Overzicht formulieren werkgevers

Uw keuze:

Hieronder vindt u het totale overzicht van formulieren voor werkgevers op onderwerp.

De 5 meest gebruikte formulieren voor werkgevers

Maken Plan van aanpak
Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever
Invullen (Eerstejaars)evaluatie
Aanvragen Ziektewet-uitkering
Doorgeven wijzigingen werknemers met een Ziektewet- of WAZO-uitkering

Bezwaar maken

Melden

Bezwaar maken

Maak hier online bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw loonheffingennummer;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • als uw werknemer bij de beslissing betrokken is, dan ook het burgerservicenummer van deze persoon.

Voordat u het formulier invult, raden we u aan om uw redenen voor het bezwaar alvast op te schrijven. Doe dit bijvoorbeeld in een Word-document. U kunt deze informatie dan eenvoudig overnemen in het formulier met de plak- of uploadfunctie.

Wilt u eerst meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op Daar ben ik het niet mee eens.

Bezwaar maken tegen een beslissing - voor werkgever

Melden te late beslissing UWV

Vraag UWV hier om alsnog te beslissen over uw aanvraag of bezwaar. Dat kan als wij geen beslissing hebben genomen binnen de periode die in de ontvangstbevestiging staat. Een voorwaarde is wel dat u geen brief van ons heeft gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben.

Lees meer over wat u kunt doen bij een te late beslissing.

U heeft deze gegevens nodig bij het invullen:

 • uw loonheffingennummer of aansluitingsnummer;
 • uw rekeningnummer;
 • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat;
 • als het gaat om een aanvraag van een werknemer: de naam en het burgerservicenummer van de werknemer.
Melden te late beslissing UWV
Nasturen

Antwoordformulier hoorzitting

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u een hoorzitting wilt of niet.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Antwoordformulier hoorzitting

Machtiging arts in bezwaarprocedure

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend. In deze fase van de bezwaarprocedure moet u een arts machtigen.

Waarom dit formulier

Met dit formulier machtigt u een arts om namens u op te treden in de bezwaarprocedure. De rapporten die de gemachtigde arts opstelt, kunnen in een eventuele beroepszaak aan de rechter worden voorgelegd.

Online opsturen

U kunt de machtiging met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Machtiging arts in bezwaarprocedure

Verlenging beslistermijn

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Wij hebben meer tijd nodig om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Daarom vragen wij uw toestemming om de beslistermijn te verlengen. Met dit formulier geeft u wel of geen toestemming.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Verlenging beslistermijn UWV

Toestemming betrokkenheid bezwaarprocedure (ex)werkgever

Dit formulier is de online versie van het formulier bij de brief die wij stuurden nadat u een bezwaar had ingediend.

Waarom dit formulier

Met dit formulier geeft u aan of u wel of niet betrokken wilt worden in de bezwaarprocedure.

Online opsturen

U kunt uw antwoord met dit formulier online naar ons opsturen. Dit doet u door het formulier te downloaden, in te vullen en binnen 10 werkdagen na ontvangst van de brief te uploaden. Doe dit via Mijn bezwaren in het werkgeversportaal. U hoeft het papieren formulier dan niet naar ons op te sturen.

Toestemming betrokkenheid bezwaarprocedure (ex)werkgever

Compensatie transitievergoeding

Aanvragen

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Met dit formulier vraagt u compensatie aan voor een betaalde transitievergoeding bij het beëindigen van een onderneming door pensionering of overlijden. De compensatieregeling geldt voor bedrijven met maximaal 24 werknemers.

Dit formulier bestaat uit meer onderdelen. Eerst vult u gegevens over de werkgever in. En u voegt elke werknemer aan wie een transitievergoeding is betaald, apart toe. U kunt ook later een werknemer toevoegen. U start dit formulier dan opnieuw.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met dit formulier vraagt u compensatie aan voor een transitievergoeding. Deze heeft u betaald aan een (ex-)werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. U stuurt de bewijsstukken mee als bijlagen bij de aanvraag.

U kunt dit formulier ook gebruiken om bijlagen na te sturen. De beoordeling van de aanvraag duurt dan wel langer.

Om dit formulier in te vullen, logt u met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Aanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Wilt u weten of u op de goede weg bent met uw re-integratie of loopt de re-integratie van uw werknemer vast? Heeft u een meningsverschil met uw werknemer over zijn re-integratie? Of meldt uw werknemer zich veelvuldig ziek? Vraag ons dan met dit formulier om een onafhankelijk deskundigenoordeel.

Als u weten wat het deskundigenoordeel kost en welke documenten u moet meesturen, kijk dan eerst voor meer uitleg op Deskundigenoordeel.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer dan om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, dan kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen.

U kunt het deskundigenoordeel O&O alleen aanvragen voor ambtenaren die onder het ambtenarenreglement (ARAR) vallen en die een tijdelijke of vaste aanstelling hebben. De bijzondere voorwaarden voor de sector O&O gelden dan.

Heeft uw werknemer geen aanstelling, maar alleen een arbeidscontract, dan is hij geen ambtenaar. U kunt het deskundigenoordeel O&O dan niet aanvragen.

Valt de werknemer onder de Wet normalisering wetspositie ambtenaren (Wnra)? Dan gelden de standaardregels voor ontslag. Lees meer over ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte sector O&O.

Wie vult het formulier in?

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: een deel dat u zelf moet invullen, een deel dat de arbodienst moet invullen en een deel dat de werknemer moet invullen.

Wanneer ontvangt u het oordeel?

U ontvangt het deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs binnen 6 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag niet volledig? Dan kan het langer duren voordat wij een deskundigenoordeel kunnen geven.

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs

Dienstverlening

Wijzigen

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Als de situatie verandert van de werknemer voor wie u subsidie ontvangt, kan dat gevolgen hebben voor de voorlopige subsidie die u heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in het arbeidscontract of als uw werknemer stopt met werken. Met dit formulier geeft u deze wijzigingen aan ons door. U kunt dit formulier alleen gebruiken als de periode waarover u voorlopige subsidie heeft ontvangen, nog niet is afgelopen.

Verandert er iets in de situatie van uw organisatie? Dan kunt u dat ook met dit formulier doorgeven.

Wijzigingen doorgeven als u subsidie ontvangt voor een interne jobcoach

Eigenrisicodrager

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Verzoeken informatie no-riskpolis en compensatieregeling (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u vraagt UWV naar de mogelijke no-riskpolis en compensatieregeling van uw (ex-)werknemers.

Met dit formulier kunt u dat opvragen bij UWV. U betaalt hiervoor eenmalig € 27. Wij kunnen alleen informatie geven als u de machtiging van de (ex-)werknemer meestuurt. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de informatie.

Verzoeken informatie no-riskpolis en compensatieregeling (ex-)werknemer

Verzoeken terugbetaling te veel betaalde Ziektewet-uitkering

Heeft u aan uw (ex-)werknemer ten onrechte te veel Ziektewet-uitkering betaald? Met dit formulier kunt u UWV vragen dit te veel betaalde bedrag door de (ex-)werknemer te laten terugbetalen.

Verzoeken terugbetaling te veel betaalde Ziektewet-uitkering

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Aanvragen herbeoordeling WIA door (ex-)werkgever, verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie

Met dit formulier vraagt u als werkgever, verzekeraar of andere organisatie een herbeoordeling aan voor een (ex-)werknemer.

Vraagt u de herbeoordeling aan als verzekeraar, of andere organisatie, namens de (ex-)werkgever? Dan moet de (ex-)werkgever u hiervoor machtigen. Stuur de machtiging Aanvraag herbeoordeling WIA mee met onderstaand formulier.

U moet uw aanvraag goed onderbouwen. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

 • Kunt u de verandering in de gezondheid van de (ex-)werknemer onderbouwen met (medische) informatie?
 • Wat is naar uw mening het gevolg van de veranderde gezondheid van de (ex-)werknemer:
  • De (ex-)werknemer is nu volledig arbeidsongeschikt.
  • De (ex-)werknemer kan nu meer of minder werken.
  • De (ex-)werknemer kan weer volledig werken.
Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere organisatie

Machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Met dit formulier machtigt u maximaal 2 intermediairs voor onze diensten. U blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering.

U geeft een machtiging voor: 

 • de inkoop van ondersteunende diensten en/of; 
 • het aanvragen van beslissingen.
Machtigen door eigenrisicodrager Ziektewet
Beoordelen

Beoordelen maatregel Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u betaalt een Ziektewet-uitkering aan een van uw (ex-)werknemers.

U vraagt UWV om te beoordelen of de Ziektewet-uitkering moet worden verlaagd of gestopt, omdat de (ex-)werknemer zich niet aan de regels houdt. U betaalt hiervoor eenmalig € 37. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering

Beoordelen duur Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen hoelang u een Ziektewet-uitkering moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 20. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling duur Ziektewet-uitkering

Beoordelen hoogte Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen hoeveel Ziektewet-uitkering u moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 31. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering

Beoordelen recht Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

U vraagt UWV te beoordelen of uw (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. U betaalt hiervoor eenmalig € 32. Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u onze beoordeling.

Beoordeling recht Ziektewet-uitkering
Evaluatie en verslag

Instructie: Hoe gebruik ik het maandelijkse declaratiebestand via het UWV werkgeversportaal?

In deze instructie voor eigenrisicodragers WW staat een uitleg over het gebruik van de financiële gegevens die u via het werkgeversportaal ontvangt.

Bekijken instructie maandelijks declaratiebestand Met het Excel-programma 'Berekening uitkeringskosten' kunt u een inschatting maken van de maximale uitkeringskosten.

Overzicht financiële gegevens werkgeversportaal

In dit overzicht ziet u welke financiële gegevens via het werkgeversportaal worden geleverd.

Overzicht financiële gegevens werkgeversportaal

Overzicht re-integratiegegevens werkgeversportaal

In dit overzicht ziet u welke re-integratiegegevens via het werkgeversportaal worden geleverd.

Overzicht re-integratiegegevens werkgeversportaal

Adviseren van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer O&O

Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer uit de sector Overheid en Onderwijs.

Advies van (ex-)werkgever over re-integratie (ex-)werknemer
Melden

Hersteldmelding (ex-)werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een (ex-)werknemer weer beter is.

Hersteldmelding (ex-)werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Ziek melden (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, ziek is.

Ziekmelding (ex-)werknemer

Melden fraude of regelovertreding van werknemer door werkgever of verzekeraar ERD

Denkt u dat een (ex-)werknemer fraudeert met een uitkering van UWV of een uitkering op basis van eigenrisicodragerschap? Dan kunt u dat melden met dit formulier. U kunt bijvoorbeeld een melding doen als u denkt dat een (ex-)werknemer zijn werk, inkomsten of veranderingen in zijn gezondheid niet doorgeeft. U kunt met dit formulier ook een te late betermelding van uw werknemer doorgeven.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van fraude.

Melden fraude of regelovertreding van werknemer

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Dit formulier is voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt u, uw medewerker, uw bedrijfsarts of uw arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een (ex-)werknemer?

Dan kunt u dit bij ons melden met het formulier 'Melden incident van agressie of ernstige misdraging'. Wij kunnen dan beslissen dat u tijdelijk de uitkering van uw (ex)-werknemer kunt verlagen of helemaal kunt stopzetten.

Het incident is gericht tegen de eigenrisicodrager (werkgever), een medewerker, de bedrijfsarts of arbodienst van de eigenrisicodrager.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van een incident.

Melden incident van agressie of ernstige misdraging

Opgeven rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Met dit formulier geeft u uw rekeningnummer op voor terugbetaling van het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Heeft u uw rekeningnummer al eerder aan ons doorgegeven? Dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. Wij gebruiken in dat geval het rekeningnummer dat al bij ons bekend is. Het is niet mogelijk om meerdere rekeningnummers voor één aansluitingsnummer te gebruiken.

Opgave rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

Melden overname re-integratie

U bent garantsteller van een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA. Deze werkgever heeft zijn bedrijf beëindigd, is failliet of is opgehouden werkgever te zijn . Met dit formulier geeft u aan of u voor de betrokken werknemers van dit bedrijf het re-integratietraject voortzet of een nieuw traject start. U vult per werknemer een formulier in. De werknemer moet dit formulier ook zelf ondertekenen.

Melden overname re-integratie

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject. Voor werkgevers en koepelorganisaties in de sector Overheid en Onderwijs en re-integratiebedrijven.

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject
Wijzigen

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Met het formulier 'Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering' wijzigt u, als eigenrisicodrager WGA of als administratiekantoor, de betaalrichting van de WGA-uitkering. U kunt aangeven dat u wilt dat UWV voortaan de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer betaalt, en u een factuur stuurt. Of u kunt aangeven dat u de WGA-uitkering zelf wilt gaan betalen.

Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering

Intrekken machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en heeft u een intermediair gemachtigd voor onze diensten? Als u die machtiging weer wilt intrekken, kunt u hiervoor dit formulier gebruiken.

Intrekken machtiging eigenrisicodrager Ziektewet

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer. Bijvoorbeeld een wijziging in de datum waarop uw (ex-)werknemer beter is. Gebruik dit formulier niet als u een 42e-weeksmelding heeft gedaan. Bij een 42e–weeksmelding hoeft u geen wijzigingen door te geven.

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

NOW

Aanvragen

Aanvragen betalingsregeling NOW derde aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u voor de derde aanvraagperiode NOW (oktober, november en december 2020) een bedrag aan ons moet terugbetalen.

Let op: U kunt pas een betalingsregeling afspreken, als u een beslissing heeft ontvangen over uw aanvraag van de definitieve berekening. Heeft u nog geen beslissing ontvangen? Wacht deze dan eerst af.

Aanvragen betalingsregeling NOW derde aanvraagperiode

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
 • Het bedrag dat u moet terugbetalen.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner of een telefoon waarmee u kunt scannen

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand van maximaal 4 MB.
 7. Upload het gescande formulier.
 8. Druk op ‘Verstuur formulier’ om alles te versturen.

Aanvragen betalingsregeling NOW eerste aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart, april en mei 2020) een bedrag aan ons moet terugbetalen.

Let op: U kunt pas een betalingsregeling afspreken, als u een beslissing heeft ontvangen over uw aanvraag van de definitieve berekening. Heeft u nog geen beslissing ontvangen? Wacht deze dan eerst af.

Aanvragen betalingsregeling NOW eerste aanvraagperiode

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
 • Het bedrag dat u moet terugbetalen.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner of een telefoon waarmee u kunt scannen

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand van maximaal 4 MB.
 7. Upload het gescande formulier.
 8. Druk op ‘Verstuur formulier’ om alles te versturen.

Aanvragen betalingsregeling NOW tweede aanvraagperiode

Met dit formulier kunt u een betalingsregeling afspreken als u voor de tweede aanvraagperiode NOW (juni, juli, augustus en september 2020) een bedrag aan ons moet terugbetalen.

Let op: U kunt pas een betalingsregeling afspreken, als u een beslissing heeft ontvangen over uw aanvraag van de definitieve berekening. Heeft u nog geen beslissing ontvangen? Wacht deze dan eerst af.

Aanvragen betalingsregeling NOW tweede aanvraagperiode

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
 • Het bedrag dat u moet terugbetalen.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner of een telefoon waarmee u kunt scannen

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand van maximaal 4 MB.
 7. Upload het gescande formulier.
 8. Druk op ‘Verstuur formulier’ om alles te versturen.

