Lichte stijging premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

geplaatst op 01 september 2017

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, nemen in 2018 licht toe. De gemiddelde WGA-premie bedraagt komend jaar 0,75%. Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet komt dan uit op 0,41%. Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om zich publiek te verzekeren via UWV of om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager.

De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De lastenstijging is conform verwachting omdat de WGA zich nog in een opbouwfase bevindt. De gemiddeld premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.

Bewegingen marktaandeel

Veel kleine werkgevers hebben in 2017 de overstap gemaakt van eigenrisicodrager naar de publieke verzekering van UWV, terwijl een aantal grote werkgevers juist eigenrisicodrager is geworden. Per 2017 zijn 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van 79 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen 54.000 werkgevers eigenrisicodrager waren met een loonsom van 82 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is daarmee gedaald van 41 procent van de loonsom in 2016 naar 38 procent in 2017. UWV verwacht dat komend jaar het marktaandeel van eigenrisicodragers als gevolg van maatregelen in de hybride markt WGA weer iets zal toenemen.

Ook voor de Ziektewet-flex kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden. Hier ziet UWV een toename van het eigenrisicodragerschap. In 2017 zijn 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 89 miljard euro. In 2016 waren dit er 8.200 met een loonsom van 71 miljard euro. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 36 procent van de loonsom in 2016 naar 43 procent van de loonsom dit jaar. In 2018 verwacht UWV een verdere stijging van het marktaandeel.

Achtergrondinformatie gedifferentieerde premies WGA en ZW

De Werkhervattingskas (Whk) is opgericht op 1 januari 2007, een jaar na de invoering van de WIA. De premiedifferentiatie bestond in de jaren 2007 tot en met 2013 uitsluitend uit de premie WGA voor personeel met een vast dienstverband. Sinds begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee additionele premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband en een ter dekking van de ZW-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband. Met ingang van 2017 is de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben sindsdien de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden. Daarnaast is per 1 januari 2017 de Wet verbetering hybride markt WGA in werking getreden met als gevolg  dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verder verkleind zijn.


Lees hier de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten