Gunstige economische ontwikkeling zorgt voor stabiele werkgeverspremies WGA en ZW

geplaatst op 03 september 2018

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven in 2019 nagenoeg stabiel. De gemiddelde WGA-premie blijft komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet stijgt licht naar 0,43%. Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om zich publiek te verzekeren via UWV of om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager.

De gemiddelde WGA-premie blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA nog in opbouw is. Dit komt doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig mee stijgt met de publieke WGA-lasten. De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

Bewegingen marktaandeel

In 2017 waren 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 79 miljard, ofwel 38% van de totale loonsom. In 2018 zijn 24.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 81 miljard. (38% van de totale loonsom). UWV verwacht dat dit marktaandeel in 2019 constant zal blijven.

Voor de Ziektewet is er een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 89 miljard. In 2018 zijn dit er 15.700 met een loonsom van € 94 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 43% naar 44% van de loonsom. In 2019 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 45% van de totale loonsom.

Achtergrondinformatie gedifferentieerde premies WGA en ZW

De Werkhervattingskas (Whk) is opgericht op 1 januari 2007, een jaar na de invoering van de WIA. De premiedifferentiatie bestond in de jaren 2007 tot en met 2013 uitsluitend uit de premie WGA voor personeel met een vast dienstverband. Sinds begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee extra premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband en een ter dekking van de ZW-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband.

Met ingang van 2017 is de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben sindsdien de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden. Daarnaast is per 1 januari 2017 de Wet verbetering hybride markt WGA in werking getreden, met als gevolg dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verder verkleind zijn.

Lees hier de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019’.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten