Levering en acceptatie

Artikel 2. Levering

  1. De levering van gegevens geschiedt in een door UWV vastgesteld format en uitsluitend als er een ziekteaangifte is ontvangen. 
  2. UWV draagt zorg voor een fysieke of digitale verzending van de gegevens naar het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres. 
  3. Partijen geven adreswijzigingen binnen 10 werkdagen schriftelijk door. UWV is gerechtigd het laatst opgegeven adres als juist te blijven beschouwen tot hem een nieuw adres door de Afnemer wordt meegedeeld. 
  4. Als UWV de beschikking heeft over de gevraagde gegevens zullen deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om gegevenslevering geleverd worden. De enkele overschrijding van een (leverings-) termijn brengt UWV niet in verzuim. UWV licht, bij afwijking van de genoemde (leverings-) termijn, de Afnemer in.

Artikel 3. Acceptatie

  1. De geleverde gegevens gelden als aanvaard door de Afnemer, tenzij deze binnen tien werkdagen na de levering schriftelijk aan UWV mededeling heeft gedaan van gebreken.
  2. Als een gebrek aan UWV is toe te rekenen, stelt UWV op zijn kosten een verbeterde versie van de gegevensverstrekking ter beschikking. De termijn wordt in onderling overleg en in alle redelijkheid vastgesteld.