Aanvragen definitieve berekening NOW derde aanvraagperiode

Met dit formulier vraagt u een definitieve berekening aan van de tegemoetkoming NOW voor de derde aanvraagperiode (oktober, november en december 2020). Dit kan tot en met 22 februari 2023.

Aanvragen met eHerkenning

U logt in met eHerkenning om uw aanvraag voor de definitieve berekening te doen. Wij hebben dan vooraf al een aantal gegevens ingevuld, zoals uw bedrijfsgegevens. Ook kunt u tussentijds stoppen met het formulier en later verder gaan waar u gebleven was. Voor deze aanvraag met eHerkenning, heeft u eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger.

Aanvragen definitieve berekening NOW met eHerkenning

Aanvragen zonder eHerkenning

Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.

Aanvragen definitieve berekening NOW zonder eHerkenning


Per loonheffingennummer een aparte aanvraag

Heeft u op meer loonheffingennummers een tegemoetkoming NOW ontvangen? Dan vraagt u ook per loonheffingennummer een definitieve berekening aan.

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u het volgende nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer waarvoor u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Ook met een loonheffingennummer dat niet meer actief is, maar waarvoor u wel een voorschot heeft ontvangen, moet u een aanvraag doen.
 • De netto-omzet in de referentieperiode.
 • De netto-omzet in de periode waarover u NOW heeft aangevraagd.
 • Het werkelijke percentage omzetverlies.
 • De hoogte van het bedrag dat u als voorschot heeft ontvangen.
 • Uw rekeningnummer en een kopie van uw bankafschrift.
 • In bepaalde gevallen: een accountantsverklaring of derdenverklaring.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner of telefoon waarmee u kunt scannen

Handige hulpmiddelen:

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Upload een kopie van uw bankafschrift.
 7. Upload het ondertekende formulier.
 8. Upload een accountantsverklaring of derdenverklaring (als wij daar om vragen).

Aanvragen definitieve berekening NOW tweede aanvraagperiode

Met dit formulier vraagt u een definitieve berekening aan van de tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020). Dit kan tot en met 31 maart 2022.

Aanvragen definitieve berekening NOW tweede aanvraagperiode

Per loonheffingennummer een aparte aanvraag

Heeft u op meer loonheffingennummers een tegemoetkoming NOW ontvangen? Dan vraagt u ook per loonheffingennummer een definitieve berekening aan.

Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van het formulier heeft u het volgende nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer waarvoor u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Ook met een loonheffingennummer dat niet meer actief is, maar waarvoor u wel een voorschot heeft ontvangen, moet u een aanvraag doen.
 • De netto-omzet in de referentieperiode.
 • De netto-omzet in de periode waarover u NOW heeft aangevraagd.
 • Het werkelijke percentage omzetverlies.
 • De hoogte van het bedrag dat u als voorschot heeft ontvangen.
 • Uw rekeningnummer en een kopie van uw bankafschrift.
 • In bepaalde gevallen: een accountantsverklaring of derdenverklaring.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner of telefoon waarmee u kunt scannen

Handige hulpmiddelen:

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Upload een kopie van uw bankafschrift.
 7. Upload het ondertekende formulier.
 8. Upload een accountantsverklaring of derdenverklaring (als wij daar om vragen).

Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode

Met het formulier 'Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode' doet u een aanvraag voor een tegemoetkoming NOW voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021). U kunt uw aanvraag indienen van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Aanvragen met eHerkenning

U logt in met eHerkenning om uw tegemoetkoming aan te vragen. Wij hebben dan vooraf al een aantal gegevens ingevuld, zoals uw bedrijfsgegevens. Ook kunt u tussentijds stoppen met het formulier en later verder gaan waar u gebleven was. Voor deze aanvraag met eHerkenning, heeft u eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger.

Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode

Aanvragen zonder eHerkenning

Kunt u nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kunt u een aanvraag doen zonder eHerkenning.

Aanvragen tegemoetkoming NOW derde aanvraagperiode zonder eHerkenning

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in de maanden november en december 2021.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

U heeft ook nodig:

 • een printer
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie)

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier in.
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Download het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Onderteken het formulier.
 5. Maak een scan van het ondertekende formulier.
 6. Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
 7. Upload een kopie van uw bankafschrift (van het rekeningnummer waarop de Belastingdienst te veel betaalde loonheffing terugbetaalt).
 8. Upload het gescande formulier.
 9. Druk op ‘Verstuur formulier’ om alles te versturen.

Na uw aanvraag

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, ziet u op uw scherm de melding ‘Aanvraag ontvangen’. Binnen 30 minuten ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag. Het kan zijn dat dit bericht in uw spam-map terecht komt. Na ontvangst van het formulier beoordelen wij of u recht heeft op een tegemoetkoming NOW.

Ontslag

Aanvragen

Aanvragen ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en upload het daarna in het werkgeversportaal.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Onvolledige aanvraag

Het komt regelmatig voor dat een ontslagaanvraag onvolledig is omdat een recente verklaring van de bedrijfsarts ontbreekt of onjuist is. Die verklaring moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • de verklaring gaat in op de huidige mogelijkheden om het werk te hervatten (belasting/belastbaarheid, oftewel: inzetbaarheidsprofiel);
 • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV; dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) of herstel van de werknemer voor de bedongen arbeid valt te verwachten;
 • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV, dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) over de mogelijkheden om het eigen werk in aangepaste vorm te hervatten.

Een verklaring van de bedrijfsarts is niet nodig als werknemer een IVA-uitkering krijgt.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.


Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A

U wilt een ontslagaanvraag indienen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren:

 • Deel A: gegevens werkgever;
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt;
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voorlopige aanvraag

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? In deel A van het formulier kunt u aangeven dat u hiervoor uitstel wilt. Stuur dan alleen deel A volledig ingevuld naar ons op. En stuur als bijlage een lijst mee met daarop de naam, het adres en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.

Voordat u begint

Vraagt u een tegemoetkoming NOW aan voor de derde aanvraagperiode? Dan heeft u bij de aanvraag bedrijfseconomisch ontslag de volgende inspanningsplicht: u moet uw werknemers begeleiden naar ander werk. Bel hiervoor met UWV Telefoon NOW. U vindt het nummer op Klantenservice Werkgevers. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag kunt doen voor de tegemoetkoming voor de derde periode.

Vraagt u een ontslagvergunning aan en doet u geen melding bij UWV? Dan verlagen wij uw definitieve tegemoetkoming met 5%. Lees meer over de derde aanvraagperiode NOW.

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 15 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A

Let op: heeft u formulier A ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: 

 • Deel A:  gegevens werkgever
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt.
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig. Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B

Let op: heeft u formulier A nog niet ingevuld? Begin dan eerst met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A.

Heeft u de formulieren A en B ingevuld? Dan gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C.

Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers.

Vul hiervoor de formulieren 'Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' in. De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren: 

 • Deel A:  gegevens werkgever.
 • Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt. 
 • Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Vul eerst deel A in, daarna B en daarna C. Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren in het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Als uw ontslagaanvraag compleet is, kunnen wij deze binnen 4 weken afhandelen. Het kan langer duren als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor of als er een deskundigenadvies nodig is.

Als u een uitzendwerkgever bent

Bent u een uitzendwerkgever en vraagt u een ontslagvergunning aan door het vervallen van een inleenopdracht? Dan gebruikt u voor uw aanvraag ook deel C.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen C

Let op: heeft u formulier A en B nog niet ingevuld? Doe dit dan alsnog.

Begin met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen A.

Als u formulier A heeft ingevuld, gaat u verder met Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen B.  

Melden

Melden voornemen tot collectief ontslag

Met dit formulier meldt u uw voornemen tot collectief ontslag (WMCO).

Wilt u binnen 3 maanden 20 of meer werknemers (waaronder bij u werkzame payroll-werknemers) binnen 1 werkgebied ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Dan moet u dit via dit formulier aan ons doorgeven. 

Om te bepalen of er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers moet u meetellen:

 • ontslag met wederzijds goedvinden/via opzegging met instemming
 • ontslag via UWV
 • ontslag via een cao-ontslagcommissie
 • ontslag via de kantonrechter (bij contracten die niet tussentijds kunnen worden opgezegd)

Is er sprake van een collectief ontslag binnen meer dan 1 werkgebied?

U kunt met dit formulier voor meerdere werkgebieden tegelijk een melding doen.

Formulier uploaden via werkgeversportaal

Als u alles heeft ingevuld, uploadt u het formulier met bijbehorende bijlagen via het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de ‘Tekst en toelichting Melding voornemen tot collectief ontslag’  leest. Hierin staat een overzicht van alle vragen met toelichting. Daarnaast is het volgende goed om te weten: 

 • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
 • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie. 
 • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.
Melden voornemen tot collectief ontslag

Premiebetaling

Melden

Opgeven jaarloon

Dit formulier geeft u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen voor vrijwillig verzekerden.


Opgeven jaarloon

Re-integratie (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.


Aanvragen loondispensatie

Verzoeken om participatie in re-integratie

Gaat uw werknemer uit dienst, maar is zijn re-integratie nog niet afgerond? UWV vindt het heel belangrijk dat uw werknemer weer aan het werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de re-integratie. Met dit formulier vraagt u participatie aan.

Als u eigenrisicodrager bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U kunt dan geen participatie van UWV aanvragen.

Verzoeken om participatie in re-integratie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen jobcoach

Aanvragen proefplaatsing

Met dit formulier vragen u en de werknemer samen aan UWV toestemming voor een proefplaatsing.

Aanvragen proefplaatsing
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen probleemanalyse

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De Probleemanalyse wordt gebruikt bij het re-integratietraject.

Met dit formulier brengt u als bedrijfsarts de situatie van een werknemer in kaart: welke beperkingen heeft hij en wat betekent dit voor zijn mogelijkheden om te werken? Daarnaast geeft u in deze Probleemanalyse een advies aan de werknemer en werkgever voor het Plan van aanpak.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Probleemanalyse. Zij hebben deze analyse nodig om een Plan van aanpak te maken.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen probleemanalyse

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen Eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo'n uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met deze Eindevaluatie.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Meer informatie over de Eindevaluatie

U leest meer informatie over de Eindevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen Eindevaluatie

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen Eerstejaarsevaluatie

Als een zieke werknemer na 1 jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor gebruikt u het formulier '(Eerstejaars)evaluatie'. Na deze evaluatie kunt u met dit formulier mogelijk ook het Plan van aanpak bijstellen.

U vult de (Eerstejaars)evaluatie op de computer in en ondertekent het beiden. U bewaart het formulier en het Plan van aanpak als onderdeel van het re-integratieverslag. U heeft het re-integratieverslag nodig als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt. De werknemer ontvangt een kopie voor zijn eigen administratie.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kunt u dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Na het versturen van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.

Meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie

U leest meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen verantwoordingsrapportage ondersteuning jobcoach

Op dit moment ondersteunt u onze cliënt op de werkplek. Ieder half jaar moet u ons aangeven of deze persoonlijke ondersteuning nog noodzakelijk is. Ook willen wij graag van u weten of het nodig is de ondersteuning bij te stellen. Daarnaast geeft u aan wat u in het afgelopen half jaar heeft bereikt.

Invullen verantwoordingsrapportage jobcoach
Handleiding (werkgevers)

Instructie gebruik re-integratiegegevens

In deze instructie voor eigenrisicodragers WW staat een uitleg over het gebruik van de re-integratiegegevens die u via het werkgeversportaal ontvangt.

Instructie gebruik re-integratiegegevens via het werkgeversportaal
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA
Wijzigen

Opnieuw WAO aanvragen

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Opnieuw WAO aanvragen

Subsidie via UWV

Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.


Aanvragen loondispensatie

Invullen gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach

Dit formulier heeft u nodig voor het aanvragen van subsidie voor een interne jobcoach.

Vul voor iedere te begeleiden werknemer een formulier in. De werknemer moet ook voor akkoord tekenen, behalve als het om groepscoaching gaat. Naast dit formulier heeft u ook het formulier Aanvraag subsidie interne jobcoach nodig.

Invullen gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor een interne jobcoach.

U heeft hiervoor ook het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach nodig.

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Met dit formulier kan een werknemer UWV machtigen om informatie aan zijn werkgever te sturen over zijn uitkering of belemmering bij zijn werk.


Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen jobcoach

Aanvragen vervolg subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u een vervolg aan op de subsidie interne jobcoach voor de begeleiding van uw werknemer. Dit kan alleen als uw werknemer deze subsidie eerder ook heeft gekregen.

U heeft bij deze aanvraag ook het formulier Gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach nodig.

Aanvraag vervolg subsidie interne jobcoach

Aanvragen generieke werkgeversvoorziening

Wilt u een aanpassing doen in uw bedrijf voor 1 of meer werknemers met een arbeidsbeperking? Dan kunt u met dit formulier subsidie voor deze aanpassing aanvragen.

Aanvragen generieke werkgeversvoorziening, gegevens werkgever

Dit formulier hoort bij het formulier Aanvragen generieke werkgeversvoorziening, gegevens werknemer.

Aanvragen generieke werkgeversvoorziening, gegevens werknemer

Wilt u een aanpassing doen in uw bedrijf voor 1 of meer werknemers met een arbeidsbeperking? Dan kunt u met dit formulier subsidie voor deze aanpassing aanvragen. U vult dit samen met de werknemer in.

Aanvragen generieke werkgeversvoorziening, gegevens werknemer

Dit formulier hoort bij het formulier Aanvragen generieke werkgeversvoorziening, gegevens werkgever.

Vrijwillige verzekeringen (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over de verzekering van uw werknemer bij UWV. Dit kan bijvoorbeeld uw accountant zijn.

De gemachtigde mag namens u: 

 • berichten en brieven sturen en ontvangen;
 • informatie opvragen en geven;
 • premie betalen.

Welke gegevens heeft u nodig bij het invullen?

 • burgerservicenummer van de werknemer
 • rekeningnummer van de werknemer
 • rekeningnummer en de andere gegevens van de gemachtigde.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u (of uw gemachtigde) dit per post naar ons op. Hoe u dit doet, leest u in het formulier.

Meer informatie 

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via (020) 752 42 90.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV

Aanvragen verzekering van UWV

Met dit formulier vraagt u een verzekering van UWV aan. Dit doet u als uw werknemer niet verzekerd is tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van de werknemer
 • rekeningnummer van de werknemer

Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het per post naar:

UWV
Vrijwillige Verzekering
Postbus 58200
1040 HE Amsterdam

Meer informatie

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via (020) 752 42 90.

Aanvragen verzekering van UWV
Wijzigen

Wijzigen verzekering van UWV

Met dit formulier kunt u veranderingen aan ons doorgeven als uw werknemer een verzekering van UWV heeft.

U gebruikt dit formulier:

 • als de inkomsten van uw werknemer veranderen, en hij het verzekerde bedrag wil verhogen of verlagen;
 • als hij geen gebruik meer wil maken van de gemachtigde;
 • als u andere wijzigingen in de verzekering van UWV voor uw werknemer wilt doorgeven;
 • als u de verzekering(en) van uw werknemer bij UWV wilt stoppen.

Als u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het per post naar:

UWV
Vrijwillige Verzekering
Postbus 58200
1040 HE Amsterdam

Meer informatie

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via (020) 752 42 90.

Wijzigen verzekering van UWV

WAO-uitkering

Beoordelen

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage eigen arts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de arts van de werknemer. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvragen advies functieongeschiktheid eigen arts

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage bedrijfsarts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de bedrijfsarts. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvragen advies functieongeschiktheid bedrijfsarts

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA)

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met u aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kunt u ontslag aanvragen. Daarvoor heeft u wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) kunt u met dit formulier een advies functieongeschiktheid (FOA) aanvragen. UWV geeft alleen een advies als de werknemer een WAO-uitkering ontvangt.

Aanvragen advies functieongeschiktheid

Wtl

Handleiding (werkgevers)

Bekijk rekenregels Wtl

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl bestaat uit het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Meer uitleg over hoe UWV het LKV, het LIV en het jeugd-LIV berekent, vindt u in de Toelichting UWV rekenregels Wtl.

Bekijk rekenregels Wtl

WW (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer

Eerder heeft u bij ons een melding gedaan dat uw werknemers door onwerkbaar weer niet kunnen werken. Dit formulier is daar een vervolg op. Hiermee vraagt u voor uw werknemers een WW-uitkering aan voor de periode dat zij niet kunnen werken door onwerkbaar weer.

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer Vraag de uitkering op tijd aan

Vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de eerste dag waarop u het loon van uw werknemers niet meer zelf hoeft door te betalen. Als u de uitkering op tijd aanvraagt, wordt deze binnen 6 weken na uw aanvraag betaald. Een te late aanvraag nemen wij niet meer in behandeling.

Werken uw werknemers buiten Nederland?

Dan heeft u 2 extra documenten nodig:

 • A1-verklaring (certificate of coverage). Als het goed is, heeft u deze al aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • verklaring van onwerkbaar weer. Deze verklaring is een bewijs dat er onwerkbaar weer was op de plek waar uw werknemers aan het werk waren, op de dagen waarvoor u een aanvraag doet.

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting

U kunt met het formulier 'Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting' een WW-uitkering aanvragen voor uw werknemers, wanneer er door omstandigheden minder werk is.

Hiervoor geldt dan wel het volgende:

 1. U heeft een eerste vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW ontvangen.

 2. U heeft dit direct aan UWV gemeld. Heeft u de ontvangst van uw eerste vergunning nog niet bij UWV gemeld? Doe dit dan alsnog met het formulier Melding werktijdverkorting.

Gaat het om een verlenging van uw vergunning? Dan hoeft u dit niet eerst aan ons te melden. U vraagt met het formulier 'Aanvraag WW-uitkering' dan gelijk een WW-uitkering aan voor uw werknemers.

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting
Melden

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat een project stilgelegd is wegens weersomstandigheden, waardoor uw werknemers niet kunnen werken.

Wateroverlast in Limburg: melding onwerkbaar weer tot en met 2 augustus

Als uw bedrijf door de overstromingen in Limburg heeft stilgelegen en u heeft nog geen melding onwerkbaar weer gedaan, kunt u tot en met maandag 2 augustus 2021 met terugwerkende kracht alsnog een melding doen, voor de dagen dat er sprake was van wateroverlast. Wij nemen deze melding dan als tijdige melding in behandeling.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Melden werktijdverkorting

Met het formulier 'Melding werktijdverkorting' geeft u aan UWV door dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het ministerie van SZW. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet aan ons te melden.

Melden werktijdverkorting


Ziekte

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

Bekijken document no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u:

 • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
 • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.
Document no-riskpolis bekijken
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

42e-weeksmelding

U wilt aan UWV doorgeven dat uw werknemer ziek is. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Doe de aangifte bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aangeven van langdurige ziekte (werkgeversportaal)

Aanvragen Ziektewet-uitkering

U wilt uw werknemer, die mogelijk recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ziek melden bij UWV. U doet dit snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een Ziektewet-uitkering. Lees meer over de veranderingen.

Aanvragen Ziektewet-uitkering (via werkgeversportaal)
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Maken verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie

Invullen Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Met dit formulier geeft u als bedrijfsarts aan hoe de situatie van de werknemer nu is.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst. Zij hebben het oordeel nodig om de Eindevaluatie te maken en om later eventueel een WIA-uitkering aan te vragen.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Maken Plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

Meer informatie over het maken van het Plan van aanpak, leest u bij Plan van aanpak. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken Plan van aanpak

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Invullen verklaring bedrijfsarts

Invullen Eerstejaarsevaluatie

Als een zieke werknemer na 1 jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor gebruikt u het formulier '(Eerstejaars)evaluatie'. Na deze evaluatie kunt u met dit formulier mogelijk ook het Plan van aanpak bijstellen.

U vult de (Eerstejaars)evaluatie op de computer in en ondertekent het beiden. U bewaart het formulier en het Plan van aanpak als onderdeel van het re-integratieverslag. U heeft het re-integratieverslag nodig als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt. De werknemer ontvangt een kopie voor zijn eigen administratie.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kunt u dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Na het versturen van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.

Meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie

U leest meer informatie over de Eerstejaarsevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Wijzigen

Bijstellen probleemanalyse

In de zesde week dat een werknemer ziek is, maakt u als bedrijfsarts een Probleemanalyse. De werkgever en werknemer gebruiken de Probleemanalyse voor het opstellen van het Plan van aanpak.

In de loop van de tijd kan de (medische) situatie van de werknemer veranderen. Dan kan het nodig zijn om de Probleemanalyse aan te passen. U geeft deze aanpassing op dit formulier aan.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van een volledig ingevulde Bijstelling probleemanalyse.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Bijstelling probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Bijstellen probleemanalyse

Opnieuw WAO aanvragen

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Opnieuw WAO aanvragen

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering
Melden

Melden volledig herstel werknemer na 42e-weeksmelding

Heeft u uw werknemer ziek gemeld met een 42e-weeksmelding? En is hij weer beter en volledig aan het werk? Dan bent u niet verplicht om hem bij ons beter te melden. Maar wij adviseren u dit wel te doen om de volgende redenen:

 • U kunt hem alleen opnieuw ziek melden als er geen oude melding van hem meer openstaat.
 • U houdt uw verzuimadministratie in het werkgeversportaal actueel.
 • Uw werknemer krijgt dan geen brief van ons over een WIA-aanvraag.

U meldt de werknemer beter via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort.

Melden volledig herstel werknemer na 42e-weeksmelding (via werkgeversportaal)

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag u zijn loon inhouden. Meld ons dan wel dat u dit gaat doen, want dat heeft ook gevolgen voor zijn Ziektewet-uitkering.

U doet uw melding via het formulier Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering. Wilt u de looninhouding stopzetten of wijzigen? Gebruik dan ook dit formulier.

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

U heeft een werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering ontvangt. Wilt u aan ons doorgeven dat uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk is of weer volledig ziek is? U doet dit snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de wijziging doorgeven via uw eigen loonadministratie.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn sinds 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de ziek- en betermeldingen van werknemers. Lees meer over de veranderingen door de WAB.

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek
Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Zwangerschap - adoptie - pleegzorg

Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Nasturen documenten na ziekteaangifte
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering
Aanvragen

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvraagformulier ZEZ-uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote. Bent u alfahulp/huishoudelijke hulp? Dan geldt als voorwaarde dat u minder dan 4 dagen per week werkzaam bent. Dit geldt vanaf 1 januari 2007. Daarvoor had u als alfahulp/huishoudelijke hulp recht op een WAZO-uitkering als u minder dan 3 dagen per week werkte.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvragen WAZO-uitkering

U wilt een WAZO-uitkering aanvragen:

 • voor uw werknemer die zwanger is;
 • voor uw werknemer die een kind gaat adopteren of een pleegkind in het gezin gaat opnemen;
 • voor het aanvullend geboorteverlof van uw werknemer.

Dit regelt u snel online via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de aanvraag doen via uw eigen loonadministratie.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn sinds 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een WAZO-uitkering. Lees meer over de veranderingen door de WAB.

Aanvragen WAZO-uitkering (via werkgeversportaal) Bewijs van adoptie of pleegzorg

Stuur met uw aanvraag altijd het bewijsstuk voor adoptie of het bewijsstuk voor pleegzorg mee. Kunt u dit document niet direct meesturen? Stuur het dan later op met het formulier Nasturen documenten voor adoptie of pleegzorg.

Zwangerschapsverklaring

Uw werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Dit is een formulier of brief waarin de uitgerekende datum staat. Uw werknemer bewaart deze verklaring in haar eigen administratie. U hoeft de zwangerschapsverklaring dus niet op te sturen of te bewaren. Als dat nodig is voor controle, kunnen wij tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering uw werknemer om de zwangerschapsverklaring vragen.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Formulier dat u moet meezenden bij nagezonden documenten na aanvraag van een WAZO-uitkering.

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden van de partner van uw werknemer tijdens periode van bevallingsverlof en -uitkering

Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen als u het loon van uw werknemer moet doorbetalen, als zijn partner (de moeder van het kind) is overleden tijdens de periode van bevallingsverlof of -uitkering.

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden partner van werknemer bevallingsverlof uitkering

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van het pasgeboren kind van uw werknemer

Met dit formulier vraagt u verlenging aan van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) voor uw werknemer. Uw werknemer heeft mogelijk recht op langer bevallingsverlof als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. De uitkering loopt altijd gelijk aan het verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • het burgerservicenummer van uw werknemer;
 • de geboortedatum van uw werknemer en van haar kind;
 • de datum waarop het kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U stuurt de aanvraag naar ons op tot uiterlijk 2 weken voordat het eigenlijke bevallingsverlof van uw werknemer eindigt.

Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering
Melden

Melden voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof werknemer

Met dit formulier geeft u door dat een werknemer die al ziek was vóór haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, daarna nog steeds ziek is door dezelfde oorzaak. Vul dit formulier alleen in als u vóór het verlof al een ziekteaangifte heeft gedaan in de 42e week.

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer WAZO-uitkering

Uw werknemer kan langer bevallingsverlof aanvragen als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben wij een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier ondertekent u voor uw werknemer.

Let op:

 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van het ‘eigenlijke’ bevallingsverlof moet uw werknemer de verklaring door het ziekenhuis laten ondertekenen.
 • Heeft uw werknemer een aparte verklaring van het ziekenhuis? Ook daarop moeten naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw werknemer staan.
 • Lag het kind van uw werknemer in meer dan 1 ziekenhuis, dan is een verklaring van elk ziekenhuis nodig.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van pasgeboren kind van uw werknemer
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten