Artikel 7. Geheimhoudingsplicht en informatiebeveiliging

  1. Los van de wettelijke bepalingen als vermeld in de Wet SUWI en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nemen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat derden de verkregen gegevens niet onbevoegd kunnen inzien of dat deze in handen van derden terechtkomen. 
  2. Partijen zijn verplicht om redelijkerwijs alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om de te ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Voor alle informatie geldt dat partijen een strikte geheimhouding in acht nemen. Deze geheimhouding geldt zowel voor het eigen personeel als voor alle overige derden die partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden inschakelen. 
  3. Partijen zorgen voor een naar de stand van de techniek passende beveiliging van de gegevens. UWV verplicht de Afnemer de gegevens alleen te bewaren als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.