1. Is het de taak van de curator om de definitieve berekening NOW aan te vragen, indien de werkgever één of meerdere voorschotten NOW heeft ontvangen?

UWV verwacht van de curator dat deze de definitieve berekening(en) aanvraagt voor de NOW-periodes waarvoor de werkgever een voorschot heeft ontvangen. Ook wanneer de verwachting is dat de werkgever geen/minder recht had op het voorschot dan hij heeft ontvangen, verwacht UWV dat de curator de definitieve berekening aanvraagt, zodat UWV kan overgaan tot afronding van het dossier.

2. Is de NOW een preferente of concurrente vordering?

De NOW is een concurrente vordering die ter verificatie kan worden ingediend. De ontstane terugvordering na faillissement, ook indien deze nog niet vaststaat op het moment van faillissement, ligt besloten in de subsidierelatie die door de failliete werkgever is aangegaan voor faillissement. De NOW-subsidie is dus een verifieerbare vordering omdat de subsidierelatie is aangegaan voorafgaand aan het faillissement.

3. Wat zijn de consequenties als de definitieve berekening niet (tijdig) wordt aangevraagd?

Indien de definitieve berekening niet (tijdig) wordt aangevraagd, wordt het reeds ontvangen voorschot in zijn geheel teruggevorderd. Dit betreft een concurrente vordering (zie punt 2).

Indien u wilt afzien van de subsidie, kunt u dit snel en eenvoudig doen door aan het begin van het aanvraagformulier definitieve berekening aan te geven dat u wilt afzien van de tegemoetkoming. Als u afziet van de tegemoetkoming, hoeft u ook geen verklaring mee te sturen. De consequentie hiervan is dat er een verifieerbare concurrente vordering ontstaat voor het gehele ontvangen voorschot.

4. Kan de terugvordering van de NOW-subsidie hoger zijn dan het ontvangen voorschot?

Nee, de vordering kan nooit hoger zijn dan het uitgekeerde voorschotbedrag.

5. Kan de definitieve berekening aangevraagd worden vóór de officiële openingsdatum van het aanvraagloket voor de definitieve berekening?

Indien het aanvraagloket voor de definitieve berekening nog niet open is, kunt u de definitieve berekening nog niet aanvragen. Wél kunt u vóór opening van het loket aangeven dat u wilt afzien van de tegemoetkoming. Dit doet u door te bellen met UWV Telefoon NOW (088 - 898 20 04). De openings- en sluitingsdata van de verschillende loketten vindt u bovenaan deze pagina.

6. Ik twijfel of werkgever een voorschot NOW heeft ontvangen. Hoe kan ik hier achter komen?

U kunt altijd contact opnemen met UWV Telefoon NOW (088 - 898 20 04) en met behulp van het loonheffingennummer hier navraag over doen. Mocht u in het bezit zijn van eHerkenning van de onderneming, dan kunt u ook alle beschikkingen terugvinden in het Werkgeversportaal van UWV.

7. Kan ik als curator een kopie van een beschikking NOW ontvangen?

Indien u in het bezit bent van eHerkenning van de onderneming, kunt u alle beschikking terugvinden in het Werkgeversportaal van UWV. Indien u hier geen toegang toe heeft, kunt u ook bellen naar UWV Telefoon NOW (088 - 898 20 04) met het betreffende loonheffingennummer.

8. Hoe werkt loondoorbetaling in combinatie met NOW?

De WW-garantieregeling (loondoorbetaling) wordt niet gecombineerd en/of verrekend met de NOW. Het zijn afzonderlijke regelingen die vanuit een andere insteek en doel zijn ontwikkeld. Als UWV de loondoorbetaling overneemt is dat geen loon voor de NOW.

Echter, in specifieke gevallen kan op basis van maatwerk via een bezwaarprocedure een nadere afweging worden gedaan en de NOW-vaststelling heroverwogen worden. Hiervoor geldt tenminste dat:

  • de periode waarover de WW-garantieregeling tot uitkering is gekomen gelijk loopt met de NOW-subsidieperiode.
  • En de WW-garantieregeling door de curator kan worden voldaan.

9. Maakt een voorschot NOW dat er een rechtsverhouding is ontstaan, of is dit pas het geval bij een vordering?

SZW en UWV staan op het standpunt dat het verlenen van NOW in de voorschotfase tot een rechtsverhouding leidt. Deze moet worden opgevolgd met een vaststelling.

Omdat de subsidierelatie is aangegaan vóór het faillissement is de terugvordering die ontstaat na het faillissement een verifieerbare vordering. Het ten onrechte aan de werkgever betaalde voorschot vloeit namelijk voort uit de voor het faillissement aangegane subsidierelatie.

10. Waarom ontvang ik een brief met geschatte vorderingen?

De failliete onderneming heeft gebruik gemaakt van de NOW-regeling(en). Nog niet voor alle NOW-regelingen heeft de failliete onderneming een definitieve berekening aangevraagd. Omdat de waarde van de vordering(en) nog niet vaststaat dienen we de vordering in ter hoogte van de verstrekte subsidie.

11. Hoe weet UWV of een onderneming failliet is gegaan?

UWV ontvangt faillissements- en ontbindingsmeldingen van de Kamer van Koophandel, via de Belastingdienst. Op het niveau van loonheffingennummer ontstaat zo een digitaal ‘faillissementssignaal’ in de Werkgeveradministratie van UWV. Naar aanleiding hiervan sturen wij een kennisgeving naar de curator met de geschatte vorderingen vanuit de NOW (per NOW-regeling).

12. Stelt UWV budget beschikbaar voor de kosten van de derden- en/of accountantsverklaring?

Nee, de kosten voor een derden- en accountantsverklaring moeten door de werkgever / curator zelf worden voldaan.

13. Mag de NOW-tegemoetkoming verpand worden?

Een subsidie op grond van de NOW-regelingen kan gelet op haar aard niet worden verpand. De subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de werkgever in de noodsituatie waarvoor de subsidie in het leven is geroepen de lonen kan blijven betalen. Verpanding en uitbetaling van de subsidie aan een crediteur van de subsidiegerechtigde werkgever is daarmee onverenigbaar. Zie ook Rb Midden-Nederland 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

14. Is een vordering of nabetaling in het kader van de NOW-subsidie vatbaar voor verkoop aan derden?

SZW en UWV stellen zich op het standpunt dat de NOW-subsidies niet verkocht kunnen worden aan derden. Zie ook Rb-Midden Nederland 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

15. Kan een onderneming zijn NOW-rechten overdragen aan een rechtsopvolger?

Mocht een onderneming geheel of gedeeltelijk overgaan in een nieuwe onderneming, onder de noemer ‘rechtsverkrijging onder algemene titel’, dan is het aan UWV om toestemming te verlenen of de subsidierelatie ook overgaat. UWV geeft in de meeste gevallen toestemming nadat een verzoek hiertoe is ingediend.

16. Wat is de invloed op de rest van het concern / de groep, als een onderdeel hiervan die een NOW-voorschot heeft ontvangen, failliet is gegaan vóórdat de definitieve berekening is aangevraagd?

Normaal gesproken wacht UWV met het vaststellen van de definitieve NOW-subsidie totdat alle onderdelen van de groep / het concern die een voorschot NOW hebben ontvangen, de definitieve berekening hebben aangevraagd. In het geval van een failliet onderdeel, kan UWV op verzoek dit onderdeel ‘isoleren’ van het concern, zodat tot nadere afrekening overgegaan kan worden.

17. Wat moet ik doen als een failliete onderneming met NOW, onderdeel is van een concern of groep?

Wij kunnen pas de NOW-subsidie vaststellen indien voor alle onderdelen van het concern de aanvraag tot definitieve berekening is gedaan. Dit omdat de periode en het omzetpercentageverlies gelijk moet zijn voor alle onderdelen van het concern. Indien een onderdeel van het concern / de groep failliet is gegaan, is het daarom belangrijk dat de curator contact opneemt met UWV, opdat maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden over de verdere afhandeling van de definitieve berekening.

