UWV: 66.730 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

geplaatst op 06 mei 2021

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 66.730 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal zijn er in het vierde kwartaal 5.468 banen bijgekomen in de banenafspraak. Dit is een stijging van 4 procent. Het aantal werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande kwartaal. De extra banen en extra werkzame personen lopen uiteen door een samenloop van omstandigheden. In december worden vaak extra uren verloond door bijvoorbeeld de nabetaling van niet-gebruikte verlofuren. Daar komt bij dat het vierde kwartaal van 2020 uit een extra week bestond wat zorgt voor een nog grotere stijging van het aantal verloonde uren. Deze stijging van het aantal verloonde uren zorgt voor een extra stijging in het aantal gecreëerde banen. Deze extra stijging van het aantal banen in het vierde kwartaal lijkt dan ook net als voorgaande jaren van tijdelijke aard.

Het effect van de coronacrisis op de aantallen is niet in kaart te brengen. UWV beschikt enkel over de gegevens van het aantal banen en niet over de reden van het banenverlies.

Gelijk aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

Binnen de banenafspraak werken in het vierde kwartaal van 2020 119.229 personen. Dit is vrijwel gelijk aan het vorige kwartaal, toen werkte er 119.227 personen binnen de banenafspraak. Er zijn bijna evenveel werkzame personen ingestroomd als uitgestroomd. Ook is het aantal personen dat werk vindt binnen de banenafspraak nagenoeg gelijk aan de groep die werk verliest (ca. 6.000).

Verschil werkzame personen en banen uitgelegd

Er is een aanzienlijk verschil tussen de toename van het aantal werkzame personen en de toename van het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak. Het aantal banen wordt bepaald aan de hand van het aantal verloonde uren van personen uit de doelgroep banenafspraak op maandbasis. Hierbij staat 110,92 verloonde uren gelijk aan één baan. In het laatste aangiftetijdvak, waarbinnen het peilmoment voor het vierde kwartaal 2020 ligt, is het aantal verloonde uren binnen lopende inkomstenverhoudingen vaak hoger dan in de voorgaande en nakomende kwartalen. Dit komt mogelijk doordat in december vaker nabetalingen worden gedaan van bijvoorbeeld niet gebruikte verlofuren.

In het laatste kwartaal van 2020 komen hier nog verschillende factoren bovenop die leiden tot een verhoogd aantal uren binnen de lopende inkomstenverhoudingen. Ten eerste heeft dit jaar 53 weken in plaats van 52. In december is er dus een extra week in het tijdvak verloond. Hiernaast worden verloonde uren binnen vier wekelijkse loonaangiften omgerekend naar aantallen op maandbasis, dit leidt tot nog een extra verhoging van het aantal verloonde uren.

Om deze redenen is het aantal banen binnen de banenafspraak toegenomen. Dit effect zal naar verwachting weer verdwijnen in het eerste kwartaal van 2021, wanneer het aantal verloonde uren weer naar het niveau van voor december zal gaan. Deze ontwikkeling hebben we eerder ook gezien.

Toename aantal personen in banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal zijn er 2.552 personen bijgekomen, het totale aantal in de banenafspraak komt daarmee op 239.008 personen. Aan de ene kant zijn er zo’n 6.100 nieuwe personen bijgekomen, vooral personen met een indicatie Doelgroep Participatiewet (ca. 2.800) en personen waarvan de beschutte werkplek binnen de WSW vervalt (1.600). Aan de andere kant vallen 3.600 personen niet meer onder de Banenafspraak omdat ze een beschutte werkplek binnen de WSW krijgen (2.000) of bijvoorbeeld vastgesteld is dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben of met pensioen gaan.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 8.115 personen een geldige indicatie beschut werk hebben op 31 december 2020. Van deze personen hebben er 5.198 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 360 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Achtergrond banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal verschillende publicaties over de voortgang van de banenafspraak. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ in het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’. Momenteel worden naast het dashboard nog ieder kwartaal diverse PDF rapportages uitgegeven door UWV via uwv.nl; ‘Regionale trendrapportage Banenafspraak (pdf, 1 MB)’, ‘Factsheet banenafspraak (pdf, 524 kB)’ en ‘Transparantie van klantprofielen (pdf, 237 kB)‘. Voor het onderdeel beschut werk verschijnt de Rapportage beschut werk (pdf, 232 kB) en is er ook een interactief dashboard.

Meer over de banenafspraak publicaties

De publicaties geven cijfers weer over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. De publicaties op kwartaalbasis bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak die op jaarlijkse basis plaatsvindt is een officiële meting.

Algemene informatie staat in het overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages over de banenafspraak (pdf, 332 kB).

Planning publicaties rond de banenafspraak

Cijfers voor 1e kwartaal 2021: vrijdag 23 juli 2021
Landelijke monitor banenafspraak – jaarmeting 2020: juli 2021

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten