Jaarverslag 2018: UWV blikt terug op bewogen jaar

geplaatst op 16 april 2019

Fred Paling: ‘Een jaar met kansen op de arbeidsmarkt en toenemende aandacht voor controle en handhaving.’

2018 was een jaar van kansen op de arbeidsmarkt, zo maakt UWV bekend tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2018. Het aantal WW-uitkeringen daalde; veel mensen profiteerden van de positieve economische ontwikkelingen. Helaas profiteert nog niet iedereen van de bloeiende economie. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden. Fred Paling, voorzitter raad van bestuur: ‘Daarom zet UWV zijn dienstverlening gericht in om mensen die nog langs de kant staan te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.’

Kerncijfers arbeidsmarkt en dienstverlening

  • Circa 1.2 miljoen mensen ontvingen in 2018 een uitkering, in totaal is € 19,9 miljard uitgekeerd.
  • 263 duizend mensen deden in 2018 een beroep op de WW, ten opzichte van 330 duizend mensen in 2017. Dat is een daling van 20%.
  • 184 duizend WW’ers vonden weer werk, ten opzichte van 170 duizend in 2017.
  • Net als vorig jaar vonden in 2018 ruim 13 duizend mensen met een arbeidsbeperking een baan, waaronder 9 duizend Wajongers (in 2017 waren dit 8.400 Wajongers).
  • De dienstverlening van UWV krijgt een 7,1 van uitkeringsgerechtigden en een 6,6 van werkgevers.

Uitvoering in balans

Het socialezekerheidsstelsel garandeert dat mensen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien, een uitkering krijgen. Maar UWV is ook poortwachter van de sociale zekerheid. Paling: ‘We moeten permanent afwegingen maken om te komen tot een goede balans tussen dienstverlening, controle, handhaving en budget. Het nieuws in het najaar van 2018 over de WW-fraude door arbeidsmigranten onderstreept het grote belang van de juiste balans. Vanaf 2019 werken we daarom hard aan een bestendig evenwicht. We gaan meer dan voorheen expliciet aandacht besteden aan ontwikkelingen op arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Dat betekent dat we vanaf nu weer meer inzetten op controle en handhaving, zonder daarin door te schieten. Want het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden is volledig te goeder trouw en zij moeten kunnen vertrouwen op onze hulp en ondersteuning.’

Controle en fraudebestrijding

Wie een uitkering ontvangt, heeft plichten. Bijvoorbeeld de inspanningsplicht om actief te zoeken naar werk, en de inlichtingenplicht om relevante wijzigingen tijdig en volledig aan UWV door te geven. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Daarbovenop kan een boete of waarschuwing worden opgelegd.

  • Totale benadelingsbedrag als gevolg van individuele overtredingen van de inlichtingenplicht: € 25,8 miljoen, ten opzichte van € 46,7 miljoen in 2017.
  • Totale boetebedrag: € 4,4 miljoen, ten opzichte van € 7,6 miljoen in 2017.

De daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het dalend aantal WW-uitkeringen. Daarnaast zijn er minder overtredingen mogelijk omdat UWV sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de door de klant opgegeven inkomsten altijd vergelijkt met de door de werkgevers aangeleverde gegevens in de polisadministratie.

Naast het opsporen van individuele regelovertreding, doet UWV onderzoek naar meer georganiseerde fraude. Dit type onderzoek heeft vooral als doel inzicht te verkrijgen in de omvang en impact van (mogelijke) fraudefenomenen. Deze onderzoeken leveren zo belangrijke input voor de handhavingsstrategie.

Sociaal-medische beoordelingen

UWV heeft in 2018 ruim 156 duizend sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd. Echter, UWV heeft te weinig opgeleide verzekeringsartsen om de totale hoeveelheid sociaal-medische beoordelingen te doen. Dit tekort vertaalde zich in een oplopende achterstand in de (her)beoordelingen. In 2018 heeft UWV 156 nieuwe verzekeringsartsen geworven. Daarmee werken er eind 2018 ruim 900 artsen bij UWV, 65 meer dan een jaar eerder. ‘Het opleidingstraject voor verzekeringsartsen duurt vier jaar en is een belangrijke investering voor de lange termijn. Het legt op de korte termijn echter druk op de beschikbare capaciteit, omdat een flink deel daarvan nodig is om de nieuwe artsen op te leiden en te begeleiden. Deze spanning blijft de komende jaren bestaan. Desalniettemin laten de laatste maanden van 2018 een positieve ontwikkeling ten aanzien van de achterstanden zien’, aldus Paling.

Bekijk de verantwoordingssite voor alle informatie uit het jaarverslag en veel extra cijfers.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten