Doorontwikkelen dienstverlening

De veranderingen op het terrein van werk en inkomen zijn ingrijpend: taken en bevoegdheden verschuiven van landelijk naar decentraal niveau, de overheid verwacht dat burgers meer zelfredzaam worden, processen digitaliseren en de samenstelling van de beroepsbevolking verandert onder andere als gevolg van de vergrijzing. Tegelijkertijd staan de budgetten bij de overheid onder druk.

Hoe voeren we bij UWV onze maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden uit onder deze veranderende omstandigheden? In de eerste plaats baseren we onze manier van dienstverlening op politieke keuzes van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe we onze publieke taken uitvoeren, hangt ook af van het budget dat we daarvoor krijgen.