18. Wie dient de aanvraag tot definitieve berekening te ondertekenen? Is dat de directie, de curator of beiden?

Zowel directie als curatoren kunnen aanvraag tot definitieve berekening ondertekenen. Als dit vragen oproept, zal UWV contact opnemen met de aanvrager.

19. Aan wie betaalt UWV de nabetaling uit?

In principe betalen we uit aan de curator, waarbij het van belang is dat het juiste rekeningnummer in de aanvraag tot definitieve berekening opgenomen wordt. Gedurende het faillissement betaalt UWV de nabetaling uit op het door de curator opgegeven rekeningnummer.

20. Welk adres gebruikt UWV voor de NOW-correspondentie?

UWV stuurt de kennisgeving van geschatte NOW-vorderingen naar de curator. Een overzicht van alle openstaande vorderingen stuurt UWV eveneens naar de curator. Alle reguliere correspondentie blijft UWV naar het laatst bekende adres van de werkgever sturen zoals opgenomen door de KvK, danwel naar het adres dat bij de aanvraag van het voorschot of de definitieve berekening NOW is opgegeven.

21. Wat zijn de gevolgen als een curator het faillissement afwikkelt vóórdat de definitieve berekening NOW is vastgesteld?

Als de NOW-subsidie niet is vastgesteld (definitief berekend) door UWV bij opheffing van het faillissement (moment van aanvraag is niet belangrijk, maar moment van vaststelling van de definitieve subsidie door UWV), zal UWV als volgt handelen:

a. Rechtspersoon: Een nabetaling of terugvordering wordt tegengehouden en afgeboekt. Er is immers geen rechthebbende meer (tenzij er een rechtsopvolger is);
b. Een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid: De ex-ondernemer / -vennoten / -maten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering en een nabetaling komt hen toe. UWV zal bij een nabetaling contact opnemen op welk IBAN uitgekeerd kan worden (UWV kan slechts op één IBAN uitkeren).

22. Als de gefailleerde recht heeft op een nabetaling wordt er dan verrekend?

UWV verrekent geen NOW-regelingen met elkaar, noch met andere geldstromen. Wel kunnen tijdens het faillissement afspraken gemaakt worden over deelbetalingen op NOW-vorderingen, ter compensatie van niet uitgekeerde NOW-nabetalingen.

23. Hoe gaat UWV om met het saneren van schulden?

Vanwege de EU-regels rondom staatssteun, zijn er beperkte mogelijkheden voor schuldsanering. UWV staat open voor WHOA-verzoeken (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Daarnaast kunnen, onder voorwaarden, afspraken gemaakt worden in een faillissement. Bij ex-ondernemers (eenmanszaken) staat UWV eveneens open voor zowel MSNP- als WSNP- schuldsanering.

24. Wat kan men doen bij vermoeden van misbruik?

Indien er een vermoeden is van fraude kan dit op 3 manieren gemeld worden bij UWV:

a. Via internet (klik hier)
b. Telefonisch: 0800 - 830 08 30
c. Schriftelijk:
Centraal Meldpunt Fraude UWV
Antwoordnummer 46261
1060 WC Amsterdam

25. Wat zijn de terugbetalingsmogelijkheden?

a. Max 60 maanden (eventueel met daarbinnen een uitstel van betaling van 12 maanden), gerekend vanaf de vervaldatum van de invordering
b. 0% rente
c. In het kader van een (aanstaand) faillissement kunnen in voorkomende gevallen maatwerk afspraken worden gemaakt

26. Wat is de meerwaarde van het aanvragen van de definitieve berekening?

Door het aanvragen van de definitieve berekening wordt de subsidie definitief vastgesteld. Hieruit volgt mogelijk een lagere terugvordering of een nabetaling.

27. Wat is de meerwaarde van het afzien van de definitieve berekening?

Wanneer wordt afgezien van de subsidie kan een verkorte aanvraagroute gevolgd worden (minder administratie) en tevens hoeft geen derden- of accountantsverklaring opgesteld te worden (onafhankelijk van de hoogte van het voorschot).

