Aanvraagtermijn voor eerste NOW-regeling wordt langer

geplaatst op 20 mei 2020

De aanvraagtermijn voor de lopende tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd tot en met 5 juni. Dit om werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de regeling de kans te geven alsnog een aanvraag te doen bij UWV.

Het gaat hierbij om werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 en om werkgevers die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen. Door aanpassingen in de regeling, die het kabinet woensdag bekend heeft gemaakt, komen deze werkgevers mogelijk alsnog in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Loonsom maart leidend bij lagere of geen loonsom in januari

De NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Als basis voor de bepaling van de tegemoetkoming wordt nu standaard de loonsom van januari gebruikt.

Voor werkgevers die in seizoensgebonden sectoren actief zijn en die in januari een lagere loonsom hebben dan in maart kan dit onvoordelig uitpakken. Het kabinet heeft daarom besloten dat voor deze werkgevers bij de definitieve subsidievaststelling de loonsom van maart bepalend wordt voor de hoogte van de tegemoetkoming. Voor het toegekende voorschot heeft dat nu geen gevolgen.

Deze aanpassing is ook gunstig voor werkgevers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari en november, bijvoorbeeld omdat ze pas net zijn begonnen. Als zij een aanvraag hebben gedaan, hebben ze een afwijzende beschikking ontvangen. Deze werkgevers, die geen voorschot ontvangen, zullen door UWV actief benaderd worden om aan te geven dat ze straks bij de definitieve subsidievaststelling mogelijk toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Werkgevers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari en november die om deze reden geen aanvraag hadden ingediend, kunnen die aanvraag alsnog indienen tot en met 5 juni. Ze zullen dan weliswaar geen voorschot ontvangen, maar ook zij komen bij de definitieve vaststelling dan mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Andere omzetbepaling na overname

Ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen voorafgaand aan deelname aan de NOW blijken in een aantal gevallen in beperkte mate gebruik te kunnen maken van deze regeling. Dit omdat de standaardregel voor de omzetbepaling voor hen nadelig kan uitpakken. De regeling is nu zo aangepast dat beter aangesloten wordt bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een overgang van onderneming. Ook ondernemingen die om deze reden geen aanvraag hadden ingediend kunnen dat dus nu alsnog doen tot en met 5 juni.

UWV zal deze en alle andere aanpassingen van de huidige NOW-regeling de komende tijd nog uitgebreid toelichten op de website en communiceren naar werkgevers.

Tweede termijn NOW-regeling aangekondigd

Het kabinet heeft woensdag ook een tweede termijn van de NOW-regeling aangekondigd, voor tegemoetkoming in de loonkosten van juni, juli en augustus. De systematiek is hetzelfde, maar de voorwaarden wijken op een aantal punten af van de lopende NOW-regeling. Zo wordt de vaste opslag voor opbouw van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd, mogen werkgevers geen bonussen en dividend uitkeren en komt er een verplichting om (om)scholing van werknemers te stimuleren. Aanvragen kunnen vanaf 6 juli worden ingediend bij UWV. Zo gauw de regeling definitief is vastgesteld zal UWV werkgevers daarover uitgebreid informeren.

Lees het persbericht van het ministerie van SZW over de aanpassing en de verlenging van de NOW-regeling.

Regeling voor flexwerkers nog onzeker

Onderdeel van het pakket aan noodmaatregelen dat het kabinet woensdag presenteerde, is ook een mogelijke tijdelijke oplossing voor flexwerkers die inkomensverlies hebben geleden en geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand of WW. Of deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) er komt, is nog niet zeker. Het kabinet heeft twijfels bij de invoering ervan en wil hierover in gesprek met de Tweede Kamer. Zodra er meer duidelijkheid is over deze mogelijke nieuwe regeling en de rol van UWV bij de uitvoering, melden we dat op onze website. Eerder kunnen wij uw vragen over deze regeling helaas nog niet beantwoorden.

Lees het persbericht van het ministerie van SZW over de TOFA.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten