Meer werkenden in februari

geplaatst op 21 maart 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 312 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind februari 274 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In februari waren er 312 duizend werklozen. Dat zijn er vrijwel evenveel als in november 2008, net voor de crisis. Toch is het werkloosheidspercentage met 3,4 nu lager dan toen (3,6). De beroepsbevolking, het aantal werklozen en werkenden tezamen, is namelijk gegroeid van 8,7 naar 9,2 miljoen personen. De werklozen maken daar dus een kleiner deel van uit.

UWV: Lichte afname WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen komt in februari 2019 uit op 274 duizend, een afname van 2 procent. In vergelijking met vorig jaar is het totaal aantal WW-uitkeringen met 17 procent gedaald.

Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen naast elkaar ontvangen. Eind februari 2019 zijn er 266 duizend mensen met een WW-uitkering. Daarvan ontvangt 28,2 procent de uitkering al meer dan een jaar.

UWV: Bouw en zorg en welzijn grootste jaarlijkse afname

In alle sectoren daalt op jaarbasis het aantal uitkeringen. In vergelijking met februari 2018 zijn bouw (-29 procent) en zorg en welzijn (-23procent) de grootste dalers, gevolgd door detailhandel (-22 procent), schoonmaak (-21 procent) en bank- en verzekeringswezen (-20 procent).

Ook in alle beroepsgroepen is het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden. De sterkste daling is te zien bij de pedagogische beroepen (-22 procent), de commerciële beroepen (-21 procent), de technische beroepen (-21 procent) en de dienstverlenende beroepen (-21 procent).

Vooral meer werkende 45-plussers

De beroepsbevolking (werkenden en werklozen) is ten opzichte van het begin van de crisis per saldo met 494 duizend mensen gegroeid. Dat komt vooral doordat het aantal werkenden is toegenomen. Die toename was het sterkst bij de 45-plussers. Bij de 25- tot 45-jarigen daalde het aantal werkenden juist.

Het aantal werkende vrouwen van 45 tot 75 jaar nam het sterkst toe, met 406 duizend tot bijna 1,8 miljoen werkenden in februari 2019. Het aantal werkende mannen van 45 tot 75 jaar nam toe met 334 duizend tot 2,2 miljoen. Het aantal werkende jongeren nam licht toe.

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (vierde kwartaal 2018). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2018 uit iets meer dan 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog meer dan 1,2 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Lees de Nieuwsflits arbeidsmarkt februari 2019 (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten