1. Is het de taak van de curator om de definitieve berekening aan te vragen?

Ja, wij verwachten dat u de definitieve berekening heeft aangevraagd voor de NOW-periodes waarover de werkgever een voorschot heeft ontvangen. Ook als de werkgever een bedrag moet terugbetalen. Wij kunnen het dossier dan afronden.

2. Is de NOW een preferente of concurrente vordering?

De NOW is een concurrente vordering die ter verificatie kan worden ingediend. Ook als de definitieve tegemoetkoming nog niet is berekend. De werkgever heeft namelijk de tegemoetkoming ontvangen in de periode vóór het faillissement.

3. Wat gebeurt er als de definitieve berekening niet (op tijd) wordt aangevraagd?

Als de definitieve berekening niet (op tijd) wordt aangevraagd, dan moet het volledige voorschot worden terugbetaald. Het gaat om een concurrente vordering.

4. Hoe werd de omzetverliesperiode bepaald?

Voor de berekening van het omzetverlies kon de werkgever in de eerste tot en met zesde aanvraagperiode (NOW 1 tot en met NOW 4) zelf de periode kiezen waarover het omzetverlies werd gemeten. In de zevende en achtste aanvraagperiode (NOW 5 en NOW 6) stonden de omzetverliesperiodes vast. Als een werkgever een bepaalde omzetverliesperiode had gekozen, dan moesten in de volgende aanvraagperiodes de omzetverliesperiodes op elkaar aansluiten.

5. Kan het bedrag dat UWV terugvraagt hoger zijn dan het voorschot dat de werkgever heeft ontvangen?

Nee, het bedrag dat wij terugvragen is nooit hoger dan het voorschot dat de werkgever heeft ontvangen.

6. Hoe weet ik of de werkgever een voorschot NOW heeft ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u het loonheffingennummer van de werkgever heeft, kunnen wij voor u nakijken of deze een voorschot heeft ontvangen. Heeft u de eHerkenning-gegevens van de werkgever? Dan vindt u alle beslissingen terug in het werkgeversportaal. Let op: Een werkgever kan voor meerdere loonheffingennummers een NOW-voorschot hebben ontvangen.

7. Kan ik als curator een kopie van een beslissing ontvangen?

Met de eHerkenning-gegevens van de werkgever kunt u alle beslissingen terugvinden in het  werkgeversportaal. Of u belt naar UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04. Houd het loonheffingennummer van de werkgever bij de hand, wij kunnen u dan sneller helpen.

8. Hoe werkt de WW-garantieregeling (loondoorbetaling) in combinatie met de NOW?

De WW-garantieregeling (loondoorbetaling) wordt niet gecombineerd of verrekend met de NOW. Het zijn afzonderlijke regelingen, die ieder een eigen doel hebben. Als wij de loondoorbetaling overnemen, dan telt dat loon niet mee voor de NOW. In sommige gevallen berekenen wij na een bezwaarprocedure de hoogte van het NOW-bedrag opnieuw. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De periode waarover de WW-garantieregeling is uitgekeerd loopt gelijk met de periode waarover de NOW-voorschotten zijn betaald.
  • De curator kan de WW-garantieregeling betalen.

9. Ontstaat er door het uitbetalen van een voorschot NOW een rechtsverhouding, of is dit pas het geval bij een vordering?

Ja, het uitbetalen van een voorschot NOW leidt tot een rechtsverhouding. Deze moet worden opgevolgd met een vaststelling, dat is de definitieve berekening. Omdat de werkgever het voorschot heeft ontvangen vóór het faillissement, is de terugvordering die ontstaat na het faillissement een verifieerbare vordering.

10. Waarom heeft UWV een brief met geschatte vorderingen gestuurd?

Deze brief sturen we als een werkgever gebruik heeft gemaakt van 1 of meerdere NOW-regeling(en), maar niet voor alle regelingen een definitieve berekening heeft aangevraagd. Als er over een aanvraagperiode geen definitieve berekening is aangevraagd, moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

11. Hoe weet UWV of een werkgever failliet is gegaan?

Wij ontvangen via de Belastingdienst faillissements- en ontbindingsmeldingen van de Kamer van Koophandel. In onze Werkgeversadministratie staat bij het loonheffingennummer van de failliete werkgever een digitaal ‘faillissementssignaal’.

12. Betaalt UWV de kosten van de accountantsverklaring of derdenverklaring?

Nee, de kosten voor een accountantsverklaring of derdenverklaring moet de werkgever of de curator zelf betalen.

13. Wanneer was een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig voor de aanvraag definitieve berekening?

Of de werkgever een verklaring mee moest sturen met de aanvraag van de definitieve berekening NOW, hing af van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of de aanvraag als onderdeel van een groep of concern is gedaan.

Accountants- of derdenverklaring

In de tabel ziet u in welke situaties het nodig was om een accountantsverklaring of derdenverklaring mee te sturen met de aanvraag definitieve berekening.

Als een werkgever onderdeel is van een groep of concern gold het volgende: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalde of een accountants- of derdenverklaring nodig was.

Ging het om een aanvraag op werkmaatschappijniveau, omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies kwam? Dan maakte het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot was. Er was altijd een accountantsverklaring nodig.

Er zijn verschillende soorten accountantsverklaringen. Voor de zevende en achtste aanvraagperiode is voor elke soort verklaring een standaardformulier beschikbaar.

14. Kan de werkgever of de bank de tegemoetkoming NOW verpanden?

Nee, dat is niet mogelijk. Het doel van de NOW was het helpen van werkgevers met het doorbetalen van personeel tijdens de coronacrisis. Het verpanden en uitbetalen van de tegemoetkoming NOW aan een schuldeiser is in strijd met dit doel. Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

15. Kunnen anderen een NOW-vordering of NOW-nabetaling opkopen?

Het standpunt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV is dat de tegemoetkomingen NOW niet verkocht mogen worden aan derden. Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

16. Kan een werkgever NOW-rechten overdragen aan een rechtsopvolger?

Als een werkgever geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen en er is sprake van ‘rechtsverkrijging onder algemene titel’, dan moeten wij het overdragen van de NOW-rechten eerst goedkeuren. Verzoeken voor het overdragen van de NOW-rechten stuurt u naar:

UWV
Uitkeren VFV Administratie Leeuwarden
NOW
Postbus 287
8901 BB LEEUWARDEN

17. Wat moet ik doen als een failliete werkgever die NOW heeft ontvangen onderdeel is van een concern of groep?

Wij konden de definitieve tegemoetkoming pas berekenen als alle onderdelen van het concern of de groep de definitieve berekening hebben aangevraagd. De periode en het omzetpercentageverlies moesten namelijk gelijk zijn voor alle onderdelen van de groep of het concern. Als een onderdeel failliet is gegaan, is het belangrijk dat de curator zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Wij maken dan aparte afspraken over de verdere afhandeling van de definitieve berekening. Meer informatie vindt u bij Concerns.

18. Aan wie betaalt UWV de nabetaling?

Wij maken de nabetaling over naar het rekeningnummer dat in de aanvraag voor de definitieve berekening staat.

19. Naar welk adres stuurt UWV brieven over de NOW?

Wij sturen de curator een overzicht van alle openstaande vorderingen. Alle andere NOW-brieven sturen wij naar het adres van de werkgever dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Of naar het adres dat bij de aanvraag van het voorschot of de definitieve berekening NOW is opgegeven.

Heeft u de eHerkenning-gegevens van de werkgever? Dan vindt u alle brieven ook terug in het  werkgeversportaal.

20. Wat zijn de gevolgen als een curator het faillissement afwikkelt voordat de definitieve tegemoetkoming is berekend?

Als de definitieve tegemoetkoming nog niet is berekend bij opheffing van het bedrijf, dan hangt het af van de situatie wat we doen. Hierbij telt het moment waarop de definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld en niet het moment waarop deze wordt aangevraagd.

  • Is de werkgever een rechtspersoon, dan houden we een nabetaling of terugvordering tegen. Het bedrag wordt dan afgeboekt. Er is namelijk geen rechthebbende meer, tenzij er een rechtsopvolger is. Ook als we hebben meegewerkt aan een faillissementsakkoord kunnen we (een deel van) de vorderingen afboeken.
  • Gaat het om een werkgever zonder rechtspersoonlijkheid, dan zijn de werkgever, vennoten of maten van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk. Als het voorschot te hoog was, moet het verschil worden terugbetaald. Als het voorschot te laag was, dan is er recht op een nabetaling. Dat bedrag kunnen we maar naar 1 rekening overmaken. Wij nemen in dat geval contact met u op voor het juiste rekeningnummer.

21. Hoe gaat UWV om met het saneren van schulden?

Als het gaat om het saneren van schulden van personen zonder een bedrijf, dan vindt u hierover informatie op Betalen schuld bij UWV. De informatie voor werkgevers en bedrijven vindt u op de pagina  Kwijtschelding tegemoetkoming NOW.

22. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er misbruik is gemaakt van de NOW?

Als u denkt dat een werkgever zich opzettelijk niet aan de voorwaarden en plichten van de NOW houdt, dan kunt u dat aan ons melden. Dit kan per e-mail via: meldmisbruiknow@uwv.nl. Wij zullen uw melding zorgvuldig onderzoeken. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) leest u hoe accountants omgaan met misbruik van de NOW.