28. Gaat UWV akkoord met een door de schuldenaar tijdens het faillissement aan zijn gezamenlijke schuldeisers aangeboden akkoord?

UWV kan hieraan meewerken. Uiteraard beoordeelt UWV of het voorstel redelijk is voordat zij haar akkoord geeft. De door de schuldenaar in het akkoord meegenomen schulden moeten bestaan uit de geschatte vorderingen en de reeds vastgestelde vorderingen.

29. Wat gebeurt er met de vorderingen na het faillissement?

Nadat het faillissement door de curator is afgerond, vervallen de vorderingen niet automatisch. Alleen wanneer het faillissement is geëindigd met een akkoord vervallen de vorderingen. De vorderingen blijven na faillissement afdwingbaar.

30. Controleert UWV of de ontvangen voorschotten zijn gebruikt voor het betalen van de loonkosten?

UWV controleert of in de betreffende subsidieperiode het loon is uitgekeerd via de loonaangifte. Dit wordt vergeleken met de loonsom in de referentieperiode. Dit is, met de omzetdaling, bepalend voor de berekening van de definitieve NOW-subsidie.

31. Wat kan ik doen als blijkt dat er een aanvraag is gedaan op basis van foutieve informatie?

Indien bij de aanvraag van het voorschot foutieve gegevens zijn gebruikt, kon ten tijde van openstelling van het voorschotloket de subsidie worden ingetrokken of in bezwaar gegaan worden tegen het voorschot. Wanneer het voorschotloket is gesloten, kan bij de aanvraag tot definitieve berekening afgezien worden van de subsidie.

a. Indien bij de aanvraag van de definitieve berekening foutieve gegevens zijn gebruikt, kan men binnen de bezwaarperiode tegen de beslissing in bezwaar gaan.
b. Indien de bezwaarperiode is verstreken, is UWV in beginsel bevoegd het verzoek direct af te wijzen. Op basis van de situatie en context kan worden beoordeel of een maatwerk-afhandeling mogelijk is.

Indien bewust foutieve gegevens zijn gebruikt bij de aanvraag van het voorschot en/of de definitieve berekening, kan een fraudemelding worden gedaan bij UWV.

32. Ik verwacht dat de kosten voor het aanvragen van de definitieve berekening (bv. te besteden uren door curator of kosten verklaring) hoger zullen zijn dan de totale tegemoetkoming NOW waar recht op is. Wat is hier het handelingsperspectief?

Indien de definitieve tegemoetkoming NOW naar verwachting lager is dan de kosten die de aanvraag tot definitieve berekening met zich meebrengen, kan de curator ervoor kiezen in zijn geheel af te zien van de tegemoetkoming. Dit doet u snel en eenvoudig door aan het begin van het aanvraagformulier voor de definitieve berekening aan te geven, dat u wilt afzien van de tegemoetkoming. Als u afziet van de tegemoetkoming, hoeft u ook geen verklaring mee te sturen. De consequentie hiervan is dat het uitbetaalde voorschot als een concurrente vordering wordt teruggevorderd.

33. Bij het aanvragen van de definitieve berekening moet verklaard worden dat de NOW-tegemoetkoming is gebruikt voor de betaling van salarissen. Indien dit niet wordt aangevinkt, kan niet verder worden gegaan met de aanvraag. Als curator kan ik niet instaan voor de wijze waarop de failliete onderneming de NOW-gelden heeft gebruikt. Hoe nu verder?

UWV controleert of in de betreffende subsidieperiode het loon is uitgekeerd via de loonaangifte. Dit wordt vergeleken met de loonsom in de referentieperiode. Dit is, met de omzetdaling, bepalend voor de berekening van de definitieve NOW-subsidie. De curator mag er op vertrouwen dat UWV bij een faillissement geen actieve controle doet op de door de curator geplaatste ‘vinkjes’. UWV kan wel extra controles doen, gericht op de onderneming, als hiervoor signalen zijn binnengekomen.

34. Waar kan ik een WHOA-verzoek indienen bij UWV?

UWV
Uitkeren VfV administratie Leeuwarden
T.a.v. NOW
Postbus 287
8901 BB Leeuwarden

35. Ik heb vragen over het WHOA-verzoek. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Als u vragen heeft over het WHOA-verzoek kunt u contact met de UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.

36. Werkt UWV mee aan een WHOA-verzoek?

Ja, UWV werkt mee aan een WHOA-verzoek. UWV beoordeelt of het voorstel redelijk is voordat UWV – al dan niet- akkoord gaat met een voorstel. Dit doet UWV aan de hand van de klassenindeling, het percentage van de schuld dat zij ontvangt bij een akkoord, het percentage dat is toegekend aan de andere concurrente schuldeisers, de termijn waarbinnen de schuld wordt betaald en een schatting van de hoogte van de schuld die UWV zou ontvangen indien de onderneming failliet gaat.

37. Kan UWV het WHOA voorstel als concept beoordelen?

UWV ontvangt graag het conceptvoorstel. Het is dan eenvoudiger om eventuele wijzigingen voor te stellen en deze door te voeren.

38. Moet het akkoord altijd gehomologeerd worden voordat UWV meewerkt?

Nee, dit hoeft niet. UWV kan ook meewerken aan een akkoord dat niet gehomologeerd wordt.

39. De onderneming die ik bijsta heeft nog niet voor alle NOW-regelingen een definitieve berekening aangevraagd. Hoe beoordeel ik de hoogte van de schuld?

Een WHOA-verzoek kent altijd een peildatum. UWV is van mening dat de schuld op het moment van de peildatum bestaat uit de vorderingen die zijn ontstaan na de definitieve aanvraag maar ook uit de verstrekte voorschotten. Het kan altijd zijn dat de schuld na de peildatum nog wijzigt omdat alsnog alle definitieve berekeningen zijn aangevraagd.

40. Voor de onderneming die ik bijsta heb ik de NOWchecker ingevuld. Kan ik de hoogte van de vordering ook vaststellen aan de hand van de uitkomst van de NOWchecker?

Nee, dit is niet mogelijk. Als uitgangspunt heeft te gelden dat overheidsgelden rechtmatig worden besteed en onverschuldigd betaalde subsidiegelden dienen te worden terugbetaald. UWV heeft mede als taak ervoor te waken dat gemeenschapsgeld rechtmatig besteed wordt. Om die reden controleert UWV de definitieve berekening. De geschatte vordering kan alleen bestaan uit het verstrekte voorschot.

41. De onderneming die ik bijsta wilt niet de volledige schuld meenemen in het WHOA-verzoek. Is dit mogelijk?

Dit is mogelijk. U kunt per subsidieregeling ervoor kiezen om de schuld – al dan niet- mee te nemen in het WHOA-verzoek. Neemt u een deel van de schuld niet mee dan blijft deze dus wel bestaan.

42. Voor de onderneming die ik bijsta heb ik een definitieve berekening aangevraagd maar nog geen besluit ontvangen. Dit is wel belangrijk voor het vaststellen van de hoogte van de schuld. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met UWV. Mogelijk dat wij uw aanvraag kunnen bespoedigen. UWV is echter niet altijd in staat binnen de termijn van het WHOA traject alsnog alle aanvragen te behandelen. In die gevallen zal de vorderingen moeten worden geschat ter hoogte van het ontvangen voorschot.

43. Ik vraag de definitieve berekening aan namens een onderneming die ik bijsta. Hoe ik kan het nummer van de boedelrekening doorgeven?

Als u de definitieve berekening nog moet aanvragen, dan vult u het boedelrekeningnummer in het aanvraagformulier van de definitieve berekening. Mogelijk vragen we u later om aan te tonen dat u of uw organisatie de boedelrekening beheert, omdat het boedelrekeningnummer verschilt van het rekeningnummer dat is gebruikt voor het voorschot en andere regelingen. Als uit de definitieve berekening blijkt dat de onderneming recht heeft op een nabetaling, dan maken we deze betaling over naar het boedelrekeningnummer dat u heeft opgegeven in het aanvraagformulier.

Als de definitieve berekening al is aangevraagd, en in de aanvraag staat niet het juiste boedelrekeningnummer, dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).