1. Is het de taak van de curator om de definitieve berekening aan te vragen?

Ja, wij verwachten dat u de definitieve berekening aanvraagt voor de NOW-periodes waarover de werkgever een voorschot heeft ontvangen. Ook als de werkgever geen recht had op een voorschot of meer geld heeft ontvangen dan waar hij recht op had. Wij kunnen het dossier dan afronden.

2. Is de NOW een preferente of concurrente vordering?

De NOW is een concurrente vordering die ter verificatie kan worden ingediend. Ook als de definitieve tegemoetkoming nog niet is berekend. De werkgever heeft namelijk de tegemoetkoming ontvangen in de periode vóór het faillissement.

3. Wat gebeurt er als de definitieve berekening niet (op tijd) wordt aangevraagd?

Als de definitieve berekening niet (op tijd) wordt aangevraagd, dan moet het volledige voorschot worden terugbetaald. Het gaat om een concurrente vordering.

4. Kan het bedrag dat UWV terugvraagt hoger zijn dan het voorschot dat de werkgever heeft ontvangen?

Nee, het bedrag dat wij terugvragen is nooit hoger dan het voorschot dat de werkgever heeft ontvangen.

5. Hoe weet ik of de werkgever een voorschot NOW heeft ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u het loonheffingennummer van de werkgever heeft, kunnen wij voor u nagaan of deze een voorschot heeft ontvangen. Heeft u de eHerkenning-gegevens van de werkgever? Dan vindt u alle beslissingen terug in het werkgeversportaal.
Let op: Een werkgever kan voor meerdere loonheffingennummers een NOW-voorschot hebben ontvangen.

6. Kan ik als curator een kopie van een beslissing ontvangen?

Als u de eHerkenning-gegevens heeft van de werkgever kunt u alle beslissingen terugvinden in het werkgeversportaal. Heeft u deze gegevens niet? Bel dan naar UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04. Houd het loonheffingennummer van de werkgever bij de hand, wij kunnen u dan sneller helpen.

7. Hoe werkt de WW-garantieregeling (loondoorbetaling) in combinatie met de NOW?

De WW-garantieregeling (loondoorbetaling) wordt niet gecombineerd of verrekend met de NOW. Het zijn afzonderlijke regelingen, die ieder een eigen doel hebben. Als wij de loondoorbetaling overnemen, dan telt dat loon niet mee voor de NOW.

In sommige gevallen berekenen wij na een bezwaarprocedure de hoogte van het NOW-bedrag opnieuw. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De periode waarover de WW-garantieregeling is uitgekeerd loopt gelijk met de periode waarover de NOW-voorschotten zijn betaald.
  • De curator kan de WW-garantieregeling betalen.

8. Ontstaat er door het uitbetalen van een voorschot NOW een rechtsverhouding, of is dit pas het geval bij een vordering?

Ja, het uitbetalen van een voorschot NOW leidt tot een rechtsverhouding. Deze moet worden opgevolgd met een vaststelling, dat is de definitieve berekening. Omdat de werkgever het voorschot heeft ontvangen vóór het faillissement, is de terugvordering die ontstaat na het faillissement een verifieerbare vordering.

9. Waarom ontvang ik een brief met geschatte vorderingen?

De failliete werkgever heeft gebruik gemaakt van 1 of meerdere NOW-regeling(en). Maar er is nog niet voor alle NOW-regelingen een definitieve berekening aangevraagd. Omdat we voor deze aanvraagperiodes niet precies weten op welk bedrag de werkgever recht had, vragen we het volledige voorschot terug.

10. Hoe weet UWV of een werkgever failliet is gegaan?

Wij ontvangen via de Belastingdienst faillissements- en ontbindingsmeldingen van de Kamer van Koophandel. In onze Werkgeversadministratie staat bij het loonheffingennummer van de failliete werkgever een digitaal ‘faillissementssignaal’. Als wij een signaal hebben ontvangen, sturen wij een brief naar de curator. Hierin staan de (geschatte) bedragen die wij vanuit de NOW terugvragen voor iedere aanvraagperiode waarover de werkgever een voorschot heeft ontvangen.

11. Betaalt UWV de kosten van de accountantsverklaring of derdenverklaring?

Nee, de kosten voor een accountantsverklaring of derdenverklaring moet de werkgever of de curator zelf betalen.

12. Kan de werkgever of de bank de tegemoetkoming NOW verpanden?

Nee, dat is niet mogelijk. Het doel van de NOW was het helpen van werkgevers met het doorbetalen van personeel tijdens de coronacrisis. Het verpanden en uitbetalen van de tegemoetkoming NOW aan een schuldeiser is in strijd met dit doel. Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

13. Kunnen anderen een NOW-vordering of NOW-nabetaling opkopen?

Het standpunt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV is dat de tegemoetkomingen NOW niet verkocht mogen worden aan derden. Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1261).

14. Kan een werkgever NOW-rechten overdragen aan een rechtsopvolger?

Als een werkgever geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen en er is sprake van ‘rechtsverkrijging onder algemene titel’, dan moeten wij het overdragen van de NOW-rechten eerst goedkeuren. Verzoeken voor het overdragen van de NOW-rechten stuurt u naar:

UWV
Uitkeren VFV Administratie Leeuwarden
NOW
Postbus 287
8901 BB LEEUWARDEN

15. Wat moet ik doen als een failliete werkgever die NOW heeft ontvangen onderdeel is van een concern of groep?

Wij kunnen de definitieve tegemoetkoming pas berekenen als alle onderdelen van het concern of de groep de definitieve berekening hebben aangevraagd. De periode en het omzetpercentageverlies moeten namelijk gelijk zijn voor alle onderdelen van de groep of het concern. Als een onderdeel failliet is gegaan, is het belangrijk dat de curator zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Wij maken dan aparte afspraken over de verdere afhandeling van de definitieve berekening.

16. Wie moet de aanvraag voor de definitieve berekening ondertekenen? De directie, de curator of beiden?

De directie of de curator kan de aanvraag voor de definitieve berekening ondertekenen. Als wij hierover vragen hebben, nemen wij contact op met de aanvrager.

17. Aan wie betaalt UWV de nabetaling uit?

Tijdens het faillissement betalen wij de nabetaling uit op het rekeningnummer dat in de aanvraag voor de definitieve berekening staat.

18. Naar welk adres stuurt UWV brieven over de NOW?

Wij sturen een brief met een overzicht van geschatte NOW-vorderingen naar de curator. Ook sturen wij de curator een overzicht van alle openstaande vorderingen. Alle andere NOW-brieven sturen wij naar het adres van de werkgever dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Of naar het adres dat bij de aanvraag van het voorschot of de definitieve berekening NOW is opgegeven.

Heeft u de eHerkenning-gegevens van de werkgever? Dan vindt u alle brieven ook terug in het werkgeversportaal.

19. Wat zijn de gevolgen als een curator het faillissement afwikkelt voordat de definitieve tegemoetkoming is berekend?

Als de definitieve tegemoetkoming nog niet is berekend bij opheffing van het bedrijf, dan hangt het af van de situatie wat we doen. Hierbij telt het moment waarop de definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld en niet het moment waarop deze wordt aangevraagd.

  • Is de werkgever een rechtspersoon, dan houden we een nabetaling of terugvordering tegen. Het bedrag wordt dan afgeboekt. Er is namelijk geen rechthebbende meer, tenzij er een rechtsopvolger is. Ook als we hebben meegewerkt aan een faillissementsakkoord kunnen we (een deel van) de vorderingen afboeken.
  • Gaat het om een werkgever zonder rechtspersoonlijkheid, dan zijn de werkgever, vennoten of maten van de werkgever hoofdelijk aansprakelijk. Als het voorschot te hoog was, moet het verschil worden terugbetaald. Als het voorschot te laag was, dan is er recht op een nabetaling. Dat bedrag kunnen we maar naar 1 rekening overmaken. Wij nemen in dat geval contact met u op voor het juiste rekeningnummer.

20. Hoe gaat UWV om met het saneren van schulden?

Informatie hierover vindt u op de pagina ‘Kwijtschelding tegemoetkoming NOW’ onder het kopje ‘Schuldhulpverlening via een Msnp- of Wsnp-traject’.

21. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er misbruik is gemaakt van de NOW?

Als u denkt dat een werkgever zich opzettelijk niet aan de voorwaarden en plichten van de NOW houdt, dan kunt u dat aan ons melden. Dit kan per e-mail via: meldmisbruiknow@uwv.nl. Wij zullen uw melding zorgvuldig onderzoeken. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) leest u hoe accountants omgaan met misbruik van de NOW.

22. Hoe kan de NOW worden terugbetaald?

Het bedrag kan in 1 keer aan ons worden terugbetaald. In de brief met de beslissing staat hoe dat moet. Ook is het mogelijk om een betalingsregeling met ons af te spreken. U kunt het bedrag bijvoorbeeld in termijnen betalen of uitstel van betaling aanvragen. We berekenen geen rente over het openstaande bedrag. Ook niet als er in termijnen wordt terugbetaald.

Als er sprake is van een faillissement dan kunnen we soms andere afspraken maken die passen bij de situatie van de werkgever voor wie u het faillissement afhandelt.

23. Wat is het voordeel van het aanvragen van de definitieve berekening?

Als u de definitieve berekening aanvraagt, kunnen wij de definitieve tegemoetkoming berekenen. Mogelijk heeft de werkgever recht op een terugbetaling of hoeft er minder worden terugbetaald. Als u de definitieve berekening niet of te laat indient, moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

24. Wat is het voordeel van afzien van de tegemoetkoming?

Als u afziet van de tegemoetkoming, dan hoeft u geen definitieve berekening aan te vragen. Ook hoeft u geen accountants- of derdenverklaring te laten opstellen. Dit scheelt u tijd en geld. Het volledige voorschot moet dan wel worden terugbetaald.

25. Wat moet ik doen als ik wil afzien van de tegemoetkoming?

Als het loket voor de aanvraag definitieve berekening nog is geopend, kunt u afzien van de tegemoetkoming. In het begin van het aanvraagformulier ‘Definitieve berekening’ geeft u aan dat u wilt afzien van de tegemoetkoming. U hoeft de rest van het formulier dan niet meer in te vullen.

26. Werkt UWV mee met een akkoord dat de schuldenaar tijdens het faillissement aan de schuldeisers aanbiedt?

Wij kunnen aan een schuldenakkoord meewerken. Wij beoordelen wel eerst of het voorstel redelijk is voordat wij hieraan meewerken. Wij controleren bijvoorbeeld of de afgesproken bedragen in het akkoord voor alle schuldeisers ongeveer gelijk zijn.

27. Wat gebeurt er met de vorderingen na het faillissement?

Als een curator een faillissement heeft afgerond, vervallen de vorderingen als het faillissement is geëindigd met een akkoord. Of als de werkgever een rechtspersoon is. De vorderingen vervallen niet automatisch. Wij kunnen deze na het faillissement in sommige gevallen blijven opeisen (zie ook het antwoord op vraag 20).

28. Hoe controleert UWV of de ontvangen voorschotten zijn gebruikt voor het betalen van de loonkosten?

Via de loonaangifte controleren wij of de werkgever het loon heeft uitbetaald in de aanvraagperiode waarover een voorschot is aangevraagd. Deze loonsom vergelijken we met de loonsom van de werkgever in de referentieperiode. Samen met de omzetdaling zijn deze gegevens bepalend voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming.

29. Wat kan ik doen als er verkeerde gegevens zijn gebruikt voor de aanvraag definitieve berekening?

Als bij de aanvraag definitieve berekening verkeerde gegevens zijn ingevuld, dan is het mogelijk om af te zien van de tegemoetkoming. Ook is het mogelijk om binnen de bezwaarperiode tegen onze beslissing in bezwaar te gaan. U kunt dan uitleggen dat u het niet eens bent met onze afwijzing omdat de gegevens waarmee wij de definitieve berekening hebben gemaakt niet kloppen. Als de bezwaarperiode is verstreken, mogen wij het bezwaarschrift direct afwijzen. Het hangt van de situatie af of we de aanvraag dan op een andere manier afhandelen.

Als u denkt dat de werkgever bewust verkeerde gegevens heeft gebruikt bij de aanvraag van het voorschot of de definitieve berekening, kunt u een melding van misbruik bij ons doen. In het antwoord van vraag 21 leest u hoe u misbruik kunt melden.

30. Wat kan ik doen als ik verwacht dat de kosten voor het aanvragen van de definitieve berekening hoger zijn dan de definitieve tegemoetkoming waar de werkgever recht op heeft?

Het kan zijn dat de kosten voor het aanvragen van een verklaring hoger zijn dan de definitieve tegemoetkoming. Dan kunt u ervoor kiezen om af te zien van de tegemoetkoming. In het begin van het aanvraagformulier voor de definitieve berekening geeft u aan dat u wilt afzien van de tegemoetkoming. U hoeft dan ook geen verklaring mee te sturen. In dat geval vragen wij het betaalde voorschot wel als een concurrente vordering terug.

31. Wat moet ik als curator doen als ik niet kan vaststellen of de werkgever de NOW echt heeft gebruikt voor het betalen van salarissen?

Als werkgevers een voorschot hebben ontvangen, controleren wij via de loonaangifte of ze het loon in de aanvraagperiode hebben uitbetaald. Dit vergelijken we met de loonsom in de referentieperiode. Samen met de omzetdaling zijn deze gegevens bepalend voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming. Wij houden u niet verantwoordelijk voor de manier waarop de werkgever is omgegaan met de tegemoetkoming NOW. Wel kunnen we de werkgever extra controleren, bijvoorbeeld als we signalen van mogelijke fraude hebben ontvangen.

32. Waar kan ik terecht met vragen over de WHOA?

Informatie over de WHOA vindt u op uwv.nl/now

33. Kan ik de hoogte van de definitieve tegemoetkoming ook vaststellen aan de hand van de uitkomst van de NOWchecker?

Nee, dit is niet mogelijk. De NOWchecker is een hulpmiddel waarmee werkgevers kunnen berekenen op welk bedrag ze recht hebben. En of er een accountants- of derdenverklaring nodig is. Voor het vaststellen van de definitieve tegemoetkoming moet u altijd eerst een aanvraag definitieve berekening bij ons indienen. Wij controleren dan of de werkgever recht heeft op tegemoetkoming NOW.

34. Als curator vraag ik de definitieve berekening aan namens een werkgever. Hoe kan ik het nummer van de boedelrekening doorgeven?

Als u de definitieve berekening nog moet aanvragen, kunt u het nummer van de boedelrekening invullen op het aanvraagformulier van de definitieve berekening. Mogelijk vragen we u later om aan te tonen dat u of uw organisatie de boedelrekening beheert. We doen deze controle als het boedelrekeningnummer verschilt van het rekeningnummer dat is gebruikt voor andere NOW-aanvragen. Als uit de definitieve berekening blijkt dat de werkgever recht heeft op een nabetaling, dan maken we dit bedrag over naar het boedelrekeningnummer dat u heeft opgegeven in het aanvraagformulier.

Als de definitieve berekening al is aangevraagd, en in de aanvraag staat niet het juiste boedelrekeningnummer, dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.