23. Hoe kan de NOW worden terugbetaald?

Het bedrag kan in 1 keer aan ons worden terugbetaald. In de brief met de beslissing staat hoe dat moet. Ook is het mogelijk om een  betalingsregeling met ons af te spreken.

Als er sprake is van een faillissement dan kunnen we soms andere afspraken maken die passen bij de situatie van de werkgever voor wie u het faillissement afhandelt.

24. Werkt UWV mee met een akkoord dat de schuldenaar tijdens het faillissement aan de schuldeisers aanbiedt?

Een schuldenakkoord komt neer op een verzoek om (gedeeltelijke) kwijtschelding van een NOW-schuld. In het algemeen geldt dat wij een openstaande NOW-schuld niet mogen kwijtschelden, ook niet voor een deel. In sommige situaties kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij meewerken aan uw verzoek. Kijk voor meer informatie op  Kwijtschelding tegemoetkoming NOW.

25. Wat gebeurt er met de vorderingen na het faillissement?

Als een curator een faillissement heeft afgerond, vervallen de vorderingen als het faillissement is geëindigd met een akkoord. Of als de werkgever een rechtspersoon is. De vorderingen vervallen niet automatisch. Wij kunnen deze na het faillissement in sommige gevallen blijven opeisen (zie ook vraag 20).

26. Hoe controleert UWV of de ontvangen voorschotten zijn gebruikt voor het betalen van de loonkosten?

Via de loonaangifte controleren wij of de werkgever het loon heeft uitbetaald in de aanvraagperiode waarover een voorschot is aangevraagd. Deze loonsom vergelijken we met de loonsom van de werkgever in de referentieperiode. Samen met de omzetdaling zijn deze gegevens bepalend voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming.

27. Wat kan ik doen als er verkeerde gegevens zijn gebruikt voor de aanvraag definitieve berekening?

Als bij de aanvraag definitieve berekening verkeerde gegevens zijn ingevuld, dan is het mogelijk om af te zien van de tegemoetkoming. Ook is het mogelijk om binnen de bezwaarperiode tegen onze beslissing in bezwaar te gaan. U kunt dan uitleggen dat u het niet eens bent met onze afwijzing omdat de gegevens waarmee wij de definitieve berekening hebben gemaakt niet kloppen. Als de bezwaarperiode is verstreken, mogen wij het bezwaarschrift direct afwijzen. Het hangt van de situatie af of we de aanvraag dan op een andere manier afhandelen.

Als u denkt dat de werkgever bewust verkeerde gegevens heeft gebruikt bij de aanvraag van het voorschot of de definitieve berekening, kunt u een melding van misbruik bij ons doen (zie ook vraag 22).

28. Wat moet ik als curator doen als ik niet kan vaststellen of de werkgever de NOW echt heeft gebruikt voor het betalen van salarissen?

Als werkgevers een voorschot hebben ontvangen, controleren wij via de loonaangifte of ze het loon in de aanvraagperiode hebben uitbetaald. Dit vergelijken we met de loonsom in de referentieperiode. Samen met de omzetdaling zijn deze gegevens bepalend voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming. Wij houden u niet verantwoordelijk voor de manier waarop de werkgever is omgegaan met de tegemoetkoming NOW. Wel kunnen we de werkgever extra controleren, bijvoorbeeld als we signalen van mogelijke fraude hebben ontvangen.

29. Waar kan ik terecht met vragen over kwijtschelding of over de WHOA?

Voor een WHOA-verzoek gelden dezelfde voorwaarden als voor een verzoek om kwijtschelding. De voorwaarden vindt u op  Kwijtschelding tegemoetkoming NOW.

30. Kan ik de hoogte van de definitieve tegemoetkoming ook vaststellen aan de hand van de uitkomst van de NOWchecker?

De NOWchecker is een hulpmiddel waarmee werkgevers een proefberekening kunnen maken van het bedrag waar ze recht hebben. En of er een accountants- of derdenverklaring nodig was voor de aanvraag definitieve berekening. Maar alleen via de aanvraag definitieve berekening kunnen we vaststellen op welk bedrag de werkgever recht heeft.

31. Hoe kan ik het goede rekeningnummer doorgeven voor een mogelijke nabetaling?

Als uit de definitieve berekening blijkt dat de werkgever recht heeft op een nabetaling, dan maken we dit bedrag over naar het boedelrekeningnummer dat in het aanvraagformulier staat.

Als in de aanvraag niet het juiste boedelrekeningnummer staat, dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.