Minder mensen met arbeidsbeperking vinden baan bij aanvang coronacrisis

geplaatst op 28 april 2021

In de eerste helft van 2020 daalde door de coronacrisis de arbeids¬participatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters in het doelgroepregister. Mensen konden vooral geen nieuwe baan vinden, het verlies van banen door de coronacrisis is nog beperkt. De horeca & catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening worden het zwaarst geraakt. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten van UWV.

Het zijn met name de mensen met een arbeidsbeperking die werken met een tijdelijk dienstverband die geraakt worden bij aanvang van de coronacrisis, iets wat ook zichtbaar is op de totale arbeidsmarkt. Voor de totale Nederlandse bevolking daalde de arbeidsparticipatie met 1,1%. Bij de mensen met een arbeidsbeperking (tussen -2,5 en -5,0%) was de daling groter. Dit komt doordat zij in verhouding vaker werken op basis van tijdelijke dienstverbanden.

Corona raakt Participatiewetters het sterkst

Eind 2019 had 58% van de werkende Participatiewetters in het doelgroepregister een tijdelijk dienstverband en 16% werkt via een uitzendcontract. Een kwart werkt in een vast contract, dit percentage nam tot en met 2019 elk jaar toe. Net als bij de andere groepen zorgt corona voor een omslag. Vergeleken met eind 2019 is de arbeidsparticipatie in juni 2020 met 5% gedaald. De daling bij Participatiewetters is hiermee groter dan bij Wajongers en WGA’ers. Dit komt vooral omdat in deze groep in verhouding nog meer mensen met een tijdelijk contract werken.

Aandeel werkende Wajongers daalt

De arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen daalde tussen eind 2019 en eind juni 2020 met 2,6%. In 2019 was er ook al sprake van een daling maar door de coronacrisis zien we in de eerste maanden van 2020 een versnelling van de afname. Ook hier wordt de afname met name veroorzaakt doordat er minder Wajongers aan het werk kwamen dan een jaar eerder het geval was. Het werkverlies lag ook iets hoger dan het jaar daarvoor, maar was niet de belangrijkste oorzaak van het dalend aantal werkenden.

Effect corona op arbeidsparticipatie WGA’ers verschilt

Binnen de WGA onderscheiden we voormalig werknemers en voormalig vangnetters (zij zijn ziek geworden tijdens de WW-uitkering, werkten als uitzendkracht of gingen ziek uit dienst). Bij de voormalig werknemers is het effect van corona ogenschijnlijk gering. De arbeidsparticipatie was in juni 2020 1,9% lager dan in juni 2019. Dit komt net als bij de Wajong doordat ze minder makkelijk een baan kunnen vinden en niet doordat meer mensen hun baan verloren. Bij de voormalig vangnetters zien we grotere bewegingen. Dat komt omdat zij meer werken in tijdelijke contracten. Ze kunnen in de maanden maart, april en mei 2020 niet alleen moeilijker een baan vinden, maar ze verliezen ook vaker het werk. Dit sluit aan bij de bevindingen uit het recente UWV-kennisverslag ‘Waardoor verandert de arbeidsparticipatie WGA 35-80?’ waarin naar voren kwam dat de arbeidsparticipatie van voormalig vangnetters conjunctuurgevoeliger is dan van voormalig werknemers.

Over de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten

UWV brengt sinds 2012 jaarlijks de Monitor arbeidsparticipatie (pdf, 3 MB) uit. Hierin beschrijven we de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong-uitkering, een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en een WIA-uitkering. Hier vallen mensen onder van wie de aanvraag voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is afgewezen. Om een completer beeld te krijgen wordt sinds vorig jaar ook de arbeidsparticipatie van mensen die onder de Participatiewet vallen en zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak meegenomen. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor wat betreft het verstrekken van inkomensondersteuning en de begeleiding richting werk. Normaliter richt de monitor zich op het voorafgaande afgeronde jaar, in dit geval 2019. Maar vanwege de actualiteit van de coronacrisis geven we in deze monitor ook een eerste blik op de ontwikkeling in de eerste helft van 2020.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten