Geheimhoudingsplicht en informatiebeveiliging

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht en informatiebeveiliging

  1. Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Wet SUWI en de Wet bescherming persoonsgegevens nemen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. 
  2. Partijen verplichten zich tegenover elkaar alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen, om de te ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Ten aanzien van alle informatie nemen partijen een strikte geheimhouding in acht en leggen deze op aan het eigen personeel en aan alle overige derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden ingeschakeld. 
  3. Partijen dragen zorg voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. UWV verplicht de Afnemer de gegevens slechts te bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.