maar dan gelden voor u wel de regels van de Ziektewet. U bent bijvoorbeeld verplicht om mee te werken aan uw re-integratie.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering. De WW stopt dan. Krijgt u voor het volledige aantal uren een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering? Bijvoorbeeld een uitkering bij zwangerschap of een WIA-uitkering? Dan stopt uw WW-uitkering ook.

Ik bereik de AOW-leeftijd

Uw WW-uitkering stopt altijd als u de AOW-leeftijd bereikt. U krijgt dan AOW. Dit is een basispensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW.

Ik ben gedetineerd

De WW-uitkering stopt op het moment dat u gedetineerd wordt en bijvoorbeeld in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek zit. U ontvangt hierover een brief van ons. Als u binnen 6 maanden weer vrijkomt, dan kan uw WW-uitkering weer verder gaan. Als u langer dan 6 maanden in detentie blijft, dan heeft u na die 6 maanden geen recht meer op een WW-uitkering.

Bij overlijden

Als iemand met een uitkering overlijdt, dan stopt de WW-uitkering de dag na het overlijden. Daarna beoordelen wij of de nabestaanden een overlijdensuitkering ontvangen. De nabestaanden ontvangen hierover een brief.

De overlijdensuitkering is 1 maand bruto WW-uitkering, inclusief vakantiegeld. Over deze uitkering hoeven geen belasting of premies te worden betaald.

Wie zijn de nabestaanden?

Nabestaanden zijn:

 • de partner, of als die er niet is:
 • de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn:
 • de gezinsleden met wie de overledene woonde op hetzelfde adres. Dit moet zo in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staan.

Bewaar uw documenten

Als uw WW-uitkering stopt, moet u de documenten die met uw uitkering te maken hebben altijd nog minimaal 2 jaar bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten.

Maar het is verstandig om de documenten rond uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WW-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven