Kwijtschelding tegemoetkoming NOW


Als u teveel tegemoetkoming heeft ontvangen

Als het bedrag van uw voorschot hoger was dan het bedrag van uw definitieve tegemoetkoming, dan moet u het verschil terugbetalen. In het algemeen geldt dat wij een NOW-schuld niet mogen kwijtschelden, ook niet voor een deel. Wij zijn daarom verplicht om ervoor te zorgen dat u het te veel betaalde bedrag aan ons terugbetaalt. Dat kunt u in 1 keer doen of in termijnen.

Terugbetalen in termijnen of een betaalpauze

Als het u niet lukt om het bedrag in 1 keer terug te betalen, dan kunt u met ons een betalingsregeling afspreken. U mag de terugbetaling spreiden over maximaal 60 maandelijkse termijnen. Ook kunt u uitstel van betaling aanvragen voor maximaal 12 maanden.

Als u door schulden niet kunt terugbetalen

Een NOW-schuld kwijtschelden kan alleen in heel bijzondere situaties. Bijvoorbeeld via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) of via de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Kwijtschelding via de WHOA

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is onderdeel van de Faillissementswet. Wat een WHOA-procedure inhoudt, leest u op de site van de Rechtspraak.

Wij kunnen als schuldeiser worden gevraagd om mee te werken met een WHOA-procedure. Als u om kwijtschelding via de WHOA vraagt, willen we het volgende weten:

 • De hoogte van het bedrag dat u nog aan ons moet terugbetalen. Zie ook: ‘Hoe we de hoogte van uw NOW-schuld bepalen’.
 • Het financieel-economisch beeld van uw bedrijf. Hoeveel geld zit er nog in uw bedrijf om de schuldeisers terug te betalen? Hiervoor hebben we stukken nodig waaruit blijkt wat de huidige stand van zaken is. En wat het toekomstperspectief van uw bedrijf is.
 • De indeling van de schuldeisers in klassen. Schuldeisers en aandeelhouders worden ingedeeld in klassen, omdat ze niet allemaal dezelfde positie of rechten hebben. Omdat er per klasse wordt gestemd over het akkoord, willen we weten hoe de schuldeisers zijn ingedeeld.
 • De verdeelsleutel van de schulden. Als er nog geld in het bedrijf zit, dan willen we weten hoe dit wordt verdeeld onder de schuldeisers. En hoe deze verdeling is gemaakt.
 • Als u een reorganisatie-akkoord voorstelt, willen we weten wat de economische levensvatbaarheid van uw bedrijf is. En of het mogelijk is om de financiële problemen van uw bedrijf op te lossen. Daarom hebben we een financieel-economische analyse van de actuele positie van het bedrijf nodig.
 • Als u een liquidatie-akkoord voorstelt, willen we weten wat de liquidatiewaarde van uw bedrijf is. Dat is het bedrag waarvoor uw bedrijf kan worden verkocht als het failliet gaat.

Stuur ons een conceptvoorstel

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. En stuur ons een concept van het voorstel. Dat geeft ons meer tijd om uw voorstel te beoordelen. En de mogelijkheid om met u te overleggen over mogelijke aanpassingen.

Hoe we voor het akkoord de hoogte van uw NOW-schuld bepalen

Uw schuldeisers en aandeelhouders moeten instemmen met het WHOA-akkoord dat u aanbiedt. Maar dan moet eerst de hoogte van uw NOW-schuld bekend zijn. Heeft u over een aanvraagperiode wel een voorschot ontvangen maar is uw tegemoetkoming nog niet definitief berekend? Het is belangrijk dat u dan de definitieve berekening alsnog aanvraagt. Neem dan contact met ons op. Misschien kunnen wij uw aanvraag versnellen. Anders moeten we een schatting maken van de bedragen die u over deze aanvraagperiodes moet terugbetalen.

Wij onderzoeken hoe hoog uw NOW-schuld is op een bepaalde datum. Wij noemen dat de ‘peildatum’ van uw WHOA-verzoek.

Kwijtschelding via de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

U kunt ons ook vragen om kwijtschelding buiten de WHOA om. Dan moeten we beoordelen of we het bedrag kunnen kwijtschelden via artikel 4:94a van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dit verzoek doen als rechtspersoon en als natuurlijke persoon.

Met een natuurlijke persoon bedoelen we een persoon met rechten en plichten. Zoals bijvoorbeeld een ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Een rechtspersoon is een organisatie die zelfstandig mag handelen alsof het een natuurlijke persoon is, zoals een stichting of een bv.

We maken onderscheid tussen twee groepen:

 1. Rechtspersoon en natuurlijke persoon die ‘handelt in de uitoefening van diens bedrijf’.
 2. Natuurlijke persoon die ‘niet handelt in de uitoefening van diens bedrijf’.

We leggen hieronder uit wanneer u tot welke groep behoort.

Groep 1: Rechtspersoon en natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van diens bedrijf

De eerste groep bestaat uit rechtspersonen en natuurlijke personen die ‘handelen in de uitoefening van hun bedrijf’. Als u handelt in de uitoefening van uw bedrijf dan doet u activiteiten die te maken hebben met uw bedrijf. U werkt dan in of voor uw bedrijf.

Voor deze groep zijn er twee stappen in onze beoordeling van een verzoek om kwijtschelding.

 1. Stap 1: Wij moeten beoordelen of het terugbetalen van uw NOW-schuld ‘onevenredig nadelig’ is. Dat betekent dat wij moeten beoordelen of uw belang zwaarder weegt dan het belang van de overheid, die zorgvuldig moet omgaan met publiek geld. Dit belang van de overheid weegt zwaar. In de praktijk houdt dit in dat wij een NOW-schuld bijna nooit kunnen kwijtschelden.
 2. Stap 2: Vervolgens moeten we onderzoeken of het kwijtschelden van uw NOW-schuld een vorm van staatssteun is die is toegestaan.

Als uit stap 1 blijkt dat het terugbetalen van uw NOW-schuld voor u onevenredig nadelig is, dan nemen we contact met u op om te bespreken wat we gaan doen in stap 2. En welke (financiële) gegevens we nog van u nodig hebben.

Er is binnen de NOW-regeling geen bepaling opgenomen over het kwijtschelden van een NOW-schuld. We kunnen van tevoren dan ook niet goed zeggen in welke situaties we een NOW-schuld kwijtschelden. Bij elk verzoek om kwijtschelding beoordelen we alle argumenten die u aandraagt.

Wat in uw verzoek om kwijtschelding moet staan

In uw verzoek om kwijtschelding moet u duidelijk uitleggen waarom u om kwijtschelding vraagt. Geef dus alle redenen waarom uw situatie heel bijzonder is. En waarom het ‘onevenredig nadelig’ voor u is om uw NOW-schuld terug te betalen. U legt dan uit waarom uw belang zwaarder weegt dan het algemeen belang, dat is gediend met het terugbetalen van NOW-schuld. Let op: Het is niet voldoende om alleen te laten zien dat u meer schulden krijgt of dat u mogelijk failliet gaat door het terugbetalen van uw tegemoetkoming.

Wij beoordelen de redenen die u geeft en kijken hoe ze met elkaar in verband staan. Ook kijken we naar uw hele situatie. Bij onze beoordeling houden we er rekening mee dat u meerdere betalingsregelingen met ons kunt afspreken voor het terugbetalen van uw tegemoetkoming.

Stuur financiële stukken mee als bewijs

Stuur met uw verzoek om kwijtschelding ook financiële stukken mee als bewijs van uw situatie. Wij onderzoeken deze stukken en beoordelen of u uw NOW-schuld echt niet kunt terugbetalen, op het moment dat u vraagt om kwijtschelding. Of dat u de tegemoetkoming misschien op een later moment wel kunt terugbetalen.

Ook onderzoeken we of uw bedrijf op een later moment weer financieel gezond kan worden. Als dat niet zo is, dan wijzen wij het verzoek om kwijtschelding af. U heeft dan andere mogelijkheden, zoals een faillissement of een WHOA-procedure.

Als uw tegemoetkoming nog niet over alle aanvraagperiodes definitief is berekend

Voor een kans van slagen moet uw verzoek om kwijtschelding gaan over alle aanvraagperiodes waarvan u gebruik heeft gemaakt. We moeten precies weten hoe hoog uw NOW-schuld is. Als uw tegemoetkoming nog niet definitief is berekend over alle aanvraagperiodes waarvan u gebruik heeft gemaakt, heeft u de volgende mogelijkheden:

 • U kunt alsnog een definitieve berekening aanvragen over de aanvraagperiodes waarvan uw tegemoetkoming nog niet definitief is berekend.
 • U kunt afzien van de tegemoetkoming over de aanvraagperiodes waarvoor uw tegemoetkoming nog niet definitief is berekend. U geeft dit aan in het aanvraagformulier van de definitieve berekening. Wij stellen uw definitieve tegemoetkoming dan vast op € 0. De bedragen die u over deze aanvraagperiodes als voorschot heeft ontvangen, worden dan bij uw NOW-schuld opgeteld. Als wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen, kunt u een herzieningsverzoek doen. U vraagt ons dan om over deze aanvraagperiodes uw definitieve tegemoetkoming opnieuw te berekenen.

Groep 2: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van diens bedrijf

U behoort tot deze groep als u uw bedrijf heeft beëindigd of heeft verkocht. En u doet geen activiteiten meer die te maken hebben met dat bedrijf.

Als u tot deze groep behoort, dan kunt u uw verzoek om kwijtschelding alleen doen als voor u het volgende geldt:

 • U heeft uw bedrijf verkocht of beëindigd.
 • U heeft door de verkoop of bedrijfsbeëindiging geen financieel voordeel gehad dat van invloed kan zijn geweest op de markt.
 • U leidt geen ander bedrijf.

Als u een verzoek om kwijtschelding doet, dan beoordelen we of het terugbetalen van uw NOW-schuld ‘onevenredig nadelig’ is voor u. Dat betekent dat we moeten beoordelen of uw belang zwaarder weegt dan het algemeen belang dat is gediend met het terugbetalen van NOW-schuld. Het is niet voldoende dat u laat zien dat u meer schulden krijgt of dat u failliet gaat door het terugbetalen van uw NOW-schuld.

Als het terugbetalen van uw NOW-schuld ‘onevenredig nadelig’ voor u is, kunnen we mogelijk (een deel van) uw NOW-schuld kwijtschelden.

We kunnen ook een betaalafspraak met u maken, waarbij we eerst kijken wat het maximumbedrag is dat u terug kunt betalen. Daarnaast kijken we of 1 van de volgende situaties voor u geldt:

 1. Voor zover het financieel voor u mogelijk was heeft u 5 jaar lang uw schuld aan ons afgelost.
 2. U heeft zich niet 5 jaar volledig gehouden aan uw betalingsverplichting. U heeft minder betaald dan financieel mogelijk was. Maar u heeft het achterstallige bedrag (het verschil) over deze periode alsnog terugbetaald.
 3. U heeft in een periode van 5 jaar geen betalingen gedaan, omdat u niet genoeg geld had voor het aflossen van uw schulden. En het is ook niet waarschijnlijk dat u op enig moment genoeg geld heeft om uw schulden terug te betalen.
 4. U lost in 1 keer tenminste 50% van het openstaande bedrag af. Het openstaande bedrag is het verschil tussen het bedrag dat u al heeft terugbetaald, en het totale bedrag dat u aan ons moet terugbetalen. Het bedrag dat u in 1 keer aflost, mag niet lager zijn dan het totale bedrag dat wordt terugbetaald volgens punt 1 of 2. Bekijk het rekenvoorbeeld bij punt 4.

Als 1 van bovenstaande situaties voor u geldt, gaan we akkoord met uw verzoek om kwijtschelding. Alleen bedragen die u nog aan ons moet terugbetalen kunnen we kwijtschelden. Schuld die u al heeft afgelost kunnen we niet kwijtschelden.

Wat geldt voor het aantal termijnen om uw NOW-schuld terug te betalen:

 • Als het maximale bedrag dat u kunt terugbetalen minimaal 95% is van de bijstandsnorm, mag u uw NOW-schuld in 5 jaar aflossen.
 • De termijn van 5 jaar die wordt genoemd bij punt 1 en 2 kan worden verkort naar 3 jaar. Dat kan alleen als het maximale bedrag dat u kunt terugbetalen 90% is van de bijstandsnorm.
 • De termijn die wordt genoemd in punt 1, 2 en 3 kan worden verlengd naar 10 jaar, als u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingenplicht. Dat betekent dat u niet alle informatie heeft gegeven die van belang kan zijn voor uw recht op de tegemoetkoming.
 • De termijn van 3, 5 en 10 jaar start vanaf de datum die staat in de brief met de beslissing dat u uw tegemoetkoming moet terugbetalen. U hoeft niet de hele termijn een natuurlijke persoon te zijn die ‘handelt in de uitoefening van uw bedrijf’. U kunt in deze periode dus stoppen met uw bedrijfsactiviteiten of uw bedrijf beëindigen of verkopen. Maar u moet daar wel mee zijn gestopt op het moment dat u uw verzoek om kwijtschelding doet.

Wanneer we niet kwijtschelden

Wij schelden uw NOW-schuld niet kwijt in de volgende situaties:

 • Als u of uw bedrijf misbruik heeft gemaakt van de NOW.
 • Als u of uw bedrijf zich met opzet of grove schuld niet heeft gehouden aan de voorwaarden en plichten die horen bij het gebruik van de NOW.
 • Als u of uw bedrijf een verzoek om kwijtschelding doet op het moment dat wij onderzoeken of u of uw bedrijf misbruik heeft gemaakt van de NOW. Als uit ons onderzoek blijkt dat u of uw bedrijf zich wel aan de regels heeft gehouden, dan kunt u alsnog een verzoek om kwijtschelding doen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft, kunt u bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Uw verzoek om kwijtschelding kunt u sturen naar het volgende adres:
UWV
Uitkeren VFV administratie Leeuwarden
NOW
Postbus 287
8901 BB Leeuwarden

Wat er in uw verzoek om kwijtschelding moet staan, staat onder ‘Wat in uw verzoek tot kwijtschelding moet staan’. Als u een verzoek om kwijtschelding doet, dan nemen wij binnen 8 weken een beslissing. U kunt in bezwaar gaan tegen onze beslissing. Hoe u dat doet leest u op Niet eens met de beslissing.

Schuldhulpverlening via een Msnp- of Wsnp-traject

Als u als natuurlijke persoon zoveel schulden heeft dat terugbetalen moeilijk wordt, dan kunt u bij de gemeente terecht voor schuldhulpververlening. Er zijn 2 trajecten: een traject via Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp) of via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Bij een Msnp-traject probeert de gemeente om uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. De gemeente kan hiervoor ook een schuldhulpverlener inschakelen. Dit traject kan worden afgesloten met een gedeeltelijke schuldsanering. Als alle schuldeisers meewerken, kan er met uw schuldeisers een akkoord worden gesloten waarin staat hoe u in een bepaalde periode zoveel mogelijk van uw schuld kunt aflossen. Dit gaat dan buiten de rechter om. Maar als niet alle schuldeisers willen meewerken, dan kunt u alsnog de rechter vragen om een dwangakkoord op te leggen aan uw schuldeisers.

Als een Msnp-traject wordt gestart, hebben wij de mogelijkheid maar ook de verplichting om (een deel van) uw NOW-schuld kwijt te schelden. Wij werken over het algemeen mee met Msnp-trajecten. Behalve als u nog in of voor uw bedrijf werkt op het moment dat u een Msnp-verzoek doet via de schuldhulpverlening van uw gemeente.

Als het u niet lukt om via een Msnp-traject een plan te maken om uw schulden af te lossen, dan kunt u dit soms via een Wsnp-traject regelen. U moet een rechter vragen om tot een Wsnp-traject te worden toegelaten. Via een Wsnp-traject kunnen wij mogelijk uw NOW-schuld (voor een deel) kwijtschelden.

Neem contact op met uw gemeente als u uw schulden op deze manier wilt regelen. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar onze schuldhulpverlening. U kunt daarvoor bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Handelt u als curator het faillissement af van een werkgever die gebruik heeft gemaakt van de NOW? Ga dan naar Informatie voor curatoren.

Controle op NOW

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten