Het ontbindingsverzoek

De werkgever die een verzoek wil indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden moet daarbij de volgende informatie verstrekken:

  • Informatie over het (deel van zijn) werk dat werknemer weigert te verrichten en de reden waarom hij dat doet (het 'gewetensbezwaar').
  • Een beschrijving van de maatregelen die de werkgever heeft genomen om de werkzaamheden zodanig aan te passen dat de werknemer zijn werk kan doen zónder de taken waartegen het gewetensbezwaar bestaat. Bijvoorbeeld door taken anders te verdelen over de werknemers op een afdeling. 
  • Informatie over de mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing.

Opzegverbod

De kantonrechter beoordeelt bij een ontbindingsverzoek ook of er sprake is van een opzegverbod. In de meeste gevallen gaat het daarbij om het opzegverbod bij ziekte. Daarbij is de situatie op het moment van indienen van het verzoek van belang. Wanneer een ontbindingsverzoek wordt ingediend tijdens een periode van ziekte van de werknemer, zal dit verzoek in de regel worden afgewezen. Als de werknemer niet ziek is bij indiening van het ontbindingsverzoek maar daarna ziek wordt, kan het verzoek wel worden toegewezen als aan de overige voorwaarden wordt voldaan.