Schrijf- en gebarentolk

Heeft u of uw kind hulp nodig van een schrijf- en gebarentolk bij het volgen van onderwijs? Dan kunt u een vergoeding hiervoor bij ons aanvragen.

Voorwaarden vergoeding schrijf- en gebarentolk

U moet aan de algemene voorwaarden voldoen. U kunt een vergoeding voor hulp van een schrijf- en gebarentolk aanvragen in de volgende situaties:

 • U (of uw kind) volgt regulier onderwijs en heeft daarvoor recht op studiefinanciering.
 • U bent (of uw kind is) jonger dan 30 jaar. En u (of uw kind) heeft geen recht meer op studiefinanciering, of u maakt gebruik van het levenlanglerenkrediet.
 • U (of uw kind) heeft een auditieve handicap en volgt, bijvoorbeeld vanwege een te grote reisafstand, ander (voortgezet) speciaal onderwijs dan (voortgezet) speciaal onderwijs dan (voortgezet) speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte kinderen.
Aanvragen voorziening: vergoeding schrijf- en gebarentolk bij het volgen van onderwijs

30 jaar of ouder en geen studiefinanciering meer

Bent u of is uw kind ouder dan 30 jaar, en is er geen recht meer op studiefinanciering? Dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. U kunt dan wel een voorziening voor werk aanvragen.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

Afhankelijk van het type opleiding vergoedt UWV jaarlijks een standaard aantal tolkuren. Dit zijn 1.000 tolkuren per jaar voor leerlingen in het:

 • basisonderwijs;
 • voortgezet onderwijs;
 • of hoger onderwijs.

Voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geldt een hoger standaard van 1.600 tolkuren per jaar. Dit aantal is hoger omdat deze leerlingen meer praktijkuren volgen.

Het aantal tolkuren is gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is vastgesteld.

Gebruik van tolkuren

U bepaalt zelf wanneer u een tolk gebruikt. Dit kan in de volgende onderwijssituaties:

 • lesuren (alle vakken);
 • deelname aan ouderavonden;
 • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling (UWV vergoedt 50% van de tolkuren met een maximum van 4 uur per dag, de andere 50% vraagt u aan binnen het leefdomein);
 • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
 • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
 • deelname aan onderwijs gebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
 • stages. Voor stages worden de standaard tolkuren gebruikt. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen.

Als er meer tolkuren nodig zijn

Heeft u meer tolkuren nodig dan het standaard aantal? Vraag deze dan aan via het wijzigingsformulier op uwv.nl.

Vergoeding uren schrijf- en gebarentolk buiten de opleiding

Buiten de opleiding kunt u ook nog maximaal 30 uur per jaar een schrijf- en gebarentolk krijgen. Deze wordt vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie hierover vindt u op www.tolkcontact.nl.

Welke hulp of begeleiding vergoedt UWV niet?

Andere soorten hulp, zoals remedial teaching (individuele begeleiding bij leerproblemen), ambulante begeleiding (ondersteuning bij klant thuis) of hulp bij persoonlijke verzorging vergoeden wij niet. Het is de moeite waard om te informeren bij de school of ziektekostenverzekeraar. Misschien kunnen zij deze vormen van begeleiding vergoeden. Ook vergoeden wij geen begeleiding voor blinden en motorisch gehandicapten die onderwijs volgen.