Toezicht en controle

Wat controleren wij?

Wij voeren schriftelijk en op de werkplek controles uit. Voor de schriftelijke controle ontvangt u een vragenlijst, met vragen over onder andere uw verzuimadministratie. Ook ontvangt u een selectie van uw ziekmeldingen per burgerservicenummer. Over deze ziekmeldingen vragen wij u dan om informatie, zodat we die kunnen vergelijken met onze administratie.  

Wij kijken bij onze controles hoe u de volgende onderdelen van de Ziektewet uitvoert:

 • De opzet van uw administratieve organisatie rond ziekte en verzuim, bijvoorbeeld:
  • Wat is de procedure rond ziek- en betermeldingen?
  • Hoe worden ziek- en betermeldingen geregistreerd?
  • Is er een verzuimprotocol voor de ziekmeldingen die onder het eigen risico vallen? Worden de regels uit het verzuimprotocol opgevolgd? 
  • Wat is het beleid als de werknemer zich te laat ziek meldt?
  • Vraagt u beslissingen aan als dat nodig is?
 • De inrichting van uw verzuimadministratie
  U moet een aparte verzuimadministratie bijhouden, die los staat van een personeels- of loonadministratie. U legt van de zieke werknemers binnen uw organisatie de volgende gegevens vast:
  • het burgerservicenummer;
  • de naam;
  • de ziekteperiode, met een overzicht van eerdere periodes van ziekte;
  • de reden waarom de werknemer onder het eigen risico valt;
  • een eventuele weigering van een Ziektewet-uitkering, met een toelichting waarom;
  • de hoogte van het dagloon en hoe deze is berekend;
  • de hoogte van de bruto daguitkering en hoe deze is berekend;
  • gegevens over aanvang, duur en einde van het recht op Ziektewet-uitkering met een toelichting waarom;
  • de periode waarover de Ziektewet-uitkering is betaald;
  • de periode waarover een voorschot op de Ziektewet-uitkering is betaald.
 • De uitvoering van de Ziektewet
  Wij controleren dossiers die u heeft bijgehouden over de Ziektewet. Daarbij vergelijken wij van de geselecteerde burgerservicenummers of het recht op een uitkering, en de hoogte en duur daarvan klopt met onze berekening.